A A A A A

Life: [Ethics]


Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:38
A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: Tek-y yam n kos sugri, la bɩ ned kam fãa sak n deeg koom lisg ne a Zezi Kirist yʋʋr a yel-wẽna sugr kũun yĩnga. Dẽ, y na yaool n deeg Wẽnnaam kũuna sẽn ya Sɩɩg-sõngã.

Kolos 3:17-23
[17] Bũmb ning fãa yãmb sẽn maanda, sã n yaa goam pʋga wall tʋʋm pʋga, maan-y fãa ne Zu-soab a Zezi yʋʋre, n pʋʋs ba a Wẽnnaam bark a Zezi maasem yĩnga.[18] Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, wa sẽn zems sẽn tog n yɩ to-to Zu-soaba tũudum pʋgẽ wã.[19] Pʋg-sɩdbã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga la y ra maan gãgs ne-a ye.[20] Kamba, sak-y y ba-rãmb ne y ma-rãmb bũmb fãa pʋgẽ, bala, bõn-kãng nooma Zu-soaba sũuri.[21] Ba-rãmba, da maan-y tɩ y kambã sũy yiki, tɩ b raood wa n boog ye.[22] Tʋmtʋmdba, sak-y y dũni zu-soben-dãmbã bũmb fãa pʋgẽ. Da sak-y bãmb b nifẽ bala, tɩ wẽnd wa yãmb baood n maana sẽn noom ninsaalb ye. Sak-y bãmb ne y sũyã fãa, Zu-soabã zoees pʋgẽ.[23] Yãmb sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ y maan-a ne y sũur fãa wa y sẽn maand Zu-soabã yĩnga, la ka ninsaalb yĩng ye,

Zã 16:13
La sɩd Sɩɩgã sã n wa, b na n tɛɛ yãmb sɩdã fãa pʋgẽ. Bala, b ka na n gom b sẽn dat ye, b na n togsa yãmb bũmb nins b sẽn wʋme, la b na n togsa yãmb bũmb sẽn be taoor n watẽ.

Luk 6:31
Bũmb ninga yãmb sẽn dat tɩ neba maan yãmbã, bɩ yãmb me maan bãmb me a woto.

Luk 16:10
Ned ning sẽn maand sɩd bõn-bõoneg pʋse, a maanda sɩd bõn-kãsems pʋse. La ned ninga sẽn ka maand sɩd bõn-bõoneg pʋs ka na n maan sɩd bõn-kãsens pʋs me ye.

Rom Dãmba 1:26
Dẽ n kɩt tɩ Wẽnnaam bas-b tɩ b maan yĩng ratem sẽn paoogd neda. Bala, bãmb pagbã basa gãag ning sẽn zems Wẽnnaam sẽn seglã n maand sẽn ka segd ye.

Rom Dãmba 2:1
Dẽ, fo sẽn ya ned ning fãa, fo sẽn kaood f taab bʋʋdã, fo kõn paam bũmb n dõd n yi ye. Bala, fo sẽn kaood neb a taab bʋʋdã, fo dogenda yell f meng zugu. Tɩ bõe, fo kaooda f taabã bʋʋdo, la f yaool n maand wa bãmb bala.

