A A A A A

Life: [Food]


Zã 4:4-34
[4] Yaool n dag n yaa tɩlɛ tɩ bãmb pɩʋʋg Samari soolem.[5] Dẽ, bãmb taa Samari tẽng a yembr sẽn boond tɩ Sɩkaar, pʋʋg ning a Zakob sẽn dag n kõ a bi-ribl a Zozɛfã sɛɛgẽ.[6] A Zakob bulgã dag n bee be. Kẽndã yaams yĩnga, a Zezi zĩnda bulgã noore. Dẽ tɩ yaa wĩnto-sʋk sẽne.[7] Samari pag a yen n wa n na n yãk koom. A Zezi kos-a lame t'a kõ-b koom tɩ b yũ.[8] Bala, bãmb karen-biisã dag n kẽnga tẽngã pʋgẽ n na n tɩ ra rɩɩbo.[9] Samari pagã yeela bãmb yaa: Yɩta a wãn tɩ yãmb sẽn ya Zuifã kot maam, koom n na n yũ? Tɩ mam yaool n ya Samari paga. (Sɩd me, Zuif-rãmbã dag n ka tar lagem-n-taar ne Samari rãmbã ye.)[10] A Zezi leok-a lame n yeele: Fo sã n dag n miẽ bũmb nins Wẽnnaam sẽn kõtã, la f mi ned ning sẽn kot-a foom koomã n na n yũ wã, yaa foom n dag n na n kos-a, la a dag n na n kõo foom ko-bundga.[11] La pagã yeela bãmb yaa: M kẽem sõngo, yãmb ka tar baa fɩ n na n toog koomã bulgẽ wã ye, tɩ bulgã yaool n zulmẽ. Dẽ, yãmb na n yãa ko-bund-kãng yɛɛne?[12] Yãmb yɩɩda tõnd yaab a Zakob, sẽn kõ-a tõnd bulgã laa? Bãmb meng yũu a koom, tɩ b kom-dibli ne b rũm-bãgã me yũ.[13] A Zezi leok-a lame n yeele: Ko-yũud na n leb n yõka ned ning fãa sẽn yũud ko-kãngã.[14] La ko-yũud kõn leb n yõk ned ning fãa sẽn na n yũ koom ning mam sẽn na n kõ-a wã ye, la koom ning mam sẽn na n kõ-a wã na n lebga ko-bundg sẽn na n buli, hal tɩ ta vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ.[15] Pagã yeela bãmba: M kẽem sõngo, kõ-y maam ko-kãnga, tɩ ko-yũud da leb n yõk maam, tɩ m leb n wat ka n yãkd koomã ye.[16] A Zezi yeel-a lame t'a kẽng n tɩ bool a sɩdã, la a lebg n wa be.[17] La pagã leokame t'a ka tar sɩd ye. A Zezi yeel-a lame yaa: Fo maana neere, fo sẽn yeel tɩ f ka tar sɩdã.[18] Bala, fo talla sɩdb a nu, la fo sẽn tar a soab moasã wã ka fo sɩd ye. Fo togsa sɩd yellã pʋgẽ.[19] Pagã yeela bãmb yaa: M kẽem sõngo, mam neeme tɩ yãmb yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa.[20] Tõnd ba-rãmbã dag n pʋʋsda tãn-kãngã zugu. La yãmb zuif-rãmbã yetame tɩ zĩig ning b sẽn tog n pʋʋsã yaa Zeruzalɛm.[21] A Zezi yeel-a lame yaa: Paga, tẽ mam goamã! Wakat n wat tɩ ka tãn-kãngã zug wall Zeruzalɛm la yãmb na n pʋʋs y ba wã ye.[22] Yãmb pʋʋsda y sẽn ka mi. Tõnd pʋʋsda d sẽn mi, bala, Wẽnnaam tũnuga Zuif-rãmbã n na n fãag nebã.[23] La wakat watame - la yaa moasã - tɩ tõnd ba wã waoogdb sɩd-sɩdã na n waoog bãmb ne b sɩɩse la ne sɩda. Bala, yaa waoogdb a woto buud la tõnd ba wã baooda.[24] Wẽnnaam yaa Sɩɩga, la yaa tɩlɛ tɩ neb nins sẽn pʋʋsd bãmbã na pʋʋs ne b sɩɩse, la ne sɩda.[25] Pagã yeela bãmb yaa: Mam miime tɩ Mesi wã, soab ning b sẽn boond tɩ Kiristã na n waame. B sã n wa, b na n wilga tõnd bũmba fãa.[26] A Zezi yeela yẽnda: Maam, soab ning sẽn gomd ne fooma, yaa maam la bãmba.[27] Karen-biisã taa wakat kãnga, la a yɛɛsa bãmb tɩ yã a Zezi sẽn gomd ne paga, la bãmb ned baa a yen ka sok bãmb b sẽn kot pagã bũmb ninga, wall b sẽn gomd ne-a bũmb ning yell ye.[28] Dẽ, pagã basa a yʋʋrã be, n kẽng tẽngã pʋgẽ n tɩ yeel nebã yaa:[29] Wa-y n ges-y rao sẽn togs maam bũmb nins fãa mam sẽn maanã! Dẽ yĩnga, ka na n yɩ Kiristã?[30] Nebã yii tẽngã n kẽng a Zezi nengẽ.[31] Wakat kãnga, a Zezi karen-biisã dag n bõosda bãmb n yetẽ tɩ: Karen-saamba, dɩ-y-yã.[32] La a Zezi leoka bãmb yaa: Mam tara rɩɩb yãmb sẽn ka mi, n dɩtẽ.[33] Dẽ, karen-biisã goma ne taab n yeel tɩ daar ninga ned n tall rɩɩb n wa n kõ-ba.[34] A Zezi yeela bãmb yaa: Mam rɩɩba, yaa tɩ maan sẽn tʋm-a maamã raabo, la m baas tʋʋmd ning b sẽn kõ maam tɩ m maanã.

