A A A A A

Good Character: [Cleanliness]


1 ZÃ 1:7-9
[7] La tõnd sã n kẽnd vẽenemẽ wa bãmb mengã sẽn be vẽenemẽ wã, tõnd tara lagem-n-taar ne taaba, la bãmb Bi-ribl a Zezi zɩɩmã pekda tõnd yel-wẽna fãa n yiisi.[8] Tõnd sã n yetẽ tɩ d ka tar yel-wẽnde, tõnd belgda d mense la sɩd ka be tõnd pʋgẽ ye.[9] Tõnd sã n vẽneg n togs Wẽnnaam d yel-wẽna, bãmb yaa sɩd soaba la tɩrga tɩ maan tõnd sugr d yel-wẽna yĩnga, la b pek tõnd n yiis d tʋʋm-wẽnsã fãa.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 9:1-31
[1] Baoosgo, a Soll sẽn dag n ket n namsd Zu-soaba karen-biis n dat kʋ-bã, a kẽnga maan-kʋʋdba kãsem nengẽ[2] n tɩ kos-a t'a gʋls sɛb n tʋm karen-dot nins sẽn be Damasã tɩ yẽ sã tɩ n yã neb beene sẽn tũud Zu-soaba sore, sã n ya raop wala pagba, bɩ yẽ yõg-b n tall n wa Zeruzalɛm.[3] La yẽ sẽn wa n be sorẽ n kolg Damase, tao-tao bala, vẽenem n yi arzãn n yãg n gũbg yẽnda.[4] La a Soll lʋɩɩ tẽnga. La a wʋma koɛɛg sẽn yet yẽnda yaa: Solle, Solle, yaa bõe tɩ fo namsd maam?[5] A Soll leokame tɩ Zu-soaba, yãmb yaa ãnna: La Zu-soaba yeelame yaa: Mam yaa a Zezi fo sẽn namsd a soabã. Na n yɩɩ toog ne foom, fo sẽn kɩɩsda yĩnga. La yẽ ra yɛɛsame n digd n sok Zu-soaba tɩ bãmb datame tɩ yẽ maan bõe. Dẽ Zu-soaba yeela yẽnda[6] Yik n kẽ tẽngã pʋgẽ, la beene b na n yeela foom bũmb ninga f sẽn tog n maane.[7] La raop nins sẽn da tũud a Sollã yɛɛsame n yas n ka tõe n gom ye. B dag n wʋmda koɛɛgã la b ka ne ned ye.[8] A Soll yikame, la baa yẽ nina sẽn pukã, a ra ka tõe n yã baa fʋɩ. B gãda a nug n tae-a n kẽng Damase.[9] Yẽ maana rasem a tãab n ka tõe n yã ye. La a ka rɩ wala a yũ bũmb ye.[10] Karen-biig a ye n dag n be Damas t'a yʋʋr boond t'a Ananiyas. Zu-soaba puka b meng ne yẽnda vẽnegr pʋgẽ n yeel-a tɩ Ananiyas! T'a leok yaa: Ad mam Zu-soaba.[11] Zu-soaba yeela a Ananiyas yaa: Yik n kẽng sor ning sẽn boond tɩ tɩrgã n ta a Zudas zakẽ n bao ned yen sẽn yit Tars t'a yʋʋr boond t'a Solle.[12] Tɩ bõe yẽ pʋʋsdame n yã vẽnegr pʋgẽ tɩ ned a yen yʋʋr sẽn boond t'a Ananiyas waa n tik yẽ ne a a nus tɩ yẽnda leb n paam a nini.[13] A Ananiyas leokame n yeel yaa: Zu-soaba, mam wʋma neb wʋsg sẽn gomd rao-kãnga sẽn maan yãmb nebã sẽn be Zeruzalɛma wẽng wʋsga yelle.[14] La maan-kʋʋdba kãsem-dãmb kõo yẽ noor t'a wa ka n yõg neb nins fãa sẽn pʋʋsd ne yãmb yʋʋrã.