Matiye 7:12-21
[12] Bũmb nins fãa yãmb sẽn dat tɩ neb a taabã maan yãmba, bɩ yãmb me maan bãmb bõn-kãense. Yõwã yaa Wẽnnaam tõogo la b no-rɛɛsdbã noore.[13] Tũ-y zag-no-sẽkã n kẽ. Bala zag-noor ning sẽn kẽesd sãoong zĩigẽ, ne sor ning sẽn dɛbd-a be wã yaa yalemse, la neb wʋsg n tũud be.[14] La zag-noor ning sẽn kẽesd vɩɩm pʋgẽ wã yaa sẽka, tɩ sor ning sẽn dɛbd-a be wã yaa bãanega, la yaa neb bilf bal n yãt-a.[15] Gũus-y yãmb mens ne belgr no-rɛɛsdbã sẽn wat yãmb sʋk wa piis tɩ b pʋsẽ wã b ya digd-n-yĩid-toosã.[16] Biis nins bãmb sẽn womdã n na n kɩt tɩ yãmb bãng-ba. Dẽ yĩnga yãmb kaooda sib kɛglg zugu, walla y wobd kankam zaang zugu?[17] Tɩ-sõng fãa womda bi-sõama, la tɩ-wẽng fãa womda bi-yoodo.[18] Tɩ-sõng ka tõe n wom bi-yood ye, la tɩ-wẽng me ka tõe n wom bi-sõama ye.[19] B kɛɛda tɩɩg ning fãa sẽn ka womd bi-sõama wã n tugund bugum.[20] Dẽ, yaa ne biis nins bãmb sẽn womdã la yãmb na n bãng-ba.[21] Ka ned ning fãa sẽn boond maam tɩ Zu-soaba! Zu-soaba! N na n kẽ arzãn soolmẽ ye. Yaa ned ning bal sẽn maand-a mam ba sẽn be arzãnã raab n na n kẽ.

Zã 13:34-35
[34] Mam kõta yãmb tõ-paalga: Nong-y taaba. Nong-y taab me wa mam sẽn nong yãmbã.[35] Yãmb sã n tall nonglem taab yĩnga, nebã fãa na bãng tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.

2 Timote 3:16-17
[16] Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ,[17] tɩ Wẽnnaam ned tõe n paam manegr la seglg tɩ maan tʋʋm-sõamy buud fãa.

Galat 5:19-21
[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.

1 KORẼNT 6:9-11
[9] Yãmb zɩ tɩ neb nins sẽn maand sẽn ka zemsã ka na n paam Wẽnnaam soolem wa b rogem-pʋɩɩr laa? Da belg-y y mens ye. Tʋʋm-dẽgd maandbã, wẽn-naands pʋʋsdbã, nin-yoaadbã,[10] wẽng maandbã, raopã wall pagb sẽ gãe taabã, wagda wã, yão-beed dãmba, sẽn yũud-b rãam n tũubdẽ wã, nin-tʋʋdbã, fãadbã, baa a yen kõn paam Wẽnnaam soolma wa a dogem-pʋɩɩr ye.[11] Yãmb neb kẽer yaool n dag n yaa a woto. La yãmb paama pekre, b kɩtame tɩ yãmb lebg sõama, b kɩtame tɩ yãmb zemse, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋrã maasem yĩnga, la ne tõnd Wẽnnaamã Sɩɩg pãnga.

Rom Dãmba 13:8-10
[8] Da tall-y ned samde, sã n ka tɩ nong taab ye. Bala, ned ning sẽn nong a taab pidsa Wẽnnaam tõogã zãnga.[9] Sɩd me, d tõee n gila tõod nins sẽn yet tɩ: Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩri ye, da ges f to bũmb n dat ye, la tõod a taabã yeelame tɩ: Nong f to wa f menga.[10] Nonglem kɩtdame tɩ f ka maand f to wẽng ye. Dẽ, nonglem yaa tõogã pidsgu.

Zak 1:12-15
[12] Ned ning sẽn yas kãenkãe makr pʋgẽ la sũ-noog soaba. Bala, makrã zugẽ, a na n paama vɩɩm sẽn ya keoor Zu-soabã sẽn kãab neb nins sẽn nong bãmbã.[13] Bɩ ned baa a yen sẽn paamd makr da yeel tɩ yaa Wẽnnaam n makd yẽ ye. Bala, wẽng ka tõe n mak Wẽnnaam, la bãmb mengã ka makd ned baa a yembr ye.[14] La ned kam fãa paamda makre, a mengã ratem sẽn tusd-a n belgd-a wã yĩnga.[15] La yĩngã ratem sã n dɩk pʋga, a rogda yel-wẽnde. La yel-wẽndã sã n wa n bɩ, a wata ne kũum.

