A A A A A

Life: [Adoption]


2 KORẼNT 6:18
Mam na n yɩɩ yãmb Ba, la yãmb na n yɩɩ mam kom-dibli la m kom-pugli. Yaa Zu-soabã, sẽn-tõe-a fãa wã n yeele.

Zak 1:27
Ba a Wẽnnaam taoore, wẽn-tũudum sẽn ya yolemde, n ka tar wada, yaa tɩ kẽng n ges kɩɩbse la pʋgkõap b sũ-sãamsã pʋse, la tɩ gũus f meng ne dũni rẽgdo.

Matiye 25:40
Dẽ, Rĩma na n leoka a woto: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn maan bõn-kãens kom-kãensã sẽn ya bõoneg n yɩɩda, la b ya mam ba-biisã, yaa maam la yãmb maan-yã.

Zã 1:12-13
[12] La b kõo neb nins fãa sẽn deeg bãmba, la neb nins sẽn tẽed bãmb yʋʋrã noor tɩ b lebg Wẽnnaam kamba.[13] Ka kamb b sẽn dog ne zɩɩm, wall ne yĩng ratem, wall ne ninsaal datem ye, yaa Wẽnnaam sẽn doge.

Galat 4:4-5
[4] La wakat sẽn ta, Wẽnnaam tʋma b bi-riblã tɩ pag rog-ba, n dog-b tõogã pʋgẽ,[5] tɩ b tõe n yols neb nins sẽn dag n be tõogã yembd pʋgẽ, n tõog n deeg tõnd n maan Wẽnnaam kamba.

Rom Dãmba 8:14-17
[14] Bala, neb nins fãa Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn tɛt yaa Wẽnnaam kamba.[15] Yãmb ka reeg yembd sɩɩg n na n ket n vɩ rabeem pʋgẽ ye. La yãmb reega Sɩɩg sẽn kɩtd tɩ yãmb lebg Wẽnnaam kamba, tɩ Sɩ-kãng maasem yĩnga, tõnd yetame tɩ Abba, sẽn dat n yeel tɩ "m ba."[16] Wẽnnaam Sɩɩgã meng kɩta kaset ne tõnd sɩɩgã n yetẽ tɩ tõnd yaa Wẽnnaam kamba.[17] La tõnd sã n yaa bãmb kamba, tõnd yaa b rãmb nins sẽn na n soog bãmb paoong me. Tõnd na n sooga Wẽnnaam paoongã, la d yaa pʋɩt-n-taas ne Kirist, a sã n yaa tɩ tõnd lagma ne bãmb n namse, tɩ d tõe n naag bãmb n paam waoogr me.

Mossi (SB) 1998
No Data