A A A A A

Life: [Fasting]


1 KORẼNT 7:5
Bɩ ned fãa ra mong a to, sã n ka tɩ y zemsa taab noore, wakat bilf yĩnga, tɩ y tõe n paam weer n pʋʋs Wẽnnaam. Rẽ sã n loog bɩ y leb n bao taaba, t'a Sʋtãan da wa n mak yãmba, y sẽn ka tõe y meng yĩng ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 13:2
Bãmb sẽn da maand Zu-soaba tʋʋmd la b loet noore, Sɩɩg-sõng yeel-b lame tɩ b yãk a Barnabas ne a Soll n welg-b toore, tɩ b maan tʋʋmd ninga b sẽn bool-b tɩ b maana.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 14:23
A Zezi tẽedba sẽn be zĩig ninsã fãa, a Poll dãmb yãka kãsem-dãmb n kõ-ba. La bãmb loee noor n Pʋʋs n dɩk-b n bas Zu-soab ninga bãmb sẽn tẽ a soaba nugẽ.

Luk 2:37
n lebg pʋgkõore, n kell n paa a woto. La baa ne a sẽn tar yʋʋm pis-nii la a naasã, a dag n ka yit wẽnd-doogẽ wã ye. A dag n maanda Wẽnnaam tʋʋmd wĩntoog ne yʋngo, ne no-loeer la pʋʋsgo.

Luk 18:12
Mam loeta noor naoor a yiib rasem a yopoe pʋgẽ, mam yãkda m sẽn tarã piig pʋɩɩr n kõtẽ."

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 13:3-4
[3] Dẽ, bãmb loee noor n pʋʋs la yaool n tik a Barnabas ne Soll ne b nus pʋʋs b yĩng n bas-b tɩ b kẽnge.[4] La Sɩɩg-sõng sẽn tʋm a Barnabas ne Solle, b kẽnga Selesi, la b kẽe koom-koglg be n kẽng Sɩpr.

Luk 4:2-4
[2] La rõatã maka bãmb beene dasem pis-naase. La dasem kãens pʋgẽ, bãmb ka tol n dɩ bũmb ye. La rẽ sẽn looge, kom yaool n yõka bãmba.[3] Dẽ, rõata yeela bãmb yaa: Yãmb sã n yaa Wẽnnaam Bi-ribla, bɩ y yeel kug-kãensã tɩ b lebg buri.[4] La a Zezi leoka yẽnda t'a gʋlsame tɩ: Ninsaal kõn vɩ ne rɩɩb bal ye.

Matiye 6:16-18
[16] Yãmb sã n loe noore, bɩ y da gãnem y nens wa zãmb dãmbã sẽn gãnemd b nens tɩ wilg nebã tɩ bãmb loee noorã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.[17] La foom, fo sã n loe noor bɩ f sõog f zug kaam la f widg f nenga,[18] tɩ fo no-loeerã ra yɩ nebã nin gesg yĩng ye, la a na yɩ f ba sẽn be zĩig sẽn solgã yĩnga. La f baaba sẽn yã tɩ fo soosame n loe noorã, bãmb na keo foom.

Luk 18:1-12
[1] A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd n na n wilg-b tɩ b tog n pʋʋsa wakat fãa n da yɛ ye.[2] A Zezi yeelame: Bʋ-kaood a ye n da be tẽng a yen pʋgẽ n ka zoet Wẽnnaam, la a ka zoet ned baa a yen nif ye.[3] Pʋgkõor a ye me n da be tẽn-kãng pʋga, n wat n yet bʋ-kaoodã t'a sõng-a tɩ ned n zabd ne yẽnda.[4] Bʋ-kaoodã zãgsame n kaoos t'a ka na n sõng-a ye. La a yaool n tagsa a sũurẽ n yeele: "Baa ne mam sẽn ka zoet Wẽnnaama, la m ka zoet ned nifã,[5] pʋgkõ-kãngã sẽn pẽdgd maama yĩnga, mam na n baas n sõng-a lame t'a ra wat n namsd maam tɩ wa n loog nug ye."[6] Zu-soabã leb n yeelame yɛsa: Kelg-y bʋ-kaood-wẽngã sẽn yeelã.[7] Dẽ, Wẽnnaam kõn sõng bãmb nin-tũusdsã sẽn zẽkd b koees wĩndg la yʋng n kot bãmbã? B na kaoos n sõng-ba?[8] Mam yeta yãmb tɩ b na n sõnga bãmb tao-tao. La Ninsaal Bi-riblã sã n wa, b na n yãa tẽeb tẽng zugu?[9] A Zezi leb n wẽe yel-bũn-kãnga neb kẽer yĩnga, b sẽn da tẽed tɩ b yaa tɩrse, la b paoogd neb a taabã yĩnga, n yeele:[10] Daop a yiib n da kẽng wẽnd-doogẽ n na n tɩ pʋʋse. A ye wã yaa Fariisẽ ned la a to wã yaa yaood-dɛɛgda.[11] Fariisẽ nedã yalsa yĩngr n pʋʋs a sũurẽ a woto: "Mam Wẽnnaam, m pʋʋsda yãmb bark mam sẽn ka wẽnd wa neb a taabã sẽn ya wagda la nin-wẽnse la yoaadbã, la m ka wẽnd baa yaood-deegd-kãnga wã yĩnga.[12] Mam loeta noor naoor a yiib rasem a yopoe pʋgẽ, mam yãkda m sẽn tarã piig pʋɩɩr n kõtẽ."

Mossi (SB) 1998
No Data