Mark 12:28-31
[28] Tõog karen-saamb a yembr sẽn wʋm bãmb goama, la a sẽn yã t'a Zezi leoka bãmba ne yam, a kolgame n sok bãmb yaa: Tõodã fãa sʋka, bʋg n yɩɩda?[29] A Zezi leokame n yeele: Ad tõog ning sẽn yɩɩd-a wã: "Israyɛl dãmba, kelg-y-yã. Zu-soaba, tõnd Wẽnnaamã yaa Zu-soab b yen tãa.[30] Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa la f ratem fãa la f yam fãa la f pãng fãa."[31] Tõog ninga sẽn pʋgd-a yẽ la woto: "Nong f to wa f menga." Tõog ka be sẽn yɩɩd bãmba ye.

Luk 10:10-28
[10] Tẽng ning fãa yãmb sẽn na n kẽ tɩ b ka reeg yãmba, kẽng-y tẽngã soay zut n yeele:[11] Yãmb tẽngã wubsg meng sẽn bol tõnd nao wã, tõnd pĩmsd-a lame n basd ne yãmba. La baoosgo, bãng-y tɩ Wẽnnaam soolmã pẽnegame.[12] Mam yeta yãmb tɩ da-kõngo, Sodom sɩbgrã toolem kõn ta tẽng kãng rẽndã ye.[13] Korazin, fo na paam toogo! Betsayida, fo na paam toogo! Bala, bõn-bãn nins sẽn maan yãmb sʋkã sã n dag n maanẽ Tɩɩr ne Sɩdõ, yaa hal daar zãr la b da na n yeelg boto, la b yug b zug tompeglem n kos sugri.[14] Dẽ n kɩt tɩ bʋʋdã daare, Tɩɩr ne Sɩdõ sɩbgr kõn ta yãmb dẽndã ye.[15] La foom, Kapɛrnawom, b na n zẽka foom n taas saasẽ bɩ? Ayo! B na n sigsa foom hal n taas kɩɩm-kulgu.[16] Ned ning sẽn kelgd yãmb kelgda maam. La ned ning sẽn zãgsd yãmb zãgsda maam. La sẽn zãgsd-a maam zãgsda sẽn tʋm-a maamã.[17] Neb pis-yopoe la a yiibã lebg n waa ne sũ-noog n yeele: Zu-soaba, baa zĩn-dãmba mens sakda tõnd noor yãmb yʋʋrã yĩnga.[18] A Zezi yeel-b lame: Mam dag n nee a Sʋtãan sẽn yi yĩngr n lʋɩt wa sa-yãgbo.[19] La ade, mam kõo yãmb pãng tɩ y tab wiis la namse, la bɛyã pãngã fãa, la baa fʋɩ kõn tõog n maan yãmb wẽng ye.[20] Baoosgo, da maan-y sũ-noogo, zĩn-dãmbã sẽn sakd yãmbã yĩng ye. Maan-y sũ-noogo, yãmb yʋɩyã sẽn gʋls arzãn pʋgẽ wã yĩnga.[21] Wakat kãng bala, Sɩɩg-sõng kɩtame t'a Zezi paam sũ-no-kãseng n yeele: M ba sẽn ya arzãn la tẽng Zu-soaba, mam pẽgda yãmba, yãmb sẽn solg bõn-kãens ne yam-dãmba la yẽesem-dãmbã, n yaool n vẽneg-b ne kom-bõonegã yĩnga. N ye, m ba, yãmb sẽn dat tɩ yɩ a woto wã yĩnga.[22] M ba kõo maam bũmba fãa, la ned baa a yen ka mi Bi-riblã sẽn yaa a soaba, a sã n ka a ba wã ye. La ned baa a yen ka mi ba wã sẽn yaa a soaba, sã n ka Bi-riblã bala, la ned ning Bi-riblã sẽn dat n vẽneg bãmb ne-a wã ye.[23] A Zezi wẽnemdame n gom ne b karen-biisã b yen-yen n yeel-b yaa: Bark bee neb nins nin sẽn yãt bũmb nins yãmb sẽn yãtã zutu.[24] Bala, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdb wʋsgo, la rĩm-dãmb dag n dat n yãa bũmb nins yãmb sẽn yãtã la b ka yã ye. B dag n dat n wʋma bũmb nins yãmb sẽn wʋmdã la b ka wʋm ye.[25] La gese, tõog karen-saamb a yembr yikame n na n mak a Zezi n yeele: Karen-saamba, bõe la mam tog n maan n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ yɩ m pʋɩɩre?[26] A Zezi sok-a lame tɩ bõe la b gʋls tõodã sebrã pʋgẽ, la bõe la yẽ karemd be?[27] A leokame n yeele: Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la f sɩɩg fãa, la f pãng fãa, la f tagsg fãa, la f nong f to wa f menga.[28] A Zezi leok-a lame yaa: Fo leokrã yaa sõama. Maan a woto, la f na vɩɩmde.

