A A A A A

Life: [Aging]


1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

2 KORẼNT 4:16
Yaa woto yĩng n kɩt tɩ tõnd ka boogd d daood ye. La baa tõnd yĩngã sã n sãame, tõnd sɩɩgã lebgda paalg daar fãa.

Filemo 1:9
mam nong n yõka foo sɛɛg ne nonglem n yɩɩda. Yaa maam a Poll, nin-kẽem a Polle, la sẽn paas moasã, mam bee bi-bees roog Kirist Zezi yĩnga.

Tit 2:3
Wilg pʋg-yãansã me tɩ b tog n paama yel-manesem sẽn ya sõama, tɩ b ka tog n yɩ nin-sãbsdba, wall rã-yũudb ye. Bãmb tog n kõo

1 Timote 5:1-2
[1] Da leng nin-kẽem ne pãng ye, sagl-a wa a yaa f ba. Maan kom-bɩɩsã wa f ba-biisi,[2] la pʋg-yãansã wa f ma-rãmba, la pʋg-sadbã wa f tãopa, ne sõmblem zãnga.

Filip 3:20-21
[20] La tõndo, tõnd yir bee arzãna, la tõnd gũuda tõnd fãagd sẽn ya Zu-soab a Zezi Kiristã tɩ b yi be n wa.[21] Bãmb na n teka tõnd yĩn-põaagdgã t'a lebg wa bãmb waoogr yĩngã, ne pãng ning bãmb sẽn tar tɩ sek tɩ tõog bũmb fãa tɩ b sak bãmbã.

Mossi (SB) 1998
No Data