A A A A A

Good Character: [Trust]


Zã 10:10
Wagdr sã n wa n watẽ, yaa tɩ zu, n kʋ, la a sãame. La mam waame tɩ piisã na paam vɩɩm, la tɩ b na paam-a sõama.

Zã 14:1
Da sak-y tɩ y sũyã sãam ye. Tẽ-y Wẽnnaam, la y tẽ maam me.

Filip 4:19
Mam Wẽnnaam na kõ yãmb bũmb fãa tɩ sek-yã wa sẽn zems bãmb arzeg-kãsemsã a Zezi Kirist maasem yĩnga.

Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Rom Dãmba 15:13
Bɩ Wẽnnaam, saag-sõng sẽn yit a soab nengẽ wã pid yãmb ne sũ-noog fãa la bãan fãa tẽeb pʋgẽ, tɩ saag-sõng na pid yãmba, Sɩɩg-sõng pãng yĩnga.

1 ZÃ 5:14-15
[14] Ad pɛl-kɛgeng ning tõnd sẽn tar bãmb taoorã: Tõnd sã n kos bũmb sẽn zems ne bãmb daabo, b kelgda tõndo.[15] La tõnd sã n miẽ tɩ b kelgda tõndo, sẽn ya bũmb ninga la tõnd kos-yã, tõnd miime tɩ d paama bũmb ninga tõnd sẽn kos bãmbã.

Matiye 6:25-26
[25] Dẽ n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y ra maan yɩɩr ne y vɩɩmã yelle, yãmb sẽn na n dɩ bũmb ninga la y sẽn na n yũ bũmb ninga, wala y maan yɩɩr ne y yĩngã yelle, yãmb sẽn na n yeelg bũmb ningã ye. Vɩɩm ka yɩɩd dɩɩb la, bɩ yĩng ka yɩɩd futu?[26] Ges-y bõn-pɩgsã sẽn yɩgd yĩngrã. Bãmb ka bʋta, b ka tigsda, b ka suiid baoẽ ye. La yãmb ba sẽn be arzãnã rɩlgda bãmba. Yãmb ka yɩɩd bãmb wʋsg sɩda?

Mossi (SB) 1998
No Data