A A A A A

Good Character: [Boldness]


Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:29-31
[29] La moasã, Zu-soaba, kelg-y b zabr goama. La y kõ y tẽn-tʋmdbã raood kãseng tɩ b moon yãmb koɛɛgã.[30] Tẽeg-y y nug n kɩt tɩ neb paam maagre, tɩ bõn-bãna la bãna maan ne y tẽn-tʋmd-sõng a Zezi yʋʋre.[31] La bãmb sẽn pʋʋs n sɛ, bãmb sẽn da tigim taab roog ningã rigmdame. La b fãa pida ne Sɩɩg-sõngo. La b moona Wẽnnaam koɛɛgã ne raoodo.

2 KORẼNT 3:12
Dẽ, tõnd sẽn tar tẽeb-pidsg gũudum kãngã wã, tõnd tara raood wʋsgo.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 14:3
A Poll ne a Barnabas paa Ikoniyom n kaoose. A Poll dãmb daag n kɩsa sɩd ne Zu-soabã n gomd ne pɛl-kɛgenga. La Zu-soaba kɩsa bãmb bark goama a Poll dãmb sẽn moondã kaseto n kõ bãmb pãn-tõog tɩ b maan bãna la bõn-yɛɛsds ne b nusi.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 13:46
A Poll ne a Barnabas yeela bãmb vẽeneg yaa: yaa yãmb la b rag n tog n deng n togs Wẽnnaam goama pipi. La y sẽn zãgs Wẽnnaam goma, yãmb kao y mens bʋʋd n yet tɩ yãmb ka zems tɩ paam vɩɩm sẽn kõn sɛ wã ye. Rẽ wã tõnd na n kẽnga bu-zẽmsã nengẽ moasã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 19:8
A Poll kẽe karen-doogẽ wã n gom ne Pɛl-kɛgenga, la yẽ moona Wẽnnaam soolem koɛɛgã kiis a tãabo n maood n dat n wilg sẽn kelgd-b yẽ wã tɩ yaa sɩda.

Filemo 1:8
Yaa woto yĩnga, baa mam sẽn tar lohorem wʋsg Kirist pʋgẽ tɩ gʋls n wilg foom f sẽn tog n maana,

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 18:26
Dẽ, a Apolos sɩngame n gom karen-doogã pʋg ne pɛl-kɛgenga. La a Pirsill ne a Akilas sẽn wʋm yẽ koɛɛgã, b peeg-a lame n maneg n zãms-a Wẽnnaam sorã tɩrg n paase.

Mark 15:43
a Zozɛf sẽn yit Arimate waame. Yẽ yaa kaorengã yɛl bʋ-bʋʋd neba fãa sẽn waoogda, la a me rag n gũuda Wẽnnaam soolem waoongo. Yẽ maana raood n kẽng a Pilat nengẽ n tɩ kos a Zezi kũumã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 28:31
Yẽ ra moonda Wẽnnaam soolem koɛɛgã, la a zãmsd nebã a Zezi Kirist koɛɛgã ne pɛl-kɛgenga, tɩ gɩdgr kaẽ ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:29-30
[29] La moasã, Zu-soaba, kelg-y b zabr goama. La y kõ y tẽn-tʋmdbã raood kãseng tɩ b moon yãmb koɛɛgã.[30] Tẽeg-y y nug n kɩt tɩ neb paam maagre, tɩ bõn-bãna la bãna maan ne y tẽn-tʋmd-sõng a Zezi yʋʋre.

Efɛɛz 3:12
Tõnd sẽn be Kirist pʋgẽ la d tẽed bãmbã yĩnga, tõnd tara lohorem tɩ kolg Wẽnnaam ne pɛl-kɛgenga.

Zã 4:17
La pagã leokame t'a ka tar sɩd ye. A Zezi yeel-a lame yaa: Fo maana neere, fo sẽn yeel tɩ f ka tar sɩdã.

Ebre 10:19
Woto yĩnga m ba-biisi, tõnd mii hakɩɩk tɩ d tara noor tɩ kẽ manegr doogẽ wã, a Zezi zɩɩmã yĩnga.

Ebre 4:16
Woto yĩnga, bɩ d kolg bark soab a Wẽnnaam geerã ne pɛl-kɛgenga, tɩ d tõe n paam tɩ b zoe d nimbãanega, la d zĩnd bark bãmb nifẽ, tɩ d tõe n paam sõngr wakat ning d sẽn tog n paame.

Ebre 13:6
Dẽnda n kɩt tɩ tõnd tõe n yeel ne raood tɩ: Zu-soabã yaa mam sõangda, mam kõn zoe dabeem ye. Bõe la ninsaal tõe n maan maam?

Efɛɛz 6:19-20
[19] la mam me yĩnga. Pʋʋs-y Wẽnnaam tɩ wakat ning fãa mam sẽn na n yaag m noor n na n gome, bɩ b kõ maam gomd sẽn na kɩt tɩ nebã bãng koe-noogã yel-solemdã võore, la tɩ m na gom ne raoodo.[20] Mam yaa koe-noogã toagsda, tɩ b balg maam a poorẽ. Pʋʋs-y tɩ m tõog n gom a yell ne raood wa m sẽn tog n gomã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:13
La bãmb sẽn yã a Pɩyɛɛr ne a Zã pɛl-kɛgengã, b yɛɛsame, tɩ bõe, b ra bãngame t'a Pɩyɛɛr ne a Zã yaa nin-zaals sẽn ka paam zãmsgo. La b ra bãngame t'a Pɩyɛɛr ne a Zã ra tũuda a Zezi.

