A A A A A

Life: [Discernment]


1 KORẼNT 2:14
La ninsaal sẽn ya yĩng neongã ka tõe n deeg bũmb nins sẽn yit Wẽnnaam Sɩɩgã nengẽ wã ye, bala, b yaa yalemd ne yẽnda. La a ka tõe n bãng-b ye, bala, yaa ne Sɩɩg-sõngã la ned tagsd b yelle.

1 KORẼNT 12:10
Wẽnnaam Sɩɩgã kõta ned a to bõn-bãn maaneg kũuni, n kõ ned a to pĩnd-n-bãngr gomde, n kõ ned a to pãn-tõog tɩ bãng sɩɩsã n welg taaba, n kõ ned a to gom-zẽn buud toay-toaya, la ned a to gom-zẽn deesgo.

1 KORẼNT 14:29-33
[29] Ne neb nins sẽn togsd pĩnd-n-bãngr goamã, bɩ neb a yiib wall a tãab gome, tɩ neb a taabã bʋ b goama n gese.[30] Ned sẽn be be sã n paam vẽnegre, bɩ sẽn da gomd-a wã sĩndi.[31] Bala, yãmb fãa tõe n togsda pĩnd-n-bãngr goam n deesd taaba, tɩ nebã fãa na paam zãmsgo, la tɩ neba fãa na paam saglgo.[32] Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɩɩs sakd-b lame.[33] Bala, Wẽnnaam ka bʋrg Wẽnnaam ye, b yaa laafɩ Wẽnnaam. Wa sẽn maand Wẽnnaam nin-sõamy wã wẽnd-dotẽ wã,

1 ZÃ 2:27
La ne yãmba, Sɩɩg-sõng ning yãmb sẽn deeg bãmb nengẽ wã bee yãmb pʋse, la yãmb ka baood tɩ b zãms yãmb ye. La wa bãmb Sɩɩgã sẽn zãmsd yãmb bũmb fãa wã, tɩ yaa sɩdã, la ka zĩrĩ wã, woto, bɩ y pa ne Kirist wa Sɩɩg-sõng sẽn zãms yãmb to-to wã.

1 ZÃ 4:1
Mam zo-nongdse, ra tẽ-y sɩɩsã fãa ye, mak-y-b n ges n bãng b sã n yita Wẽnnaam nengẽ. Bala, belgr no-rɛɛsdb wʋsg n wa dũniyã pʋga.

1 Tesalonik 5:21
Bʋ-y bũmb fãa yelle, tɩ sẽn ya sõama bɩ y reege,

1 Timote 4:1
Sɩɩg-sõng togsa vẽeneg tɩ yaoolem wakate, neb kẽer na n basa tẽebo, n pʋg belgr sɩɩse, la zãmsg zĩn-dãmb sẽn kõta.

Kolos 2:8
Gũus-y tɩ ned da belg yãmb ne zãmsg buudu, la ninsaalb minind n zãag ye, bõn-kãens yaa dũniyã yɛla, la a ka Kirist rẽnd ye.

Ebre 4:12
Bala, Wẽnnaam goamã vɩɩme, la a tara tõogre, n saas sõama wa zabr sʋʋg sẽn tar noey a yiibu. A kẽedame, hal n tõe n welg vɩɩm ne Sɩɩg n bake, n welg kõb-sũgds ne sɩɩlem toay-toayã n bake. A yaa ninsaal sũur manesem la tagsg bʋ-kaooda.

Ebre 5:14
Rɩ-taok yaa neb sẽn bɩ yĩnga, neb nins sẽn mao n mi sõama ne wẽng n bakã yĩnga.

Zak 1:5
Yam sã n paoog yãmb ned a yembre, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt nebã fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la b na kõ-a yamã.

Zã 7:24
Da bʋ-y bʋʋdã tɩ zems ne nin sẽn yãtã ya, bʋ-y bʋ-tɩrga.

Matiye 10:16
Ade, mam tʋmda yãmb wa piis digd-n-yĩids sʋka. Dẽ yĩnga, yɩ-y yam dãmb wa wiisi, la y yɩ neb sẽn ka tar yell ye, n ya wa wala.

Matiye 24:24
Tɩ bõe, belgr kirist-rãmb la belgr no-rɛɛsdb n na n puki. B na n maana bõn-kãsemse, la bõn-yɛɛsdse, hal tɩ b sã n tõe menga, b na n tudga nin-tũusdsã mense.

Rom Dãmba 12:2
Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 17:10-11
[10] Tao-tao bala, ba-biisã kɩtame t'a Poll ne a Sɩlaas loog Beere ne yʋngã. La b sẽn ta beene bala, b kẽe Zuif-rãmba karen-doogẽ.[11] Zuif-rãmb nins sẽn dag n be Beere wã da tara yam sõng n yɩɩd sẽn be-b Tesalonikã. Bãmb deega Wẽnnaam koɛɛgã ne b sũyã fãa. La daar fãa, bãmb da vɛɛsda gʋls sõamyã n dat n bãng bũmb nins b sẽn yet bãmbã sã n yaa a sɩda.

Filip 1:9-10
[9] la mam sẽn pʋʋsd n kot bũmb ninga, yaa tɩ yãmb nonglem na paasd daar fãa n yɩɩda, ne bãngre la yam-vẽnegre.[10] Tɩ woto, yãmb na n bãnga bũmb ning sẽn ya sõama n yɩɩda sẽn na yɩlẽ tɩ Kirist waoongã daare, bɩ y yɩ neb sẽn ya sɩd dãmb tɩ rõadg kãe ye,

1 Timote 6:3-5
[3] Ned sã n zãmsd nebã bũmb a to, la a ka kẽnd wa sẽn zems tõnd Zu-soab a Zezi Kirist gom-sõngã, la a wa tẽeb zãmsg sẽn zemsd ne Wẽnnaam sakrã,[4] soab kãng pida ne wuk-m-menga, la a ka mi baa fɩ ye. A sã n ka wẽed nokoɛɛma, la a ka maand zab gom-biis poorẽ, yaa bãag ne-a. Yaa bõn-kãens n wat ne sũ-kiiri, la ka-wʋm-taaba, la kãnegre, la tags-wẽng neb a taab zutu,[5] tɩ neb nins sɩɩs sẽn kẽ belgr pʋgẽ wã wẽed nokoɛɛm n ka basdẽ ye. Bãmb dãmb ka tar sɩd ye, la b rɩka Wẽnnaam sakrã tɩ yɩ arzegs baoob sore.

2 KORẼNT 11:13-15
[13] Nin-bãmba rãmb yaa zãmb tẽn-tʋmdba, la belgr tẽn-tʋmdba, n toeemd b mens n ya wa Kirist tẽn-tʋmdba.[14] La yõwã ka bõn-lingdg ye, bala, sʋtãanã meng toeemda a meng n lebg wa malɛk sẽn tar vẽenem.[15] Dẽ wã, yẽ tʋmtʋmdbã me sã n toeemd b mens n lebgd wa tɩrlem tʋmtʋmdba, ka bõn-yɛɛsdg ye. Bãmb baoosg na n yɩɩ wa b tʋʋmã sẽn ya to-to wã.

Mossi (SB) 1998
No Data