Efɛɛz 6:5-9
[5] Tʋmtʋmdba, sak-y sẽn so-b yãmb dũni ka wã ne y sũur fãa, ne rabeem la rigbu, wa yãmb sẽn sakd Kiristã,[6] la y ra maan bõn-kãng b nifẽ bala, tɩ ra wa ya wa yãmb maanda sẽn noom ninsaalbã ye. Sak-y bãmba yãmb sẽn ya Kirist tʋmtʋmdb sẽn maand Wẽnnaam daabo ne y sũyã fãa wã yĩnga.[7] Tʋm-y b yĩng ne yamleoogo, wa y tʋmda Zu-soabã yĩnga, la ka wa ninsaal yĩng ye,[8] tɩ yãmb miime tɩ ned kam fãa na n deega a keoor Zu-soabã nengẽ, a wa sẽn zems tʋʋm-sõng ning a sẽn maanã, t'a ya yamb wall burkĩna.[9] La sã n yaa ne yãmb sẽn ya zusob-n-dãmbã, yãmb me tog n maana a woto ne y tʋmtʋmdbã. Da maan-y gãgs ne-b ye, tɩ yãmb miime tɩ bãmb ne yãmb me Zu-soabã bee arzãna, la tɩ Zu-soabã nifẽ, ned ka yɩɩd a to ye.

1 KORẼNT 13:1-13
[1] Mam sã n tõog n gomd ninsaalb la malegsã goam buud fãa, mam sã n ka tar nonglem, mam yaa wa waag sẽn maand bʋʋre, wall keoonf sẽn wẽeda.[2] La mam sã n paam pĩnd-n-bãngr goam kũuni, la yel-soalma fãa bilgri, la bãngr fãa, la hal baa mam sã n tar tẽeb sẽn tõe n sers tãmse, mam sã n ka tar nonglem, mam ka fɩ.[3] La mam sã n dɩk n paoongã fãa n pʋɩ tɩ naong rãmbã tõe n paam rɩɩbo, mam sã n kõ m yĩngã tɩ b yõog bugum, mam sã n ka tar nonglem, rẽ fãa ka yõod ye.[4] Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,[5] a ka maand zãmb baa bilfu, a ka baood a meng nafr bal ye, a ka yikd a sũuri, a ka bĩngd wẽng ning b sẽn maan-a wã a sũurẽ ye,[6] a ka maand sũ-noog ne ka-tɩrlem ye. Ayo! A maanda sũ-noog ne sɩda,[7] a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa.[8] Nonglem ka sat abada. Pĩnd-n-bãngr goam na sa, gom-zẽn na sa, bãngr na sa.[9] Bala, tõnd sẽn bãngdã, yaa wɛdg-wɛdga, la pĩnd-n-bãngr goamã d sẽn togsdã yaa wedse.[10] La sẽn zems-a zãngã sã n wa, b na n sɛɛsa sẽn ya-a wedsã.[11] Mam sẽn dag n ya biigã, mam goam dag n yaa yãag goama, mam tagsg dag n yaa yãag tagsgo. Mam sẽn lebg raowã, mam sɛɛsa bũmb nins sẽn dag n ya yãadrã.[12] Tõnd sẽn ne rũnna wã, yaa wa nin-gɛtg pʋgẽ, pulum-pulum. La wakat sã n ta, tõnd na yã-b neng ne nenga. Mam sẽn mi rũnna wã yaa wedse, la wakat sã n ta, mam na bãng bãmb wa bãmb sẽn bãng maamã.[13] Moasã, ad bũmb a tãab nins sẽn paadã: yaa tẽebo, la saag-sõngo, la nonglem. La sẽn ya kãseng bãmb sʋk n yɩɩdã, yaa nonglem.

