A A A A A

Life: [Infertility]


Ebre 11:11
Yaa ne tẽeb la a Sara menga, baa ne a sẽn kʋʋl wʋsgã, Wẽnnaam kɩtame t'a tõog n dog biiga, tɩ bõe, a maana tẽeb tɩ soab ning sẽn kãab-a wã pidsda a sẽn kãabe.

1 KORẼNT 3:16
Yãmb zɩ tɩ yãmb yaa Wẽnnaam roogo, la tɩ Wẽnnaam sɩɩgã bee yãmb pʋgẽ laa?

Zak 1:17
Kũun-sõng fãa la kũun sẽn zems zãng fãa yita yĩngri, vẽenem ba wã nengẽ. Tekre, wall toeoong ka be bãmb pʋgẽ baa bilf ye.

Zã 16:33
Mam goma ne yãmb a woto tɩ yãmb tõe n paam sũur laafɩ mam pʋgẽ. Yãmb na n paama namsg dũni pʋgẽ. La bɩ y keng y sũyã, tɩ mam tõoga dũni wã.

Mark 11:24
Yaa woto yĩnga, mam yeta yãmba: Bũmb ning fãa yãmb sẽn na pʋʋs n kose, bɩ y tẽ tɩ y reeg-a lame, la yãmb na yã t'a pidsame.

Filip 4:13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

Rom Dãmba 12:12
Maan-y tẽeb n kɩdme. Paam-y sũ-mar toog pʋgẽ. Wɩng-y ne pʋʋsgo.

Luk 1:36-37
[36] Ad fo kẽem a Elizabɛt me rɩka pʋg a kʋʋlem wakate, n na n dog bi-ribla. B sẽn dag n boond yẽ tɩ kiirã, a tara kiis a yoob pʋg moasã.[37] Bala, bũmb ka be Wẽnnaam sẽn ka tõe ye.

Rom Dãmba 5:3-5
[3] La sẽn yɩɩd rẽnda, tõnd maanda sũ-noog baa namsg pʋgẽ, tõnd sẽn mi tɩ namsgã wata ne sũ-mare,[4] tɩ sũ-mar wat ne maan-sɩd sẽn wat ne tõogre, tɩ maan-sɩd sẽn wat ne tõogrã wat ne tẽeb pidsg gũudum.[5] Tẽeb pidsg gũudum yaool n ka tudgd ned ye, bala, Wẽnnaam Sɩɩg-sõng b sẽn kõ tõndã pidsda tõnd sũyã ne Wẽnnaam nonglem tõnd sũyã pʋse.

Luk 1:13-21
[13] Malɛkã yeela yẽnda yaa: Zakari, da zoe rabeem ye, tɩ bõe, Wẽnnaam leoka fo pʋʋsgo. Fo pag a Elizabɛt na n doga bi-ribl n kõ-fo. La fo na n pʋda a yʋʋr t'a Zã.[14] Fo na n paama sũ-noog n kɩdme, la neb wʋsg na n maana sũ-noog a rogmã yĩnga.[15] Tɩ bõe, yẽ na n yɩɩ nin-kãseng Zu-soabã nifẽ. Yẽ kõn yũ divẽ wall bõn-yũudl sẽn yilimd neng ye. Sɩɩg-sõng na n pida yẽ a ma sẽn na n dog-a wakat bala.[16] A na n kɩtame t'a Israyɛl kamb wʋsg lebg n wa Zu-soabã sẽn ya bãmb Wẽnnaamã nengẽ.[17] Yẽ na n kẽna Wẽnnaam taoor ne sɩɩg ning la pãng ning a Eli sẽn da tarã, n kɩt tɩ ba-rãmbã paam zems-n-taar ne b kamba, n kɩt tɩ kɩɩsdbã paam yam n lebg nin-tɩrse. La a na n sõnga nebã tɩ b segl n sa Zu-soabã yĩnga.[18] A Zakari soka malɛkã tɩ yẽ na n yɩɩ a wãn n bãng bõn-kãnga? Bala, yẽ yaa nin-kẽema, la a pagã me yʋʋm ka paood ye.[19] La malɛkã leoka yẽnda yaa: Mam yaa a Gabriyɛl, n be Wẽnnaam taoore. B tʋma maam tɩ m wa n gom ne foom la m togs-f koe-no-kãnga.[20] Gese, fo na n lebga muka, la fo kõn tõog n gome, hal tɩ ta wakat ning bõn-kãngã sẽn na n paam pisdgu, fo sẽn ka tẽ mam goama, tɩ b yaool n na n paam pidsgu, b wakat sã n ta wã yĩnga.[21] Wakat kãnga, nebã da gũuda a Zakari, la a sẽn kaoosd wẽnd-doogẽ wã yɛɛsa bãmba.

Mossi (SB) 1998
No Data