1 Timote 3:13
Yel-gɛtb nins sẽn maand b tʋʋmd neerã paamda waoogr zĩiga, la b pels yaa kãenkãe Kirist Zezi tẽebã pʋgẽ.

1 Tesalonik 2:2
La yãmb miime tɩ b namsa tõnd Filip, la tõnd yãa toog be. Rẽ kɩtame tɩ tõnd paam pɛl-kɛgeng ne d Wẽnnaamã, n na n moon yãmb Wẽnnaam koe-noogã maoor wʋsg pʋgẽ.

Filip 1:20
Wa sẽn zems mam datem la m tẽeb pidsg gũudmã, bũmb ba a yembr yãnd ka na n yõk maam ye. Moasã ne wakat fãa, mam na n goma ne pɛl-kɛgenga. Woto, Kirist na n paama waoogr mam yĩngã pʋgẽ, sã n ya mam sẽn vɩ wall m sẽn ki.

2 Timote 1:7
Bala, ka rabeem Sɩɩg la Wẽnnaam kõ tõnd ye, la yaa pãnga, la nonglem, la yam Sɩɩga.

1 KORẼNT 16:13
Neend-y-yã! Yals-y kãenkãe tẽebã pʋgẽ! Yɩ-y raopa, keng-y y mense.

Rom Dãmba 1:16
Bala, koe-noogã mooneg yãnd ka tar maam ye. A yaa Wẽnnaam pãng sẽn fãagd ned ning fãa sẽn tẽeda: Pipi yaa Zuif-rãmba, tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda.

1 KORẼNT 15:58
Woto yĩnga, m ba-bi-nongdse, yals-y kãenkãe, tɩ bũmb da tõog n vigs yãmb ye. Kẽng-y taoor Zu-soabã tʋʋmd pʋgẽ wakat fãa, yãmb sẽn mi tɩ tʋʋmd ning yãmb sẽn tʋmd Zu-soabã yĩngã ka na n yɩ zaalmã yĩnga.

Efɛɛz 6:10
Sẽn keta, mam yeta yãmb tɩ y paam raood Zu-soabã tũudum pʋgẽ, bãmb pãn-kãsengã maasem yĩnga.

Zã 14:27
Mam basda laafɩ ne yãmba. Mam kõta yãmb m laafɩ. Mam ka kõt yãmb wa dũni wã sẽn kõtã ye. Bɩ y ra maan yɩɩr wall y yɛɛs ye.

Mark 5:36
La a Zezi ka kelg gom-kãens ye, la b yeela karen-doog kãsmã yaa: Da maan dabeem ye, tẽ bala.

Filip 1:28
La y ka sakd n bas tɩ y bɛɛba kẽes yãmb rabeem ne bũmb baa yembr ye. Bõn-kãng yaa kaset bãmb yĩng tɩ b na n sãamame, la a yaa fãagr yãmb yĩnga. Rẽ yita Wẽnnaam nengẽ.

Zã 7:26
Ad a sẽn yɛs nebã sʋk n gomd tɩ b ka yet-a tɩ bũmbu! Rẽ yĩnga, kãsem-dãmbã sɩd reegame tɩ yaa bãmb la Kiristã laa?

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 5:29
A Pɩyɛɛr ne tẽn-tʋmdbã leokame yaa: Tõnd tog n saka Wẽnnaam n yɩɩd ninsaalbã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 9:29
A Soll ra gomda ne Zuif-rãmb nins sẽn gomd Gɛrk goama la a wẽed nokoɛɛm ne-ba. La b ra baood n na n kɩtame tɩ b kʋ a Solle.

Filip 1:1
Maam a Poll ne a Tɩmote sẽn ya Zezi-Kirist nonglem yemsã n tʋmd seb-kãnga Wẽnnaam neba fãa sẽn tẽed a Zezi Kiristã la karen-saam-dãmba ne yel-gɛtbã sẽn be Filip tẽngã.

1 Timote 3:1
Gom-kãnga yaa sɩda: Ned sã n dat n yɩ karen-saamba, yaa tʋʋm-sõng la a rata.

1 KORẼNT 3:12
La ned sã n me yẽbg-kãng zug ne sãnem, wall wanzuri, wall kug buud sẽn be yõodo, wall raoogo, wall yamdo, wall moodo, ned fãa tʋʋmd na n pukame.

Ebre 10:1
Sɩda, bũmb nins sẽn be tõogã pʋgẽ wã yaa arzãn yɛlã mamsg bala, la ka b wẽneg kɛpɩ ye. Rẽ n kɩt tɩ ne maand nins b sẽn maand n ka basdẽ, yʋʋmd fãa tɩ b fãa wẽnd taabã, tõogã yɛlã ka tõe tɩ neb nins sẽn tũud so-kãng n kolgd Wẽnnaamã zems zãng ye.

1 PIYƐR 5:10
Yãmb sã n nams wakat bilf pʋgẽ, Wẽnnaam sẽn so bark fãa wã, sẽn bool-a yãmb tɩ y wa paam pʋɩɩr ne ziir ning sẽn kõn sa a Zezi kirist maasem yĩngã, bãmb menga na n zãmsa yãmba, n paas yãmb pãnga, n kɩt tɩ yãmb kɩ yẽga, la b kɩt tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka vigsd ye.

Mossi (SB) 1998
No Data