A A A A A

Good Character: [Caring]


1 Timote ५:४
Pʋgkõor sã n tar kamb bɩ yagense, bɩ kom-kãens zãms tɩ reng n zoe b meng yirã rãmb nimbãanega, n lebs bãmb bũmb nins b sẽn dag n ges bãmb yell ne wã, bala, maan-kãng nooma Wẽnnaam.

1 Timote 3:15
tɩ baa mam sã n wa n kaoosdẽ, fo na bãng f sẽn na n maan bũmb ning Wẽnnaam zakã pʋga, sẽn dat n togs tɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nin-tũusdsã sʋka, sẽn ya sɩd ra-luka, la a yẽbgr sẽn tebended-a wã.

Zã 8:32
yãmb sɩd yaa mam karen-biisi. Yãmb na bãng sɩdã, la sɩdã na kɩt tɩ yãmb lebg burkĩmba.

Yɛl Pukr Sebre १७:५
Yʋʋr n da gʋls pagã rĩirẽ, yaa yel-solemde: Babilon kãsengã, dũni pʋg-yoaadbã ne tʋʋm-wẽns ma.

Zak १:२७
Ba a Wẽnnaam taoore, wẽn-tũudum sẽn ya yolemde, n ka tar wada, yaa tɩ kẽng n ges kɩɩbse la pʋgkõap b sũ-sãamsã pʋse, la tɩ gũus f meng ne dũni rẽgdo.

Zã 6:54
Ned ning sẽn wãbd mam nemd la a yũud mam zɩɩm tara vɩɩm sẽn kõn sa, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.

Mark 6:3
Ka bãmb la ra-wãadã, a Maari biigã, a Zak la a Zoze la a Zuud la a Sɩmo ma-biigã? Bãmb ma-bi-pogs ka be tõnd sʋk ka sɩda? La yõwã kɩtame tɩ Nazarɛt nebã ka tẽ a Zezi ye.

Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

Galat १:१९
La mam ka yãnd tẽn-tʋmd a to baa a yen, sã n ka Zu-soabã ma-biig a Zak bala.

Zã 3:3-5
[3] A Zezi leok-a lame n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka paam tɩ b leb n dog-a, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolmã ye.[4] A Nikodɛm yeela bãmba: Ned sẽn kʋʋl na n yɩɩ a wãn n leb n doge? A tõe n leb n kẽe a ma pʋgẽ yɛs n dog sɩda?[5] A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Sɩɩg-sõngo, a ka tõe n kẽ Wẽnnaam soolmẽ wã ye.

Ebre 12:14
Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.

Yɛl Pukr Sebre १७:१८
La pagã fo sẽn yã wã yaa tẽn-kãseng ning sẽn so-a dũniyã rĩm-dãmbã.

Matiye 16:18
La maam, mam yeta foom tɩ foo la a Pɩyɛɛre, la tɩ mam na n mee m roogã kug-kãngã zugu, la kɩɩm-kulg ka na n tõog-a ye.

Yɛl Pukr Sebre 17:9
Bãngr sẽn yɩt ne yam n tog n zĩnd ka: Zut a yopoe wã yaa tãms a yopoe nins pagã sẽn zao b zutã.

Filip ४:६-७
[६] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[७] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Galat ४:१९
Mam kamba, rogem toog leb n tara maam yãmb yĩnga, hal n na ta wakat ning yãmb sẽn nan wẽneg Kiristã.

1 PIYƐR 3:15
Bɩ y waoog Kirist sẽn ya yãmb Zu-soabã, y sũyã pʋsẽ. Bɩ y yɩ neb sẽn tõe wakat fãa, n leokd neb nins sẽn sokd yãmb n dat n bãng y tẽebã yellã ne sũ-maasem la ne sik-m-menga.

Yɛl Pukr Sebre १७:१
Dẽ poore, malegs a yopoe wã sẽn da zãad laas a yopoe wã, b ned a yembr waa n goma ne maam n yeele: Wa tɩ m na n wilga foom pʋg-yood kãsengã sẽn zĩ ko-kãsemsã zutã bʋʋdo.

