A A A A A

Good Character: [Courage / Brave]


1 KORẼNT 15:58
Woto yĩnga, m ba-bi-nongdse, yals-y kãenkãe, tɩ bũmb da tõog n vigs yãmb ye. Kẽng-y taoor Zu-soabã tʋʋmd pʋgẽ wakat fãa, yãmb sẽn mi tɩ tʋʋmd ning yãmb sẽn tʋmd Zu-soabã yĩngã ka na n yɩ zaalmã yĩnga.

Efɛɛz 6:10
Sẽn keta, mam yeta yãmb tɩ y paam raood Zu-soabã tũudum pʋgẽ, bãmb pãn-kãsengã maasem yĩnga.

Zã 14:27
Mam basda laafɩ ne yãmba. Mam kõta yãmb m laafɩ. Mam ka kõt yãmb wa dũni wã sẽn kõtã ye. Bɩ y ra maan yɩɩr wall y yɛɛs ye.

2 Timote 1:7
Bala, ka rabeem Sɩɩg la Wẽnnaam kõ tõnd ye, la yaa pãnga, la nonglem, la yam Sɩɩga.

1 KORẼNT 16:13
Neend-y-yã! Yals-y kãenkãe tẽebã pʋgẽ! Yɩ-y raopa, keng-y y mense.

Mark 5:36
La a Zezi ka kelg gom-kãens ye, la b yeela karen-doog kãsmã yaa: Da maan dabeem ye, tẽ bala.

Filip 1:28
La y ka sakd n bas tɩ y bɛɛba kẽes yãmb rabeem ne bũmb baa yembr ye. Bõn-kãng yaa kaset bãmb yĩng tɩ b na n sãamame, la a yaa fãagr yãmb yĩnga. Rẽ yita Wẽnnaam nengẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data