Rom Dãmba 6:1-23
[1] Dẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe? Tõnd na n kell n paa yel-wẽnã pʋgẽ tɩ barkã paam paoosgo?[2] Yaa vẽeneg tɩ ayo. Tõnd sẽn ya wa kũum ne yel-wẽna yellã, tõnd na n leb n yɩɩ a wãn n vɩ yel-wẽn pʋgẽ?[3] Yãmb zɩ tɩ tõnd fãa sẽn paam lisg Kirist Zezi pʋgẽ wã, yaa bãmb kũumẽ wã la tõnd lis-yã?[4] Woto, ne lisgã, tõnd muma ne bãmba b kũumã pʋgẽ, t'a wa ba wã ziir sẽn vʋʋg a Zezi tɩ b yi kũum sʋkã, tõnd me kẽnda vɩ-paalg pʋgẽ a woto.[5] Sɩd me, tõnd sã n lebga tɩɩg a yembr ne bãmba, tõnd sẽn paam pʋɩɩr ne bãmb kũumã yĩnga, tõnd na kell n yɩ bũmb a yembr ne bãmba, n paam pʋɩɩr ne bãmb vʋʋgrã.[6] Tõnd miime tɩ d yalẽ kʋdgã naaga ne bãmb n ka da-pɩkã zugu, tɩ yel-wẽnã ratem kãng pãng na sa, tɩ tõnd kõn leb n yɩ yel-wẽnã yems yɛs ye.[7] Bala, ned sã n ki, yel-wẽnã ka leb n tar pãng ne yẽnda ye.[8] La tõnd sã n yaool n kii ne Kiristã, tõnd tẽedame tɩ d na n vɩɩmda ne bãmba,[9] tõnd sẽn mi tɩ Kirist sẽn vʋʋg n yi kũum sʋkã kõn leb n ki wã yĩnga. Kũum ka leb n so bãmb ye.[10] Bala bãmb kiime, la yaa yel-wẽnã yiisg yĩng la bãmb ki vugr bala. La b sẽn vɩ moasã wã, b vɩɩ Wẽnnaam yĩnga.[11] Woto yĩnga, ges-y y meng wa kũum ne yel-wẽna yelle, la a wa neb sẽn vɩ Wẽnnaam yĩnga, Kirist Zezi lagem-n-taarã pʋgẽ.[12] Dẽ yĩnga, bɩ yel-wẽnã da leb n soog yãmb yĩn-kiidsã ye, la y da leb n sak a ratem wẽnsã ye.[13] Da dɩk-y y yĩngã will n kɩs yel-wẽnã tɩ yɩ ka-tɩrlem tʋʋm teed ye. Kõ-y y mens Wẽnnaam, wa neb sẽn vʋʋg n yi kũum sʋk n vɩ, la y kõ Wẽnnaam y yĩngã wil tɩ yɩ tɩrlem tʋʋm teedo.[14] Yel-wẽnã ka na n soog yãmb ye, bala, ka tõogã n leb n so yãmb ye, la yaa barkã.[15] La yaa bõe? Dẽ yĩnga, tõnd na n maanda yel-wẽnã, tõog sẽn ka so tõndo, la yaa barkã yĩnga? Yaa vẽeneg tɩ ayo.[16] Yãmb ka mi tɩ yãmb sã n kõ-y meng neda, n na n yɩ a yamb n sak-a, yãmb sɩd yaa ned ning yãmb sẽn sakdã yamba? Yãmb tõe n yɩɩ yel-wẽnã sẽn wat ne kũumã yemse, wall sakr sẽn taasd ned tɩrlem pʋgẽ wã yemse.[17] La Wẽnnaam sõngr yĩnga, yãmb sẽn dag n ya yel-wẽnã yemsã, yãmb saka tẽeb yẽbgr noyã b sẽn togs yãmbã ne y yamleoogo.[18] B sẽn yols yãmb n yiis yel-wẽnã yembdẽ wã, yãmb lebga tɩrlem yemse.