A A A A A

Good Character: [Confidence]


1 ZÃ 4:17
Nonglema sã n zems zãng tõnd pʋsẽ, dẽ, bʋʋda kaoob daare tõnd pɛlg na n yɩɩ kãenkãe, bala, Kirist sẽn ya to-to wã, tõnd me vɩɩmã yaa a woto dũni kãngã pʋga.

1 ZÃ 5:14
Ad pɛl-kɛgeng ning tõnd sẽn tar bãmb taoorã: Tõnd sã n kos bũmb sẽn zems ne bãmb daabo, b kelgda tõndo.

Efɛɛz 3:12
Tõnd sẽn be Kirist pʋgẽ la d tẽed bãmbã yĩnga, tõnd tara lohorem tɩ kolg Wẽnnaam ne pɛl-kɛgenga.

Ebre 4:16
Woto yĩnga, bɩ d kolg bark soab a Wẽnnaam geerã ne pɛl-kɛgenga, tɩ d tõe n paam tɩ b zoe d nimbãanega, la d zĩnd bark bãmb nifẽ, tɩ d tõe n paam sõngr wakat ning d sẽn tog n paame.

Filip 1:6
Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã.

Filip 4:13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

Filip 3:3-5
[3] Bala, tõnd sẽn waoogd Wẽnnaam ne Sɩɩg-sõng pãnga, n maand sũ-noog a Zezi Kirist pʋgẽ, n ka teegd yĩngã tʋʋmã, yaa tõnd la zũins sɩd-sɩda.[4] Sã n ya yĩng tʋʋm teegre, mam me ra tõe n teega yĩnga tʋʋma. Neb a taab sã n tẽed tɩ b tõe n teega yĩnga tʋʋma, mam n yɩɩda.[5] Mam lebga zũng mam sẽn wa n tar rasem a nii, mam yaa Israyɛl neda, n ya a Bɛnzame buudu la Hebre meng-menga. La sã n ya ne tõog wɛɛngẽ, mam yaa Fariisẽ.

2 KORẼNT 3:1-4
[1] Dẽ wã, dat n yeelame tɩ tõnd leb n sɩngame n na n pẽg d mens bii? Wall tõnd da rata kaset sɛb n wilg yãmb wa neb a taabã sẽn maandã, wall d rata yãmb kaset sɛb n wilg neb a taabã?[2] Yãmb yaa tõnd sebr sẽn gʋls tõnd sũyã pʋse, neba fãa sẽn mi la b karemdẽ.[3] Yaa vẽeneg tɩ yãmb yaa Kirist sebre, tõnd sẽn gʋls n tʋme. Ka sẽn gʋls ne gʋls-koom ye, la yaa sẽn gʋls ne Wẽnnaam sẽn vɩ wã sɩɩga. Ka sẽn gʋls kug-wals zut ye, la yaa sẽn gʋls yãmb sũyã pʋse.[4] Yaa tẽeb pidsg-gũudum kãng la tõnd tar Wẽnnaam nengẽ, Kirist maasem yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data