A A A A A

Life: [Guilt]


Ebre 10:22
Woto yĩnga, bɩ d kolg bãmb ne sũur sẽn ya sɩda, ne tẽeb zãnga, ne sũur sẽn yɩlge tɩ d sũur ka kaood d bʋʋd ye, la ne yĩng sẽn paam soob ne ko-yɩlgemde.

Zak 2:10
Bala, ned ning fãa sẽn sak-a tõodã fãa, n yaool n maan yel-wẽnd n kɩɩs a yen tãa, a lebga bɛɛgd ne tõodã fãa.

Ebre 10:2
Sã n kaẽ dẽ, b dag n kõn bas maoongã maaneg sɩda? Bala neb nins sẽn maand kaoreng kõngã dag n na n paamẽ la yɩlgr vugr bal wakat fãa yĩnga, la b sũ-bãngrã dag n ka na n leb n tẽegẽ bãmb b yel-wẽnã ye.

1 ZÃ 1:9
Tõnd sã n vẽneg n togs Wẽnnaam d yel-wẽna, bãmb yaa sɩd soaba la tɩrga tɩ maan tõnd sugr d yel-wẽna yĩnga, la b pek tõnd n yiis d tʋʋm-wẽnsã fãa.

Rom Dãmba 8:1
Woto yĩnga, sɩbgr ka be neb nins sẽn be Zezi Kirist pʋgẽ n kẽnd wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã raabã la ka yĩng ratmã zut ye.

Ebre 9:14
Kiristã zɩɩm n yɩɩda. Bãmb sẽn dɩk b meng n kõ Wẽnnaam tɩ rẽgd tosb kaẽ, Sɩɩg sẽn paad wakat sẽn kõn sa yĩngã, bãmb na n yɩlga tõnd sũ-bãngrã n yiis tʋʋm nins sẽn ya kũumã, tɩ tõnd tõe n tʋm Wẽnnaam sẽn vɩ wã yĩnga.

2 KORẼNT 5:17
Ned sã n tũud Kirist, yẽ soab yaa nin-paalga. Bõn-kʋdã loogame, tɩ bũmba fãa lebg paalse.

Rom Dãmba 3:21-23
[21] La moasã Wẽnnaam tɩrlem pukame tɩ tõog toog kaẽ ye, la tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛb kɩta tɩrlemã kaseto,[22] sẽn yaa tɩ tẽeb ne a Zezi Kirist wata ne Wẽnnaam tɩrlem neb nins fãa sẽn tẽedã yĩnga. Bala, welgr ka ye:[23] Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã.

2 KORẼNT 5:21
Wẽnnaam kɩtame tɩ Kirist sẽn ka maan yel-wẽna lebg yel-wẽn tõnd yĩnga, tɩ tõnd tõe n lebg nin-tɩrs Kirist pʋg Wẽnnaam taoore.

1 ZÃ 3:19-20
[19] Rẽ na n kɩtame tɩ tõnd bãng tɩ d yaa sɩd-dãmba, la tõnd na n paama sũur laafɩ Wẽnnaam taoore,[20] baa ne tõnd sũya sẽn mongd tõnd bʋʋm to-to. Bala, Wẽnnaam yɩɩda tõnd sũyã, la b mii bũmb fãa.

Rom Dãmba 6:23
Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Yɛl Pukr Sebre 12:10
Dẽ, mam wʋma koe-kãseng arzãn pʋgẽ sẽn yeel yaa: Moasã, fãagre, la pãnga, la tõnd Wẽnnaamã naam la bãmb Kiristã noor waame. Bala, b luba tõnd ba-biisã rõatã, soab ning sẽn dag n dõt bãmb Wẽnnaam taoor wĩndg la yʋngã.

2 KORẼNT 7:10
Sɩd me, sũ-sãoong ninga sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã kɩtdame tɩ ned tek yam n kos sugr n paam fãagre, la ned ka maand a bãngẽ rẽ yĩng ye. La dũni wã sũ-sãoong wata ne kũum.

Ebre 4:16
Woto yĩnga, bɩ d kolg bark soab a Wẽnnaam geerã ne pɛl-kɛgenga, tɩ d tõe n paam tɩ b zoe d nimbãanega, la d zĩnd bark bãmb nifẽ, tɩ d tõe n paam sõngr wakat ning d sẽn tog n paame.

Rom Dãmba 8:31-39
[31] Dẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe ne yel-kãnga? Wẽnnaam sã n bee ne tõndo, ãnna n tõe n zab ne tõndo?[32] Bãmb sẽn ka bas b meng Bi-riblã tɩ b põse, n dɩk-b n kõ tɩ b kʋ tõnd fãa yĩngã, na n yɩɩ wãn tɩ b ka lagem bũmbã fãa ne bãmb n kõ tõndo, nimbãan-zoeer yĩngã?[33] Ãnna n na n dõd Wẽnnaam nin-tũusdsã? Yaa Wẽnnaam la sẽn kɩtd tɩ ned lebg tɩrgã.[34] Ãnna n na n kao b bʋʋd n sɩbg-ba? Kirist Zezi la sẽn ki-a wã. La sẽn yɩɩda, bãmb vʋʋgame, b bee Wẽnnaam nug-rɩtgo, b yõkda sɛɛg tõnd yĩnga.[35] Ãnna n na n welg tõnd ne Kirist nonglmã? Toogo, bɩ sũ-sãoong kãsenga, bɩ namsgo, bɩ kom, bɩ naongo, bɩ sãoongo, bɩ zabr sʋʋga?[36] Wa b sẽn gʋlsã: B kʋʋda tõnd daarã tõr fo yĩnga. B geta tõnd wa piis b sẽn koota.[37] La bõn-kãens fãa pʋgẽ, tõnd yaa tõaagdb hakɩɩka, sẽn nong-a tõndã maasem yĩnga.[38] Bala, mam sũur keemame tɩ kũum, wall vɩɩm, wall malegse, wall pãn-soaadba, wall bũmb sẽn be moasã, wall bũmb sẽn wata,[39] wall pãense, wall yĩngr neba, wall tẽngr neba, wall bõn-naandg a to baa a yen kõn n welg tõnd ne Wẽnnaam nonglem sẽn be tõnd Zu-soab a Kirist Zezi pʋgẽ wã ye.

