A A A A A

Life: [Exercise]


Luk 22:25
A Zezi yeel-b lame: Soolem dĩm-dãmbã soo nebã ne pãnga, la sẽn tar-b noor ne nebã kɩtdame tɩ b boond bãmb tɩ tʋʋm neer maandba.

Yɛl Pukr Sebre 13:12
Yẽ da tʋmda ne pipi rũngã pãn-tõogã fãa a nifẽ, la a kɩtame tɩ tẽngã ne nebã sẽn be a zugã wõgemded pipi rũngã sẽn da paam sãmpog-kʋʋdg tɩ maagã taoore.

Matiye 20:25
A Zezi boola bãmb n yeele: Yãmb miime tɩ soolem nanams maanda b nebã pãnga, la tɩ nin-kãsemsã yabenda nebã ne pãnga.

Mark 10:42
A Zezi boola bãmb n yeel-b yaa: Yãmb mi tɩ neb nins nebã sẽn get wa soolem nanamsã maanda b nebã pãnga, la tɩ nin-kãsemsã soo bãmb ne pãnga.

Kolos 2:23
Yaa sɩd tɩ ned sã n get yeelsmã ne zãmsgã, b wẽnda wa b yaa yam tʋʋma, b sẽn wilgd wẽn-tũudum sẽn maand ne yamleoogo, la sik-m-menga, la tõog-m-menga. La b yaool n ka tar yõod n tõe n sõng ned t'a tõog a yĩngã ratem wẽng ye.

Ebre 5:14
Rɩ-taok yaa neb sẽn bɩ yĩnga, neb nins sẽn mao n mi sõama ne wẽng n bakã yĩnga.

1 PIYƐR 5:2
Rɩlg-y Wẽnnaam piisã sẽn be ne yãmbã. La ka ne modgr ye, yaa ne yamleoogo wa sẽn zems Wẽnnaam daabã. La ka paoong ratem yĩng ye, yaa ne sũur sẽn ya sõama.

Matiye 8:9
Bõe yĩnga, mam yaa rao neb sẽn so, la mam me soo sodaase. Mam sã n yeel a yembr t'a kẽnge, a kẽngdame. La mam sã n yeel a to t'a wa, a watame. La mam sã n yeel m tʋmtʋmd t'a maan woto, a maandame.

1 Timote 4:8
Mao ne Wẽnnaam sakre. Bala, yĩngã modgr yõod yaa bilfu, la Wẽnnaam sakr bee yõod ne bũmb fãa. A tara vɩɩm ning sẽn be moasã wã kãabgo, la vɩɩm ning sẽn watã yĩnga.

1 KORẼNT 6:19-20
[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?[20] Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

Filip 4:13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

1 KORẼNT 10:31
Yãmb sã n dɩtẽ, wall y yũuda, wall bũmb ning fãa y sẽn maanda, maan-y fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga.

2 Timote 2:5
La reem-dɛɛmd ka paamd tõogr maanfo, a sã n ka tũ reemã soay fãa n deem ye.

1 Timote 2:12
Mam ka kõt pag noor t'a zãms neba, wall a soog rao ye. A tog paa sĩndim pʋgẽ.

Rom Dãmba 12:1
Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 24:16
Yaa woto yĩnga, tɩ mam me maood n dat n paam sũur kaset sẽn ya sõama Wẽnnaam la ninsaalb taoore daar fãa.