[15] La Zu-soab yeela a Ananiyas yaa: Kẽnge. Tɩ bõe, mam yãka rao-kãnga n na n kɩt t'a tall mam yʋʋrã n wilg bu-zẽmse la rĩm-dãmba la Israyɛl nebã.[16] La mam meng n na n wilg yẽnda namsg nins fãa yẽ sẽn tog n nams yʋʋrã yĩngã.[17] La a Ananiyas kẽngame. La yẽ taa n kẽe roogẽ wã n tik a Soll ne a nus n yeel-a yaa: Ba-biig a Solle, Zu-soab a Zezi sẽn puk b meng ne yãmb y sẽn wa n be sorã zug n watẽ wã tʋma maan tɩ m wa tɩ y tõe n leb n paam y nini, la y pid ne Sɩɩg-sõngo.[18] La tao-tao bala, bũmb sẽn wẽnd wa nod-pags yi a Soll nini wã n lʋɩ. La yẽ leb n paama a nini. La yẽ yikame n deeg koom lisgu.[19] Dẽ, a Soll deega rɩɩb n dɩ la a pãnga leb n waame.[20] La a Soll paa ne karen-biisã sẽn be Damasã rasem bilfu. La tao-tao bala, yẽ sɩngame n moond koɛɛga karen-dot pʋs n yẽte t'a Zezi yaa Wẽnnaam Bi-ribla.[21] Neb nins fãa sẽn wʋm yẽnda wã yɛɛsame n sokdẽ tɩ rao-kãnga n dag n namsd neb nins sẽn be Zeruzalɛm n pʋʋsd ne a Zezi yʋʋra wɛ! Tɩ la yẽ ka wa ka n na n yõg neb nins sẽn pʋʋsd ne a Zezi yʋʋrã n tall-b n kẽng n tɩ ko maan-kʋʋdba kãsem-dãmba wɛ?[22] La a Soll koe-moonegã pãng ra paasdame daar fãa la yẽ ra tõogda Zuif-rãmbã sẽn be Damasã n wilgd-b t'a Zezi sɩd yaa Kiristã.[23] La sẽn kaoos bilfu, Zuif-rãmba naaga taab n yãk yam n dat n kʋ a Solle.[24] La a Soll bãnga b yam-wẽngã. Bãmb dag n gũusda tẽnga noyã wĩndg la yʋngo, sẽn na n yɩl n kɩt tɩ b kʋ a Solle.[25] Dẽ, karen-biisa kẽesa a Soll peoogẽ ne yʋng n gãndg n sik yẽ lalgã poore.[26] A Soll sẽn ta Zeruzalɛm, yẽ makame n dat n lagem ne karen-biisã, la bãmb fãa ra zoeta a Solle. Tɩ bõe, b ra ka tẽed t'a Soll sɩd lebga a Zezi karen-biig ye.[27] Dẽ, a Barnabas peega a Soll n tall-a n kẽng tʋmtʋmdba nengẽ, n togs bãmb a Soll sẽn yã Zu-soaba sorã zugã, la Zu-soaba sẽn gom ne-a to-to wã. La yẽ togsa bãmb a Soll sẽn moon koɛɛgã ne pɛl-kɛgeng Damas tẽngã pʋgẽ ne a Zezi yʋʋrã.[28] La a Soll dag n tũuda bãmb n gõod la a wat Zeruzalɛm la a moond koɛɛga ne Zu-soaba yʋʋr ne raoodo.[29] A Soll ra gomda ne Zuif-rãmb nins sẽn gomd Gɛrk goama la a wẽed nokoɛɛm ne-ba. La b ra baood n na n kɩtame tɩ b kʋ a Solle.[30] La ba-biisã sẽn bãng bõn-kãnga, b talla a Soll n ta Sezaare n kɩt t'a kẽng Tars:[31] A Zezi tẽedba sẽn be zuude la Galile ne Samari wã fãa dag n bee laafɩ, b pãnga ra paasdame la b ra sakda Zu-soabã la Sɩɩg-sõng ra sõngd-b lame tɩ b lebgd wʋsgo.

