A A A A A

Life: [Family]


Zã 15:12-13
[12] Ad mam tõogo: Nong-y taab wa mam sẽn nong yãmbã.[13] Nonglem ka be ninsaal yĩnga, n yɩɩd tɩ kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩng ye.

1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

Efɛɛz 6:4
La yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ra maan-y bũmb sẽn yikd y kambã sũy ye. Wub-y-ba, n sagl-ba, la y keoog-b wa sẽn zems Zu-soabã raabo.

Matiye 12:48-50
[48] A Zezi leoka sẽn gom-a ne bãmbã a woto: Ãnna la mam ma, la ãnna rãmb la mam ma-biisi?[49] La a Zezi teesa b karen-biisã ne b nug n yeele: Ad mam ma ne mam ma-biisi.[50] Sɩda, ned ning fãa sẽn maand-a mam Ba sẽn be arzãnã raabo, yẽ soab la mam ma-bi-raoogo, mam ma-bi-poaka la m ma.

Matiye 19:18-19
[18] A soka a Zezi tɩ tõ-bʋse? La a Zezi leoka yẽnda n yeele: "Da kʋ ye, da yo ye, da zu ye, da kɩs kaset-zĩrĩ ye,[19] waoog f ba la f ma, la f nong f to wa f menga."

Kolos 3:13
Tʋk-y taab zɩɩbo, la y maan taab sugri. Ned sã n tar yell ne a to, bɩ a maan a soab sugr wa Kirist sẽn maan yãmb sugrã.

Galat 6:10
Woto yĩnga, tõnd sẽn paam weer ning fãa, bɩ d maan neba fãa neere, la sẽn yɩɩd fãa yaa tẽeb pʋgẽ ba-biisã.

1 KORẼNT 15:33-34
[33] Da belg-y y mens ye: Tũud-n-ta-wẽng sãamda minim-sõamyã.[34] Teem-y nao-kẽndre, n kẽn wa nin-tɩrse, la y ra maan yel-wẽn ye. Yaa yãmb yãnde, la mam yetame tɩ yãmb neb kẽer ka mi Wẽnnaam ye.

1 KORẼNT 15:33
Da belg-y y mens ye: Tũud-n-ta-wẽng sãamda minim-sõamyã.

Luk 11:13
Sã n yaa tɩ yãmb sẽn ya nin-wẽnsã miime tɩ kõ y kambã bõn-sõamyã, yãmb ba sẽn be arzãnã n mi n yɩɩda, n na n kõ neb nins sẽn kot bãmbã Sɩɩg-sõngo.

Mossi (SB) 1998
No Data