Zã 6:27-35
[27] Da tʋm-y dɩɩb sẽn sãamdã yĩng ye. Tʋm-y rɩɩb ning sẽn paad vɩɩm sẽn kõn sa wã yĩnga: Ninsaal Bi-riblã n na n kõ-a yãmba. Bala, yaa yẽnda la m ba a Wẽnnaam kõ noore.[28] Nebã soka a Zezi yaa: Bõe la tõnd na n maan n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã?[29] A Zezi leoka bãmb n yeele: Wẽnnaam tʋʋmde, yaa tɩ yãmb tẽ a soab ning bãmb sẽn tʋmã.[30] La b yeela a Zezi yaa: Bõe bõn-bãnd la yãmb maand tɩ tõnd na n yã n tẽ yãmba? Bõe tʋʋm la yãmb tʋmda?[31] Tõnd ba-rãmbã dɩɩ man we-rasempʋɩɩgã pʋgẽ wa b sẽn gʋls n yeel tɩ: "A Moyiis kõo bãmb bur sẽn yit arzãn tɩ b wãbe."[32] A Zezi yeela bãmb yaa: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ka a Moyiis n kõ yãmb bur sẽn yi arzãnã ye, la yaa m baaba n kõt yãmb bur sɩd-sɩd sẽn yi arzãnã.[33] Bala, Wẽnnaam burã, yaa soab ning sẽn yit-a arzãn n sigda, n kõt dũni neb vɩɩmã.[34] La nebã yeela a Zezi yaa: Zu-soaba, kõt-y tõnd bur kãng daar fãa.[35] A Zezi yeela bãmb yaa: Maam la bur sẽn kõt vɩɩmã. Kom kõn leb n yõk ned ning sẽn wat-a mam nengẽ ye, la ko-yũud kõn leb n yõk ned ning sẽn tẽed-a maamã abada.