Filip 4:8
Koɛɛg sẽn keta, m ba-biisi, bɩ y tags bũmb nins fãa sẽn ya sɩda, la bũmb nins fãa sẽn tar waoogre, la bũmb nins fãa sẽn ya tɩrse, la bũmb nins fãa sẽn be pʋ-peelem, la bũmb nins fãa sẽn zems nonglem, la bũmb nins fãa sẽn tar kaset sõngo, ne bũmb nins sẽn ya neer zãng n zems pẽgrã yelle.

Yɛl Pukr Sebre ১:৫
***

2 KORẼNT 7:1
Woto yĩnga, m zo-nongdse, tõnd sẽn tar kãab kãensã wã, bɩ d yɩlg d mens ne rẽgd ninga sẽn dẽgemd yĩngã ne sɩɩgã, n bɩ sõmblem sẽn zems zãng pʋgẽ n paase, Wẽnnaam dabeem zoees pʋgẽ.

2 PIYƐR 3:8
Mam zo-nongdse, bũmb a yen n be yãmb sẽn ka tog n yĩm ye, yaa tɩ ne Zu-soabã, daar a yen yaa wa yʋʋm tusri, la yʋʋm tusr yaa wa daar a yen.

2 KORẼNT 5:17
Ned sã n tũud Kirist, yẽ soab yaa nin-paalga. Bõn-kʋdã loogame, tɩ bũmba fãa lebg paalse.

Matiye 23:25-28
[25] Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb rãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb nedgda ko-yũud wamd ne laag poore, tɩ b pʋsã yaool n pid ne fãab la yĩng ratem sakre.[26] Fariisẽ sẽn ya zoanga, deng n nedg ko-yũud wamdã ne laagã pʋg tɩ yɩ yɩlemde, tɩ b poeyã me na yɩ yoalma.[27] Yãmba, tõog karen-saam-dãmba la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb rãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb wẽnda wa yaad sẽn puus goor tɩ ya pɛɛlga, tɩ b yɩngã ya neere, tɩ b pʋsa pid ne kũum kõab, la rẽgd buud fãa.[28] Yãmb me, nebã sã n get yãmb yɩngã, yãmb yaa wa nin-tɩrse. La pʋgẽ wã, yãmb pida ne zãmbo la tʋʋm-wẽnse.

Luk 6:31
Bũmb ninga yãmb sẽn dat tɩ neba maan yãmbã, bɩ yãmb me maan bãmb me a woto.

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

Matiye 23:26
Fariisẽ sẽn ya zoanga, deng n nedg ko-yũud wamdã ne laagã pʋg tɩ yɩ yɩlemde, tɩ b poeyã me na yɩ yoalma.

Matiye ৫:৮
Bark bee pʋ-peelem dãmbã zutu, bala bãmb na n yãa Wẽnnaam.

Rom Dãmba ৫:৮
Wakat ning tõnd sẽn dag n ket n ya yel-wẽn maandba, Kirist kii tõnd yĩnga, la ne rẽnda, Wẽnnaam wilga b nonglem tõnd yĩnga.

1 Timote 4:12
Da sak n maan tɩ ned paoog foom f yãadem yĩng ye. Yɩ mamsg neb nins sẽn maand sɩdã yĩnga, ne f noor goama, ne f kẽnde, ne f nonglem, ne f tẽebo, ne f sõmblem.