Rom Dãmba 3:26
bãmb da rat n wilga b tɩrlemã moasã wakatã, tɩ nebã na bãng tɩ bãmb yaa tɩrga, bãmb sẽn kɩtd tɩ ned ning sẽn tẽed a Zezi wã zemsã.

Rom Dãmba 14:23
La ned sã n wa sãmbd ne bũmb ning a sẽn dɩta, a bʋʋd zoe n kaoome, tɩ bõe, ka tẽeb n kɩt t'a maan a sẽn maandã ye. La bũmb ning fãa sẽn ka tẽeb n kɩt tɩ f maan yaa yel-wẽnde.

Zã 3:17
Sɩd me, Wẽnnaam ka tʋm b Bi-riblã dũni ka tɩ b kao nebã bʋʋd n sɩbg-b ye, la yaa tɩ nebã na paam fãagr bãmb maasem yĩnga.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 3:19
Dẽ, tek-y yam n kos sugri tɩ Wẽnnaam tõe n yẽes y yel-wẽna,

1 ZÃ 2:1
Mam kom-bõonego, m gʋlsda yãmb bõn-kãngã sẽn na yɩl tɩ y ra maan yel-wẽn ye. La ned sã n maan yel-wẽna, tõnd tara sɛ-yõakd sẽn be d ba wã nengẽ: Yaa tɩrlem soab a Zezi Kirist.

Luk 15:18-19
[18] Mam na n yikame n kẽng m baaba nengẽ n tɩ yeel-b yaa: M ba, mam beega Wẽnnaam la m beeg yãmba.[19] Mam ka le zems tɩ b bool maam tɩ yãmb biig ye. Ges-y maam wa yãmb tʋmtʋmd a yembre".

Matiye 18:21-35
[21] Dẽ, a Pɩyɛɛr kolgame n sok a Zezi yaa: Zu-soaba! Naoor a wãn la m ba-biig na n beeg maam tɩ mam kõ-a sugri? Hal tɩ ta naoor a yopoe?[22] A Zezi yeela yẽnda yaa: Mam ka yet foom tɩ hal tɩ ta naoor a yopoe ye, la yaa hal tɩ ta naoor pis-yopoe naoor a yopoe.[23] Yaa woto yĩnga, arzãn soolem yaa wa rĩm a yen sẽn dat t'a tʋmtʋmdbã wilg-a b tʋʋmã yɛla.[24] La a sẽn sɩng n geendẽ, b waa ne tʋmtʋmd a yembr sẽn tar a zu-soabã samd talã tus-piiga.[25] Daowã sẽn ka tar n na n yao wã yĩnga, a soaalã yeelame tɩ b koos-a ne a pagã la a kambã, la bũmb nins fãa a sẽn tarã n wa n yao a sãmdã.[26] Tʋmtʋmdã wõgemda yẽ taoore, n wẽ kãntɩɩg n yeele: "Maan-y sũ-mar ne maam tɩ m na n yaoo y samdã zãnga."[27] Tʋmtʋmdã nimbãaneg yõka a zu-soabã t'a bas a samdã taale, n bas-a t'a looge. b[28] La tʋmtʋmd kãng sẽn yi, a sega a tʋmd-n-taag a yembr sẽn tar yẽ samd deniye koabga. Yẽ yõka yẽnda n sog a kokoɛy n yeel-a: "Yao maam m samdã."[29] La a tʋmd-n-taagã wõgemda yẽ taoor n bõos-a n yeel-a t'a maan sũ-mar ne-a t'a na n yao-a-la a sãmdã.[30] La a ka sak ye, n kẽng ne-a n tɩ sui bi-bees roogẽ hal t'a na yao a samdã n sa.[31] La a tũud-n-taasã sẽn yã bũmb ning a sẽn maanã, b sũyã sãama hal wʋsgo, la b kẽngame n tɩ togs b zu-soabã bũmb nins fãa sẽn maanã.[32] Dẽ, a zu-soabã kɩtame tɩ b bool yẽnda t'a yeel-a: Tʋmtʋmd-wẽnga! Mam da basa fo samdã fãa taale fo sẽn bõos maamã yĩnga.[33] Dẽ, fo da ka tog n zoe f tʋmd-n-taagã nimbãaneg wa mam sẽn zoe fo nimbãanegã sɩda?[34] A zu-soabã sũur yĩigame t'a ning-a bi-bees gũudbã nusẽ tɩ b nams-a hal t'a wa n yao a samdã zãnga.[35] Mam ba sẽn be arzãnã na n maana yãmb a woto me, yãmb ned kam fãa sã n ka kõ a ba-biig sugri ne a sũur fãa.

Mossi (SB) 1998
No Data