1 Timote 4:7
Zãag f meng ne kibay sẽn ka kẽed ne tẽeb yelle, la ne soalem pʋg-yãans sẽn tãoodã.

Ebre 12:2-11
[2] n get a Zezi sẽn ya tõnd tẽebã sɩngd la a taasdã. Bãmb basa sũ-noog ning b sẽn yet tɩ b na n kõo bãmbã, n sak da-pɩkã n ka zoe yãnd ye, la b zĩi Wẽnnaam geerã rɩtgo.[3] Ges-y soab ning yel-wẽn maandbã sẽn nams b yõorã, tɩ yãmb da wa ya ye, la tɩ y raood da boog ye.[4] Yãmb nan ka kɩɩs yel-wẽnã hal tɩ y zɩɩm yi a poorẽ ye.[5] La yãmb yĩma saglg ning b sẽn sagl yãmba, wa ned sẽn sagend kom-dibli: M biiga, da ges sɩbgr ning Zu-soabã sẽn sɩbgd foomã wa bõn-yaalg ye, la b sã n lengd foom bɩ f da boog f raood ye.[6] Bala, Zu-soabã sɩbgda ned ning bãmb sẽn nonge, la b sɩbgda biig ning fãa bãmb mengã sẽn sak n deeg wa b biigã ne dasaare.[7] Sak-y remsgo: Wẽnnaam maanda yãmb wa b kamba. Bala, bi-ribl bʋg la a ba ka remsda?[8] La yãmb sã n ka paamd sɩbgr ning kamb fãa sẽn paamdã, dẽnd yãmb yaa tãmpĩiba, la y ka yirã soab kamb ye.[9] Tõnd sẽn paam yĩng ba-rãmb tɩ b ra sɩbgd tõnd tɩ tõnd waoog-bã, tõnd ka tog n sak d sɩɩs ba wã n yɩɩda, tɩ d tõe n paam vɩɩm?[10] Sɩd me, tõnd ba-rãmba dag n sɩbgda tõnd wakat bilf yĩng wa b sẽn tẽed tɩ zemsame, la Wẽnnaam sɩbgda tõnd d sõngr yĩng meng-menga, tɩ tõnd me na welg toor n yɩ sõama wa bãmba.[11] Yaa sɩd t'a wakatã, sɩbgr buud fãa ka sũ-noog ye, yaa sũ-sãoongo. La kaoosg pʋgẽ, a womda tɩrlem biis sẽn wat ne laafɩ neb nins sẽn paam remsgã yĩnga.

1 PIYƐR 2:14
sã n ya nanams rĩmã sẽn tʋm tɩ b sɩbg neb nins sẽn maand wẽngã, la b waoog neb nins sẽn maand neerã.

1 PIYƐR 2:1
Dẽ yĩngã, bas-y pʋ-toog fãa, la sɩlem fãa, la zãmbo, la sũ-kiiri, la paoogr goam buud fãa.

1 KORẼNT 6:19
Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?

3 ZÃ 1:2
Mam zo-nongre, mam bõsda Wẽnd tɩ fo yɛlã fãa na kẽnd sõama, la tɩ fo yĩnga tar laafɩ wala f sɩɩgã yɛlã sẽn ya sõma wã.

1 KORẼNT 9:24-27
[24] Yãmb zɩ tɩ neb nins sẽn zoet zoeesã zĩigẽ wã, nebã fãa n zoeta, la tɩ yaa nin yen tãa n deegd keoorã laa? Bɩ y zoe y sẽn na zoe to-to n paam keoorã.[25] Ned ning sẽn yõgd maoor modgda a meng n basd bũmb kẽere. Bãmb maanda a woto n dat maanf sẽn sãamda, la tõnd maandame n dat maanf sẽn ka sãamd ye.[26] Mam yẽ, mam zoetame, la ka wa ned sẽn ka mi a sẽn dabdẽ ye. Mam lobda nug-gila, la ka tɩ pãb pemsem ye.[27] Ayo, mam namsda m yĩngã sõama, n kɩted t'a sakd-ma, m sẽn zoet dabeem tɩ mam sẽn moon neb a taabã, bɩ b da wa n yeel tɩ mam ka zems ye.

1 PIYƐR 3:3-4
[3] Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã bala, sẽn ya zut pãnengo, wall sãnem faon-teedo, wall nagem fut yeelgr ye.[4] La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge, n be ned kam fãa sũurẽ, la sẽn ka sãamdã, sẽn ya sũ-bʋgsem sɩɩga, la sũ-maasem. Ade, yaa bõn-kãensã n tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ.

2 Timote 4:7
Mam zaba zab-sõngo, mam zoee zoeesã n taase, mam talla tẽebo.

1 KORẼNT 9:26-27
[26] Mam yẽ, mam zoetame, la ka wa ned sẽn ka mi a sẽn dabdẽ ye. Mam lobda nug-gila, la ka tɩ pãb pemsem ye.[27] Ayo, mam namsda m yĩngã sõama, n kɩted t'a sakd-ma, m sẽn zoet dabeem tɩ mam sẽn moon neb a taabã, bɩ b da wa n yeel tɩ mam ka zems ye.

Mossi (SB) 1998
No Data