A A A A A

Good Character: [Commitment]


1 ZÃ 4:20
Ned sã n yet t'a nonga Wẽnnaam n yaool n kis a ba-biiga, yẽ soab yaa zĩrĩ yagda. Bala, ned ning sẽn ka nong a ba-biig a sẽn ne wã, a ka tõe n nong Wẽnnaam yẽ sẽn ka ne wã ye.

2 Timote 1:12
Mam sakda namsg koe-noogã yĩnga, la yãnd ka tar maam ye, bala, mam mii m sẽn tẽ a soabã, la mam mii m sũur pʋgẽ tɩ b tara pãng tɩ gũ bũmb ning bãmb sẽn ning mam nugẽ wã hal tɩ da-kãng ta.

2 Timote 2:15
Nang pãng n yals Wẽnnaam taoor wa ned sẽn bɩ, tʋmtʋmd sẽn kõn sulg a zug ne yãnd ye. Yɩ ned sẽn togsd sɩd koɛɛgã ne tɩrlem.

2 Timote 4:7
Mam zaba zab-sõngo, mam zoee zoeesã n taase, mam talla tẽebo.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:42
Bãmb da sakda tẽn-tʋmdba zãmsga neere, n vɩ ba-biis lagem-n-taar pʋgẽ, la b kaood burã n dɩt ne taaba, la b pʋʋsd ne taaba.

Kolos 1:29
Yaa bõn-kãng yĩng la mam tʋmda, n tar bãmb pãngã sẽn maand a tʋʋmd mam pʋgẽ ne pãng kãsengã n maoodẽ.

Galat 1:4
Kirist yaa soab ning sẽn kõ b vɩɩm tõnd yel-wẽnã yiisg yĩnga, tɩ b tõe n fãag tõnd n yiis-d dũni kõngã wẽngã pʋgẽ, wa sẽn zems tõnd ba a Wẽnnaam daabã.

Galat 6:9
Bɩ d da yɛ ne tʋʋm sõama maaneg ye. Bala, wakat sã n ta, tõnd na n tigsame, a sã n yaa tɩ tõnd ka bas n vʋʋs ye.

Zã 8:12
A Zezi leb n goma ne bãmb n yeele: Mam yaa dũni vẽenem. Ned ning sẽn tũud maam kõn kẽn lik pʋgẽ ye, la a na n paama vɩɩm vẽenem.

Zã 9:62
Neb a taab yeelame yaa: Gom-kãensã ka ned zĩn sẽn tar goam ye. Dẽ yĩnga, zĩn tõe n puka zoens nini?

Matiye 4:19
A Zezi yeela bãmb yaa: Tũ-y maam la mam na n kɩtame tɩ yãmb yɩ mam nebã baoodba.

Filip 3:13
M ba-biisi, mam ka tagsd tɩ mam zoe n paama rolbã nand ye, la mam maanda bũmb a yembre: mam yĩmda bũmb nins sẽn be poorẽ wã n nangd pãng n na n paam bũmb nins sẽn be taoorã.

Mossi (SB) 1998
No Data