2 KORẼNT 6:14-18
[14] Bɩ y da paam lagem-n-taar ne neb nins sẽn ka tẽedbã ye. Bala, bõe lagem-n-taar n be tɩrlem ne wẽng sʋka? Wall bõe lagem-n-taar n be vẽenem ne lik sʋka?[15] La bõe zems-n-taar n be Kirist ne a Sʋtãan sʋka? Wall ned ning sẽn tẽedã tara bõe pʋɩɩr ne ned ning sẽn ka tẽedã?[16] Bõe lagem-n-taar n be Wẽnnaam doogã ne wẽn-naands sʋka? Bala, tõnd yaa Wẽnnaam sẽn vɩ roogo, wa Wẽnnaam sẽn yeel tɩ: Mam na n zĩnda ne bãmba, la m kẽn bãmb sʋka. Mam na n yɩɩ bãmb Wẽnnaam, la bãmb na n yɩɩ mam neba.[17] Yaa woto yĩng tɩ Zu-soaba yetẽ yaa: Yi-y bãmb sʋka, welg-y toor ne-ba. La y ra sɩɩs bũmb sẽn ya rẽgd ye, la mam na reeg yãmba.[18] Mam na n yɩɩ yãmb Ba, la yãmb na n yɩɩ mam kom-dibli la m kom-pugli. Yaa Zu-soabã, sẽn-tõe-a fãa wã n yeele.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 9:1-20
[1] Baoosgo, a Soll sẽn dag n ket n namsd Zu-soaba karen-biis n dat kʋ-bã, a kẽnga maan-kʋʋdba kãsem nengẽ[2] n tɩ kos-a t'a gʋls sɛb n tʋm karen-dot nins sẽn be Damasã tɩ yẽ sã tɩ n yã neb beene sẽn tũud Zu-soaba sore, sã n ya raop wala pagba, bɩ yẽ yõg-b n tall n wa Zeruzalɛm.[3] La yẽ sẽn wa n be sorẽ n kolg Damase, tao-tao bala, vẽenem n yi arzãn n yãg n gũbg yẽnda.[4] La a Soll lʋɩɩ tẽnga. La a wʋma koɛɛg sẽn yet yẽnda yaa: Solle, Solle, yaa bõe tɩ fo namsd maam?[5] A Soll leokame tɩ Zu-soaba, yãmb yaa ãnna: La Zu-soaba yeelame yaa: Mam yaa a Zezi fo sẽn namsd a soabã. Na n yɩɩ toog ne foom, fo sẽn kɩɩsda yĩnga. La yẽ ra yɛɛsame n digd n sok Zu-soaba tɩ bãmb datame tɩ yẽ maan bõe. Dẽ Zu-soaba yeela yẽnda[6] Yik n kẽ tẽngã pʋgẽ, la beene b na n yeela foom bũmb ninga f sẽn tog n maane.[7] La raop nins sẽn da tũud a Sollã yɛɛsame n yas n ka tõe n gom ye. B dag n wʋmda koɛɛgã la b ka ne ned ye.[8] A Soll yikame, la baa yẽ nina sẽn pukã, a ra ka tõe n yã baa fʋɩ. B gãda a nug n tae-a n kẽng Damase.[9] Yẽ maana rasem a tãab n ka tõe n yã ye. La a ka rɩ wala a yũ bũmb ye.[10] Karen-biig a ye n dag n be Damas t'a yʋʋr boond t'a Ananiyas. Zu-soaba puka b meng ne yẽnda vẽnegr pʋgẽ n yeel-a tɩ Ananiyas! T'a leok yaa: Ad mam Zu-soaba.[11] Zu-soaba yeela a Ananiyas yaa: Yik n kẽng sor ning sẽn boond tɩ tɩrgã n ta a Zudas zakẽ n bao ned yen sẽn yit Tars t'a yʋʋr boond t'a Solle.[12] Tɩ bõe yẽ pʋʋsdame n yã vẽnegr pʋgẽ tɩ ned a yen yʋʋr sẽn boond t'a Ananiyas waa n tik yẽ ne a a nus tɩ yẽnda leb n paam a nini.[13] A Ananiyas leokame n yeel yaa: Zu-soaba, mam wʋma neb wʋsg sẽn gomd rao-kãnga sẽn maan yãmb nebã sẽn be Zeruzalɛma wẽng wʋsga yelle.[14] La maan-kʋʋdba kãsem-dãmb kõo yẽ noor t'a wa ka n yõg neb nins fãa sẽn pʋʋsd ne yãmb yʋʋrã.[15] La Zu-soab yeela a Ananiyas yaa: Kẽnge. Tɩ bõe, mam yãka rao-kãnga n na n kɩt t'a tall mam yʋʋrã n wilg bu-zẽmse la rĩm-dãmba la Israyɛl nebã.[16] La mam meng n na n wilg yẽnda namsg nins fãa yẽ sẽn tog n nams yʋʋrã yĩngã.[17] La a Ananiyas kẽngame. La yẽ taa n kẽe roogẽ wã n tik a Soll ne a nus n yeel-a yaa: Ba-biig a Solle, Zu-soab a Zezi sẽn puk b meng ne yãmb y sẽn wa n be sorã zug n watẽ wã tʋma maan tɩ m wa tɩ y tõe n leb n paam y nini, la y pid ne Sɩɩg-sõngo.[18] La tao-tao bala, bũmb sẽn wẽnd wa nod-pags yi a Soll nini wã n lʋɩ. La yẽ leb n paama a nini. La yẽ yikame n deeg koom lisgu.[19] Dẽ, a Soll deega rɩɩb n dɩ la a pãnga leb n waame.[20] La a Soll paa ne karen-biisã sẽn be Damasã rasem bilfu. La tao-tao bala, yẽ sɩngame n moond koɛɛga karen-dot pʋs n yẽte t'a Zezi yaa Wẽnnaam Bi-ribla.

