A A A A A

Life: [Finding Love]


Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

1 ZÃ 4:8
Ned ning sẽn ka nong a taab ka bãng Wẽnnaam ye, bala Wẽnnaam yaa nonglem.

Zã 15:3
B zoe n yosa yãmba, gomd ning mam sẽn togs yãmbã yĩnga.

1 KORẼNT 13:13
Moasã, ad bũmb a tãab nins sẽn paadã: yaa tẽebo, la saag-sõngo, la nonglem. La sẽn ya kãseng bãmb sʋk n yɩɩdã, yaa nonglem.

1 PIYƐR 4:8
La sẽn deng bũmb fãa, nong-y taab daar fãa. Bala, nonglem luta yel-wẽn wʋsgo.

1 ZÃ 4:7
M zo-nongdse, d nong taaba, bala, nonglem yita Wẽnnaam nengẽ, la ned ning fãa sẽn nong a taab yaa Wẽnnaam biiga, la a mii Wẽnnaam.

1 KORẼNT 13:4-8
[4] Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,[5] a ka maand zãmb baa bilfu, a ka baood a meng nafr bal ye, a ka yikd a sũuri, a ka bĩngd wẽng ning b sẽn maan-a wã a sũurẽ ye,[6] a ka maand sũ-noog ne ka-tɩrlem ye. Ayo! A maanda sũ-noog ne sɩda,[7] a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa.[8] Nonglem ka sat abada. Pĩnd-n-bãngr goam na sa, gom-zẽn na sa, bãngr na sa.

Efɛɛz 5:25
Raopã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga, a wa Kirist sẽn nong b tẽedbã, n kõ b meng b yĩnga,

1 ZÃ 4:19
Ne tõndo, tõnd tara nonglem, Wẽnnaam sẽn deng n nong tõndã yĩnga.

Rom Dãmba 5:8
Wakat ning tõnd sẽn dag n ket n ya yel-wẽn maandba, Kirist kii tõnd yĩnga, la ne rẽnda, Wẽnnaam wilga b nonglem tõnd yĩnga.

Zã 14:15
Yãmb sã n nong maam, y na n saka mam tõodã,

1 ZÃ 4:10
Nonglem kãng ka tõnd sẽn nong Wẽnnaam yĩng ye, yaa bãmb sẽn nong tõndo, n tʋm b Bi-riblã tɩ b yɩ maoong tõnd yel-wẽna sugr kũun yĩngã yĩnga.

Kolos 3:14
La sẽn yɩɩd fãa, bɩ y nong taab bala, tɩ nonglem yaa loɛtg sɩd-sɩda.

1 KORẼNT 16:14
Bɩ bũmb nins fãa sẽn maand yãmb sʋkã yɩ ne nonglem.

2 Timote 2:22
Zãag ne yãadem datem wẽnsã, la f bao tɩrlem, la tẽebo, la nonglem, la laafɩ ne neb nins sẽn pʋʋsd Zu-soabã ne sũy sẽn ya yɩlma.

1 ZÃ 4:16
La ne tõndo, tõnd bãnga nonglem ning Wẽnnaam sẽn tar tõnd yĩngã, la tõnd tẽe nonglem kõngo. Wẽnnaam yaa nonglem. Ned ning sẽn be nonglem pʋgẽ, a bee Wẽnnaam pʋgẽ, la Wẽnnaam bee yẽ soab pʋgẽ.

Zã 17:24
M ba, mam datame tɩ neb nins yãmb sẽn kõ maamã me na zĩnd ne maam zĩig ning mam sẽn be, tɩ b na get mam ziirã, ziir ning yãmb sẽn kõ maam, yãmb sẽn nong maam hal sẽn deng dũni yẽbgrã yĩnga.

Zã 13:35
Yãmb sã n tall nonglem taab yĩnga, nebã fãa na bãng tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.

Matiye 5:43-48
[43] Yãmb dag n wʋmame tɩ b yeelame tɩ f nong f to la f kisg f bɛya.[44] La mam yeta yãmb tɩ y nong y bɛɛba la y ning neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽnga la sẽn namsd yãmbã yĩnga,[45] tɩ yãmb tõe n yɩ yãmb ba sẽn be arzãnã kamba. Bala bãmb kɩtdame tɩ bãmb wĩntoogã zẽk nin-wẽns la nin-sõamy yĩnga, la b kɩtdame tɩ saagã niid nin-tɩrs la sẽn ka-b tɩrsã yĩnga.[46] Yãmb sã n nong neb nins sẽn nong yãmbã bala, bõe keoor la yãmb na n paame? Yaood-dɛɛgdbã me ka maand a woto sɩda?[47] La yãmb sã n pʋʋsd y ba-biisã bala, bõe la yãmb maand n yɩɩd y taabã? Neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã me ka maand a woto sɩda?[48] Dẽ yĩnga, bɩ yãmb yɩ neb sẽn zems zãnga, a wa yãmb ba sẽn be arzãnã sẽn zems zãngã.

