A A A A A

Good Character: [Contentment]


Matiye 6:25-33
[25] Dẽ n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y ra maan yɩɩr ne y vɩɩmã yelle, yãmb sẽn na n dɩ bũmb ninga la y sẽn na n yũ bũmb ninga, wala y maan yɩɩr ne y yĩngã yelle, yãmb sẽn na n yeelg bũmb ningã ye. Vɩɩm ka yɩɩd dɩɩb la, bɩ yĩng ka yɩɩd futu?[26] Ges-y bõn-pɩgsã sẽn yɩgd yĩngrã. Bãmb ka bʋta, b ka tigsda, b ka suiid baoẽ ye. La yãmb ba sẽn be arzãnã rɩlgda bãmba. Yãmb ka yɩɩd bãmb wʋsg sɩda?[27] Yãmb ned a bõe n tõe n paas a vɩɩmã woglem kãntɩɩg a yen tãa a sẽn maand yɩɩr yĩnga?[28] La yaa bõe tɩ y na n maan yɩɩr ne fut yelle? Tags-y weoog rulg-lɛlem sẽn bɩt to-to wã yelle. Bãmb ka tʋmda, b ka wĩid lamdo.[29] Baoosgo, mam yeta yãmb t'a Salomo mengã sẽn dag n tar ziir wʋsgã, a ka tõog n yeelg a meng tɩ be neer n ta rulg lelemd a yembr ye.[30] Yãmb tẽeb bilf rãmba! Sã n yaa tɩ Wẽnnaam nagsa mood ning sẽn be weoogẽ dũnna n na n dɩ bugum beoogã a woto, bãmb kõn ges yãmb fut yell n yɩɩda?[31] Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr n sokd y mens y sẽn na n dɩ wall y yũ bũmb ninga, wall y sẽn na n yeelg bũmb ninga ye.[32] Bala yaa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã n baood bõn-kãense. La yãmb ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense.[33] Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

2 KORẼNT 11:23-25
[23] Bãmb yaa Kirist tʋmtʋmdba? Maam n leb n yɩɩda. Mam gomda wa m zugã ka be ye. Sã n ya ne tʋʋma, maam n yɩɩd-ba, ne bi-bees roog kõom, maam n yɩɩd-ba, ne pãbr deegre, maam n leb n yɩɩd-ba, la mam kolga kũum naoor wʋsgo.[24] Zuif-rãmbã pãba maam ne kalwaas a yen ka pis-naase, naoor a nu.[25] B pãba maam ne rasab naoor a tã, b loba maam kug vugri, koom-kogond sãama naoor a tã tɩ mam be b pʋse. Mam paa koom zug daar tõre la yʋng tõre.

Filip 4:12-13
[12] Mam miime tɩ vɩɩmd naong pʋga, la m miime tɩ vɩɩmd arzɛk pʋg me. Bũmba fãa pʋga, la zĩiga fãa mam zãmsame tɩ rɩ n tɩge la tɩ gãand kom me. Mam zãmsame tɩ paam wʋsgo la tɩ konge.[13] Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

Ebre 13:5
Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩted tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.

1 Timote 6:6-7
[6] Sɩda, ned sã n maand sũ-noog ne bũmb nins a sẽn tara, Wẽnnaam sakrã sɩd yaa paoong so-kẽenga.[7] Bala, tõnd ka zã baa fɩ n wa tẽng zug ka ye, la tõnd ka tõe n zã baa fɩ me n loog ye.

Luk 12:15
Dẽ, a Zezi yeela nebã yaa: Gũus-y y mens ne rat wʋsgã. Bala, hal baa naar pʋgẽ, ninsaal vɩɩmã ka tũud ne bũmb nins a sẽn tarã ye.

2 KORẼNT 12:10
Yaa woto yĩng tɩ mam maand sũ-noog m pãn-komsmã pʋgẽ, paoogrã pʋgẽ, m sẽn ka tar m sẽn dat pʋgẽ, namsg pʋgẽ, la tood mam sẽn sak Kirist yĩngã pʋgẽ. Bala yaa mam pãn-komsmã wakat la mam tar pãnga.

1 Timote 6:10-11
[10] Bala, ligdã nonglem yaa bõn-wẽnsã fãa yẽgre. La neb kẽer sẽn nong ligd wʋsgã menemame n zãag ne tẽebã, la b sɩbga b mens ne tood buud toay-toaya.[11] La fo sẽn ya Wẽnnaam nedã, zãag f meng ne bõn-kãense, la f bao tɩrlem, la Wẽnnaam sakre, la tẽebo, la nonglem, la sũ-mare, la sũ-bʋgsem.

Mossi (SB) 1998
No Data