1 KORẼNT ১৫:২৯
Sã n ka yɩ a woto, neb nins sẽn deegd kiidbã zĩig tɩ b lisd-bã na n maana a wãna? Kũum sã n ka vʋʋgd lae-lae, bõe yĩng tɩ nebã kɩted tɩ b lis-b kiidbã yĩngã?

Rom Dãmba 1:26-27
[26] Dẽ n kɩt tɩ Wẽnnaam bas-b tɩ b maan yĩng ratem sẽn paoogd neda. Bala, bãmb pagbã basa gãag ning sẽn zems Wẽnnaam sẽn seglã n maand sẽn ka segd ye.[27] Raopã me basa pagbã gãag sẽn zems Wẽnnaam seglsã, tɩ ratem taab yĩngã rɩt bãmb wa bugum. B maanda yãnde, rao ne raoa, la b yĩnsã paamda sɩbgr sẽn zemsd ne b menengã sẽn wat ne bũmb ningã.

1 KORẼNT 14:40
La bɩ y maan bũmb fãa tɩ zemse, la tũud taab sõama.

Matiye 7:18-23
[18] Tɩ-sõng ka tõe n wom bi-yood ye, la tɩ-wẽng me ka tõe n wom bi-sõama ye.[19] B kɛɛda tɩɩg ning fãa sẽn ka womd bi-sõama wã n tugund bugum.[20] Dẽ, yaa ne biis nins bãmb sẽn womdã la yãmb na n bãng-ba.[21] Ka ned ning fãa sẽn boond maam tɩ Zu-soaba! Zu-soaba! N na n kẽ arzãn soolmẽ ye. Yaa ned ning bal sẽn maand-a mam ba sẽn be arzãnã raab n na n kẽ.[22] Baraare, neb wʋsg na n yeela maam yaa: Zu-soaba! Zu-soaba! Tõnd dag n ka togs bãngr goam ne yãmb yʋʋre, la d dig zĩn-dãmb ne yãmb yʋʋre, la d maan bõn-bãn wʋsg ne yãmb yʋʋr sɩda?[23] La mam na n yeel-b lame: "Mam zɩ n bãng yãmb lɛ-lɛ. Tʋʋm-wẽns maandbã, yi-y mam taoore."

Zã 5:39-40
[39] Yãmb lɩkd n geta Wẽnnaam gʋls-sõamyã pʋse, yãmb sẽn tẽed tɩ yãmb na n paama vɩɩm sẽn kõn sɛ, b maasem yĩngã. Yaa gʋls-sõamy kãens n kɩt mam kaseto.[40] La yãmb yaool n ka rat n wa mam nengẽ n paam vɩɩmã ye.

Mossi (SB) 1998
No Data