1 KORẼNT 13:1-3
[1] Mam sã n tõog n gomd ninsaalb la malegsã goam buud fãa, mam sã n ka tar nonglem, mam yaa wa waag sẽn maand bʋʋre, wall keoonf sẽn wẽeda.[2] La mam sã n paam pĩnd-n-bãngr goam kũuni, la yel-soalma fãa bilgri, la bãngr fãa, la hal baa mam sã n tar tẽeb sẽn tõe n sers tãmse, mam sã n ka tar nonglem, mam ka fɩ.[3] La mam sã n dɩk n paoongã fãa n pʋɩ tɩ naong rãmbã tõe n paam rɩɩbo, mam sã n kõ m yĩngã tɩ b yõog bugum, mam sã n ka tar nonglem, rẽ fãa ka yõod ye.

Rom Dãmba 13:8
Da tall-y ned samde, sã n ka tɩ nong taab ye. Bala, ned ning sẽn nong a taab pidsa Wẽnnaam tõogã zãnga.

1 ZÃ 4:7-8
[7] M zo-nongdse, d nong taaba, bala, nonglem yita Wẽnnaam nengẽ, la ned ning fãa sẽn nong a taab yaa Wẽnnaam biiga, la a mii Wẽnnaam.[8] Ned ning sẽn ka nong a taab ka bãng Wẽnnaam ye, bala Wẽnnaam yaa nonglem.

1 ZÃ 3:1
Ges-y nonglem ninga d ba wã sẽn nong tõndã, bala b boonda tõnd tɩ Wẽnnaam kamba. La tõnd sɩd yaa bãmb kamba. Ad bũmb ning sẽn kɩt tɩ dũni wã ka mi tõndã: Yaa t'a ka bãng d ba wã ye.

Luk 6:35
La, nong-y yãmb bɛɛba. Maan-y-b neere, la y peng n da tẽed tɩ b na lebs-y ye. La yãmb keoor na n yɩɩ kãsenga, la yãmb na n yɩɩ Wẽnnaam sẽn be saasẽ saasẽ wã kamba. Bala, bãmb yaa sõama zɩ-beoog rãmbã ne nin-wẽnsã yĩnga.

Rom Dãmba 12:10
Nong-y taab ne babiir nonglem. Nand-y taaba, n tagsd taab yelle.

Matiye 6:24
Ned ba a yen ka tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala a na n kisga a yen la a nong a to wã, wala a loe a meng ne a yen la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe n sak Wẽnnaam la y sak arzegs me ye.

Rom Dãmba 13:8-10
[8] Da tall-y ned samde, sã n ka tɩ nong taab ye. Bala, ned ning sẽn nong a taab pidsa Wẽnnaam tõogã zãnga.[9] Sɩd me, d tõee n gila tõod nins sẽn yet tɩ: Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩri ye, da ges f to bũmb n dat ye, la tõod a taabã yeelame tɩ: Nong f to wa f menga.[10] Nonglem kɩtdame tɩ f ka maand f to wẽng ye. Dẽ, nonglem yaa tõogã pidsgu.

1 KORẼNT 13:2
La mam sã n paam pĩnd-n-bãngr goam kũuni, la yel-soalma fãa bilgri, la bãngr fãa, la hal baa mam sã n tar tẽeb sẽn tõe n sers tãmse, mam sã n ka tar nonglem, mam ka fɩ.

2 Timote 3:16
Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ,

Matiye 6:33
Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

2 KORẼNT 6:14
Bɩ y da paam lagem-n-taar ne neb nins sẽn ka tẽedbã ye. Bala, bõe lagem-n-taar n be tɩrlem ne wẽng sʋka? Wall bõe lagem-n-taar n be vẽenem ne lik sʋka?

Matiye 19:5
la b yeel tɩ "yaa woto yĩng tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la bãmb b yiiba na n lebga yĩng a yembr laa?"

Rom Dãmba 4:22
Dẽnda n kɩt tɩ b geelg a Abraham tẽebã wa tɩrlemã.

Yɛl Pukr Sebre 22:19
La ned sã n boog bãngr gom-kãensã sebrã goama, Wẽnnaam na n deega pʋɩɩr ning yẽ sẽn da na n paam ne vɩɩm tɩɩgã la tẽn-sõngã b sẽn bils seb-kãngã pʋgẽ wã n bas-a.

Mossi (SB) 1998
No Data