A A A A A

Life: [Animals]


Zak 3:7
Ninsaal wõra we-rũmsã buud fãa, liuuli buud fãa bõn-vuuds buud fãa, koomẽ rũms buud fãa, n kɩt tɩ b sakd yẽnda.

Luk 3:6
La ninsaal buud fãa na n yãa fãagr ning Wẽnnaam sẽn kõtã.

Luk 12:24
Ges-y gãabdã! B ka bʋta, b ka tigsda, b ka tar pilgu wall baoor ye. La Wẽnnaam rɩlgd-b lame. Yãmb ka be yõod n yɩɩd bõn-yɩgdɩ wã sɩda?

Matiye 6:26
Ges-y bõn-pɩgsã sẽn yɩgd yĩngrã. Bãmb ka bʋta, b ka tigsda, b ka suiid baoẽ ye. La yãmb ba sẽn be arzãnã rɩlgda bãmba. Yãmb ka yɩɩd bãmb wʋsg sɩda?

Mossi (SB) 1998
No Data