A A A A A

Life: [Happiness]


Rom Dãmba 5:2
Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd paam n kẽ barkã pʋgẽ ne tẽebo, la tõnd yasa kãenkãe bark kãng pʋgẽ, la tõnd maanda sũ-noogo, d sẽn gũud Wẽnnaam ziirã ne tẽebã yĩngã.

2 KORẼNT 12:10-11
[10] Yaa woto yĩng tɩ mam maand sũ-noog m pãn-komsmã pʋgẽ, paoogrã pʋgẽ, m sẽn ka tar m sẽn dat pʋgẽ, namsg pʋgẽ, la tood mam sẽn sak Kirist yĩngã pʋgẽ. Bala yaa mam pãn-komsmã wakat la mam tar pãnga.[11] Yãmb modga maam tɩ m yɩ yalma. Sɩd me, yaa yãmb n da tog n gom n sõng maam. Bala, b sẽn boond-b rãmb tɩ tẽn-tʋmd-kãsemsã pʋs n ka yɩɩd maam ye, baa ne mam sẽn ka baa fɩ wã.

Matiye 5:8
Bark bee pʋ-peelem dãmbã zutu, bala bãmb na n yãa Wẽnnaam.

1 ZÃ 3:18
Kom-bõonego, bɩ tõnd nonglem ra yɩ noor goama wall no-noom ye. Bɩ a yɩ ne tʋʋma la ne sɩda.

1 PIYƐR 4:13
Ka tog n yɩ a woto ye, maan-y sũ-noogo, yãmb sẽn paam pʋɩɩr ne Kirist namsgã yĩnga, tɩ yãmb tõe n maan sũ-noog n kɩdem wakat ning bãmb ziirã sẽn na n pukã.

Mossi (SB) 1998
No Data