A A A A A

Life: [Hell]


Yɛl Pukr Sebre 21:8
La sã n ya ne rabeembã, la ka-tẽeb rãmbã, la tʋʋm-dẽgd maandbã, la nin-kʋʋdba, la nin-yoaadbã, la tɩ-maandbã, la wẽn-naands pʋʋsdbã, la zĩri yagdbã fãa, bãmb pʋɩɩr na n yɩɩ tɩ kẽ bugum mogrẽ wã, zĩig ning kidbr sẽn dɩtã. Rẽ yaa kũum a yiib soabã.

Matiye 25:46
La nin-kãens na n kẽe sɩbgr sẽn kõn sa pʋgẽ, la nin-tɩrsã na n kẽe vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ.

2 Tesalonik 1:9
Sɩbgr sẽn segd ne-b la b na n paame: sãoong sẽn paad wakat sẽn kõn sa, n zãag ne Zu-soabã yãabo la ne bãmb pãngã ziiri,

Matiye 13:50
n lob-b wʋng bugmẽ. Yãbr la yẽn wãbr na n zĩnda beene.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:27
Tɩ bõe, yãmb ka na n bas maam kɩɩm-kulg pʋgẽ ye, la yãmb kõn bas y sõmblem soabã t'a pa yaoogẽ n põog ye.

Mark 9:43
Fo nug sã n dat n maan foom tɩ f lʋɩ, bɩ f fiuug-a. Yaa neer tɩ fo yɩ nug-yend n paam vɩɩm sẽn kõn sa, n yɩɩd tɩ fo tall f nus a yiibã n tɩ kẽ bug-tẽnga, bugum sẽn ka kiid pʋgẽ,

Zɩɩd 1:7
Woto me, Sodom la Gomoor la tẽns nins sẽn pẽ bãmbã sẽn maan yoob a woto n bao gãag buud sẽn ka segdã, b sɩbga bãmb ne bugum sẽn ka kiida tɩ b yɩ mamsg neb a taab yĩnga.

Matiye 13:42
La b na n loba bãmb wʋng bugmẽ, la be na n yɩɩ yãbr la yẽn wãbre.

Matiye 25:41
Dẽ poore, b na n yeela neb nins sẽn be-b bãmb goabgã yaa: Yãmb dãmb kãab-wẽng sẽn be y zutã, yi-y mam taoore! Kẽng-y bugum sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bugum ning sẽn segl rõatã ne a malegsã yĩngã.

Yɛl Pukr Sebre 19:20
La b yõga rũngã ne zãmb no-rɛɛs ning sẽn dag n maan bõn-yɛɛsds rũngã taoor n belg neb nins sẽn deeg rũngã bãndã la b wõgemded yẽ bõn-naandgã taoorã. B loba bãmb b yiiba fãa vɩɩs bugum mogr sẽn dɩt kidbr pʋgẽ.

Matiye 16:19
Mam na n kõo foom arzãn soolem kʋɩlen-biisi: Bũmb nins fãa fo sẽn na n loe tẽng zug ka na n loee arzãna, la bũmb ning fãa fo sẽn na n lok tẽng zug ka na n loka arzãn me.

2 PIYƐR 2:4
Bala, Wẽnnaam ka bas tɩ malegs nins sẽn maan-b yel-wẽna põs ye B rig-b lame n lobe, n kẽes-b bog-zulung sẽn ya lik bida pʋgẽ, n balg-b be n gũud bʋʋdã kaoob daare.

Yɛl Pukr Sebre 20:13-14
[13] Ko-kãsengã lebsa kũum nins sẽn da be be wã, tɩ kũumã ne kɩɩm-kulg lebs kũum nins sẽn da be be wã, la b bʋʋ bãmb ned kam fãa bʋʋd wa sẽn zems a tʋʋma.[14] B loba kũumã ne kɩɩm-kulg bugum mogrã pʋga. Bugum mogrã yaa kũum a yiib soaba.

Matiye 10:28
Ra zoe-y neb nins sẽn kʋʋd yĩngã n yaool n ka tõe n kʋ sɩɩgã ye. Zoe-y soab ning sẽn tõe n kɩt tɩ yĩngã ne sɩɩgã sãam bug-tẽngã.

Mossi (SB) 1998
No Data