Matiye 18:15-18
[15] Fo ba-biig sã n maan yel-wẽnde, kẽng n tɩ yã-a, foo ne yẽnda bala n wilg-a a kongrã. A sã n kelg foom, fo paama f ba-biiga.[16] La a sã n ka kelg foom, bɩ f peeg ned a yen bɩ neb a yiib n kẽnge, "tɩ yellã fãa tõe n paam manegr kaset dãmb a yiib bɩ a tãab taoore," wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã.[17] La a sã n tõdg n ka kelg-ba, togs yellã tẽedbã sʋka. La a sã n tõdg n ka kelg wẽnd-doogã, bɩ f ges a soabã wa ned sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam la a wa yaood-dɛɛgda.[18] Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning fãa yãmb sẽn na n loe tẽng zug ka na n loee arzãna, la bũmb ning fãa yãmb sẽn na n lok tẽng zug ka na lok arzãna.

Efɛɛz 1:22-23
[22] Wẽnnaam kɩtame tɩ Kiristã so bũmb fãa, la b kɩt tɩ bãmb yɩ b tẽedbã fãa Zu-soab ne bũmb fãa.[23] Kirist tẽedbã yaa Kiristã yĩnga. Kirist yalẽ wã fãa bee b nebã pʋgẽ, la b pida bũmb fãa ned fãa pʋgẽ.

Efɛɛz 5:23
Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:32
Neb wʋsgã sẽn ya tẽedbã sũyã la b yama fãa ra yaa a yembre. Bãmb ned ba a yen dag n ka yet tɩ bũmb nins yẽ sẽn so wã yaa a meng rẽnd ye. La paoongã fãa ra yaa bãmb fãa n so.

1 KORẼNT 1:10
M ba-biisi, mam bõosda yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, tɩ y kɩt tɩ y goama tũud taaba, tɩ welgr da zĩnd yãmb sʋk ye. Zems-y taab sõama ne yam a yembre, tagsg a yembr pʋgẽ.

Zã 12:48
Sẽn tõdg-a maam la a ka reegd mam goamã, a tara a bʋ-kaooda: goam nins mam sẽn goma n na n kao yẽ bʋʋd yaoolem daare.

Zã 14:28
Yãmb wʋma mam sẽn yeel yãmb tɩ m na n loogame la m na n lebg n waa yãmb nengẽ wã. Yãmb sã n da nongẽ maam, y dag n na maanẽ sũ-noogo, mam sẽn dabd m ba nengẽ wã yĩnga. Bala, m baaba yɩɩda maam.

Ebre 1:14
Dẽ yĩnga, malegsã fãa ka sɩɩs sẽn tʋmd Wẽnnaam yĩnga, tɩ Wẽnnaam mi n tʋm-b tɩ b tɩ maan tʋʋmd n sõng neb nins sẽn n tog n deeg fãagrã tɩ yɩ b pʋɩɩrã laa?

Matiye 18:10
Gũus-y n da paoog-y kom-kãensã ned ba a yembr ye. Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ bãmb malegsã sẽn be arzãnã geta mam ba sẽn be arzãnã neng daar fãa.

Efɛɛz 6:12
Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Zã 17:17
Kɩt-y tɩ yãmb sɩdã kɩt tɩ b welg toor yãmb yĩnga. Yaa yãmb goamã la sɩdã.

Yɛl Pukr Sebre 2:9
"Mam bãnga yãmb namsgã ne y naongã, la yãmb yaool n yaa arzegs rãmba, la mam bãnga kãnegr ning neb nins sẽn yet tɩ b yaa Zuif-rãmb n yaool n ka Zuif-rãmba, la b ya Sʋtãanã karen-doogã rãmb sẽn kãnegd yãmbã.

Galat 2:10
Tõnd togame bal n tẽeg naong rãmbã yelle, la mam maana rẽndã ne m sũur fãa.

Rom Dãmba 3:23
Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã.

Mossi (SB) 1998
No Data