[19] Mam gomda ne ninsaalemdo, yãmb yĩngã pãn-komsmã yĩnga. Woto me, a wa yãmb sẽn dag n kõ y yĩngã wil tɩ yɩ rẽgd la tʋʋm wẽns yemse, tɩ b maan tʋʋm wẽnsã, bɩ y kõ yĩngã wil tɩ yɩ tɩrlem yemse, tɩ b tall-y n taas yɩlgr zĩigẽ.[20] Balã, wakat ning yãmb sẽn dag n ya yel-wẽnã yemse, tɩrlem dag n ka so yãmb ye.[21] Bi-bõe la yãmb dag n womd wakat kãnga? Yaa biis nins sẽn ningd yãmb yãnd moasã wã, bala, b baoosg yaa kũum.[22] Moasã, yãmb sẽn paam yolsg n yi yel-wẽnã yembdẽ n lebg Wẽnnaam yemsã, yãmb bi-womdɩ yaa maneg n yɩ yɩlemde, la a baoosg yaa vɩɩm sẽn kõn sa.[23] Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Matiye 19:1-30
[1] La a Zezi sẽn gom gom-kãens n sɛ, b yii Galile n kẽng Zude soolem sẽn be Zʋrdẽ rʋʋndã.[2] Neb kʋʋng wʋsg tũu bãmba, la a Zezi maag-b-la beene.[3] Fariisẽ-dãmbã kolg n soka a Zezi, sẽn na yɩlg n bẽd bãmb n yeele: Dẽ yĩnga, tõog kõta noor tɩ rao dig a paga a beegr buud fãa yĩnga?[4] La a Zezi leokame n yeele: Yãmb nan ka karem tɩ hal sɩngr wẽndẽ, Naandã "naan-b-la rao ne paga,"[5] la b yeel tɩ "yaa woto yĩng tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la bãmb b yiiba na n lebga yĩng a yembr laa?"[6] Woto, b ka leb n ya neb a yiib ye, b lebga yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.[7] Bãmb soka a Zezi tɩ la yaa bõe yĩng la a Moyiis yeel tɩ b kõ pagã baosg sebr la b rig-a?[8] A Zezi leoka bãmba: Yaa yãmb sũyã sẽn ya kegemsã yĩng n kɩt t'a Moyiis kõ yãmb noor tɩ y rig y pagbã. La hal sɩngr wẽndẽ, rag n ka a woto ye.[9] La mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo.[10] Bãmb karen-biisã yeela bãmb yaa: Rao ne pag yellã sã n ya a woto, dall f sã n ka kẽ kãadem n são.[11] A Zezi leok-b lame yaa: Nebã fãa ka wʋmd gom-kãngã võor ye, sã n ka b sẽn kõ b rãmb pãn-tõog tɩ wʋmã bala.[12] Tɩ bõe, zu-soben-dãmb n be n ya a woto hal b rogem wakate, la kẽer yaa neb n maan-b tɩ b lebg a woto, la kẽer maana b mens zu-soben-dãmb arzãn soolmã yĩnga. Ned ning sẽn tõe n wʋm-a koe-kãngã bɩ a wʋme.[13] Dẽ, neb talla kom-bõoneg n wa a Zezi nengẽ tɩ b na tik-b ne b nus n pʋʋs b yĩnga. La karen-biisã lenga bãmba.