A A A A A

Life: [Focus]


2 KORẼNT 3:18
Tõnd fãa nems pilgame tɩ nebã ne Zu-soabã ziir kãng beene wa neng-gɛtgẽ, la Zu-soabã, sẽn ya-a Sɩɩgã, tedga tõnd tɩ d wẽneg bãmba, n paamd ziir n paasdẽ.

Filip 4:8
Koɛɛg sẽn keta, m ba-biisi, bɩ y tags bũmb nins fãa sẽn ya sɩda, la bũmb nins fãa sẽn tar waoogre, la bũmb nins fãa sẽn ya tɩrse, la bũmb nins fãa sẽn be pʋ-peelem, la bũmb nins fãa sẽn zems nonglem, la bũmb nins fãa sẽn tar kaset sõngo, ne bũmb nins sẽn ya neer zãng n zems pẽgrã yelle.

Rom Dãmba 12:2
Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.

1 PIYƐR 1:13
Yaa woto yĩnga, yõk-y y tagsgo, yɩ-y gũus-m-mens-rãmba, la y paam tẽeb pidsg gũudum sẽn ya sõama zãng ne bark ning b sẽn na n kõ yãmb Kirist waoongã wakatã.

Rom Dãmba 12:10
Nong-y taab ne babiir nonglem. Nand-y taaba, n tagsd taab yelle.

Kolos 3:2
Tags-y bũmb nins sẽn be arzãnã yelle, la y ra tags bũmb nins sẽn be dũni zugã yell ye.

Ebre 3:1
Yaa woto yĩnga, m ba-biis sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga, la sẽn naag n paam Wẽnnaam boolgã, bɩ y ges a Zezi sẽn ya maan-kʋʋd kãsem Wẽnnaam sẽn tʋme, tõnd tẽebã tʋʋm pʋgẽ wã.

Filip 4:13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

Ebre 12:1-2
[1] Dẽ yĩnga, tõnd me sẽn tar kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõnd a woto wã, bɩ d tõdg zɩɩb fãa la yel-wẽnã sẽn lut tõnd naana wã, la d nang pãng ne zoees ning sẽn be tõnd taoorã,[2] n get a Zezi sẽn ya tõnd tẽebã sɩngd la a taasdã. Bãmb basa sũ-noog ning b sẽn yet tɩ b na n kõo bãmbã, n sak da-pɩkã n ka zoe yãnd ye, la b zĩi Wẽnnaam geerã rɩtgo.

1 PIYƐR 5:8
Yɩ-y neb sẽn tar yam! Gũus-y-yã! Yãmb bɛyã sẽn ya a Sʋtãan gõodame n kelemd wa gɩgemde, n baood a sẽn tõe n paam a soab n sãame.

Rom Dãmba 12:16
Paam-y tagsg a yen taab yĩnga. Da bao-y tɩ paam bõn-kãsems ye. Kɩt-y tɩ y ratem zĩnd ne bõn-talse. Da ges-y y mens wa yam dãmb ye.

2 KORẼNT 10:4-5
[4] Bala, tõnd sẽn tar zab-teed nins n zabdẽ wã ka yĩng zab-teed ye. La zab-te-kãens tara pãng Wẽnnaam nifẽ n tõe n leeb pãens rãmbã n lubi.[5] Tagsd nins ne bũmb nins fãa sẽn zẽkd b mens n zabdẽ tɩ nebã kõn bãng Wẽnnaamã, tõnd leebd-b lame n lubdẽ, la tõnd tõogda tagsd buud fãa n kɩt tɩ b sak Kiristã.

Filip 3:12-14
[12] Ka tɩ mam zoe n paama m rolbã nanda, wall m tõog n zemsa zãng nand ye. La mam ket n kẽngda taoore, n maoodẽ tɩ gãd-a, bala a Zezi Kirist zoe n gãda maam.[13] M ba-biisi, mam ka tagsd tɩ mam zoe n paama rolbã nand ye, la mam maanda bũmb a yembre: mam yĩmda bũmb nins sẽn be poorẽ wã n nangd pãng n na n paam bũmb nins sẽn be taoorã.[14] Mam zoet n dabda taoore, n dat n paam Wẽnnaam arzãn boolg rolbã a Zezi Kirist maasem yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data