Matiye 4:4
A Zezi leokame t'a gʋlsame tɩ ninsaal ka na n vɩ ne rɩɩb bal ye, la yaa ne goam nins fãa sẽn yit Wẽnnaam noorẽ wã.

Matiye 5:6
Bark bee tɩrlem kom la a ko-yũud sẽn tar b rãmbã zutu, bala b na n tɩgame.

Matiye 6:25
Dẽ n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y ra maan yɩɩr ne y vɩɩmã yelle, yãmb sẽn na n dɩ bũmb ninga la y sẽn na n yũ bũmb ninga, wala y maan yɩɩr ne y yĩngã yelle, yãmb sẽn na n yeelg bũmb ningã ye. Vɩɩm ka yɩɩd dɩɩb la, bɩ yĩng ka yɩɩd futu?

1 KORẼNT 6:13
Rɩɩb yaa pʋg yĩnga, la pʋg yaa rɩɩb yĩnga. La Wẽnnaam na n sãama b yiiba fãa. Yĩngã ka tʋʋm-dẽgd yĩng ye, a yaa Zu-soabã yĩnga, la Zu-soabã yaa yĩngã yĩnga.

1 KORẼNT 8:8
Ka rɩɩb n na n pẽneg tõnd ne Wẽnnaam ye: Tõnd sã n ka rɩt-a, bũmb ka paoog tõnd ye. La tõnd sã n n dɩt-a, a ka paasd tõnd fʋɩ.

1 KORẼNT 10:31
Yãmb sã n dɩtẽ, wall y yũuda, wall bũmb ning fãa y sẽn maanda, maan-y fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga.

1 Timote 4:4-5
[4] Wẽnnaam sẽn naan bũmb ninsã fãa yaa sõama, b sã n dɩt-b ne bark pʋʋsgo.[5] Bala, bũmb fãa lebgda sõama Wẽnnaam goamã la pʋʋsg yĩnga.

Mark 7:14-23
[14] Dẽ poore, bãmb leb n boola neb kʋʋngã n yeel-ba: Yãmb fãa, kelg-y maam la y bãnge.[15] Bũmb ka be n kẽed ninsaal pʋgẽ n tõe n kɩt t'a lebg rẽgd ye. Yaa bũmb ning sẽn yit ninsaal pʋgẽ wã n kɩtd t'a lebg rẽgdo.[16] Sẽn tar-a tʋb sẽn wʋmda, bɩ a wʋm.[17] Bãmb sẽn bas nebã n kẽ roogẽ, b karen-biisã soka bãmb yel-bũn kãng võore.[18] La a Zezi yeel-b lame yaa: Yãmb me yam ka vẽneg laa? Yãmb ka wʋmd tɩ bũmb sẽn be yɩng n kẽed ninsaal pʋgẽ ka tõe n kɩt t'a lebg rẽgd laa?[19] Bala, bõn-kãng ka kẽed yẽ sũurã pʋgẽ ye, a kẽeda a pʋgẽ tɩ b yaool n tɩ yiis-a n bas we-kɛɛnga. (A Zezi goma a woto n na n wilg tɩ rɩɩb fãa yaa sẽn na rɩ.)[20] Bãmb leb n yeelame: Yaa bũmb ning sẽn yit ninsaal pʋgẽ wã n kɩtd t'a lebg rẽgdo.[21] Bala, yaa pʋgẽ, ninsaalb sũyã pʋs la bõn-wẽnsã yita: tags-wẽnse, tʋʋm-dẽgdo,[22] wagdem, nin-kʋʋre, yoobo, yão-beedo, pʋ-toogo, sɩlem, rãmbgo, sũ-kiiri, nin-tʋʋre, tɩtaam la yalem-tagsgo.[23] Bõn-wẽn kãens fãa yita ninsaal pʋgẽ n kɩtdẽ t'a lebg rẽgdo.

Mossi (SB) 1998
No Data