[14] La a Zezi yeelame: Bas-y kom-bõonegã, ra gɩdg-b tɩ b ra wa mam nengẽ ye. Bala, arzãn soolem yaa neb nins sẽn wẽnd bãmbã yĩnga.[15] A Zezi tika kambã ne b nusi, n yaool n yi zĩ-kãnga.[16] Dẽ, dao a yen kolg n soka a Zezi yaa: Karen-saamba, bõe n ya sõama mam sẽn tog n maane, n tõog n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã?[17] A Zezi leoka yẽnda n yeele: Yaa bõe tɩ fo sokd maam n dat n bãng sẽn ya sõama? Ned a yen bal n ya sõama. Fo sã n dat n kẽ vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bɩ f sak tõodã.[18] A soka a Zezi tɩ tõ-bʋse? La a Zezi leoka yẽnda n yeele: "Da kʋ ye, da yo ye, da zu ye, da kɩs kaset-zĩrĩ ye,[19] waoog f ba la f ma, la f nong f to wa f menga."[20] Bi-bɩɩgã yeela a Zezi tɩ yẽ saka tõ-kãens fãa, la a sokame tɩ bõe n ket n paoog yẽnda?[21] A Zezi yeel-a lame yaa: Fo sã n dat n zems zãnga, kẽng n tɩ koos fo sẽn tarã, n dɩk ligdã n kõ naong rãmba, la fo na paam paoong arzãn pʋga. La f wa n tũ maam.[22] Bi-bɩɩgã sẽn wʋm gom-kãensã, a looga ne nen-gãnenga, bala, a ra tara arzegs wʋsgo.[23] Dẽ, a Zezi yeela b karen-biisã yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb t'a yaa toog tɩ arzɛk soab kẽ arzãn soolmẽ.[24] Mam leb n yeta yãmb tɩ yʋgemd sẽn na n tũ fu-pĩim yõorẽ n yi yaa naana n yɩɩd arzɛk soab sẽn na n kẽ Wẽnnaam soolmẽ.[25] Karen-biisã sẽn wʋm gom kãense, a linga bãmb wʋsgo, tɩ b sok tɩ rẽ wã, ãnna n tõe n paam fãagre?[26] A Zezi ges-b lame n yeel-ba: Ne ninsaala bõn-kãng ka tõe ye, la Wẽnnaam tõe bũmb fãa.[27] Dẽ, a Pɩyɛɛr goma ne a Zezi n yeele: Tõnd yell na n yɩɩ a wãn-wãna?[28] A Zezi leoka bãmb tɩ yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb fãa manegr wakat sã n ta, Ninsaal Bi-riblã na n zaoonda b naamã geer zugu, la yãmb me sẽn tũ maamã, y na n zĩnda gɛy piig la a yiib zut n kao Israyɛll buud piig la a yiibã bʋʋdo.[29] La ned ning fãa sẽn na n bas a yiya, a ba-bi-raopa, a ba-bi-pogse, a ba, a ma, a paga, a kamba wall a pʋʋg mam yʋʋrã yĩnga, a na n deega wʋsgo, n yɩɩd bũmb nins a sẽn basã la a na n paama vɩɩm sẽn kõn sɛ wã tɩ yɩ a dogem pʋɩɩre.[30] Taoor dãmb wʋsg n na n lebg poorẽ dãmba, tɩ poorẽ dãmb wʋsg lebg taoor dãmba.

Mossi (SB) 1998
No Data