A A A A A

Life: [Gesondheid]


1 KORẼNT 6:19-20
[19] Julle moet weet dat 'n mens se liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is. God het sy Gees vir julle gegee om in julle te woon. Daarom behoort julle nie aan julleself nie.[20] God het duur betaal toe Hy julle gekoop het vir Hom. Daarom moet julle vir God prys met julle liggame.

3 ZÃ 1:2
Mam zo-nongre, mam bõsda Wẽnd tɩ fo yɛlã fãa na kẽnd sõama, la tɩ fo yĩnga tar laafɩ wala f sɩɩgã yɛlã sẽn ya sõma wã.

1 KORẼNT 10:31
Yãmb sã n dɩtẽ, wall y yũuda, wall bũmb ning fãa y sẽn maanda, maan-y fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga.

1 Timote 4:8
Mao ne Wẽnnaam sakre. Bala, yĩngã modgr yõod yaa bilfu, la Wẽnnaam sakr bee yõod ne bũmb fãa. A tara vɩɩm ning sẽn be moasã wã kãabgo, la vɩɩm ning sẽn watã yĩnga.

Efɛɛz 5:18
Da tɩg-y ne rãam ye, yõwã sãamda neda. Pid-y ne Wẽnnaam Sɩɩgã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 27:34
Rẽ wã, mam kota yãmb tɩ y rɩ, tɩ bõe, yaa sẽn na n fãag yãmba, la yãmb ned ba a yen zoobg ka na n menem ye.

Yɛl Pukr Sebre 14:12
Woto yĩnga, nin-sõamy wã tog n nanga pãnga, n sakd Wẽnnaam tõodã la b tall tẽeb ne a Zezi.

Mossi (SB) 1998
No Data