A A A A A

Good Character: [Sanctification]


2 Tesalonik 2:13
D ba-biis Zu-soabã sẽn nong wʋsgo, sã n yaa ne tõndo, tõnd tog n pʋʋsda Wẽnnaam bark wakat fãa yãmb yĩnga, bala, Wẽnnaam tũusa yãmb hal sɩngr wẽndẽ tɩ y na paam fãagre, la yaa Sɩɩgã sẽn na welg yãmb toor Wẽnnaam yĩnga, la yãmb sẽn na n tẽ sɩdã yĩng la y na n paam-a.

2 Timote 2:21
Woto, ned sã n yɩlgd a meng n yiisd rẽg-kãensã, a na n yɩɩ laoko a tʋʋm sẽn be waoogre, laok sẽn welg toore, n be yõod a soaalã yĩnga, la sẽn tõe n tall n maan tʋʋm-sõng buud fãa.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 26:18
tɩ f puk b nina tɩ b wẽnemd n bas likã n wa vẽenemẽ wã la b bas Sʋtãana n sak Wẽnnaam n paam b yel-wẽna sugri, la pʋɩɩr ne neb nins sẽn tẽ maam n lebg Wẽnnaam nebã."

Kolos 2:11
Bãmb pʋgẽ me, b kẽesa yãmb bãongo, la ka bãong sẽn kẽes ne ninsaalb nus ye, rat n togs tɩ yaa Kirist bãong sẽn kɩt tɩ yãmb bas y yĩngã ratma.

Kolos 3:1-5
[1] Dẽ, sã n yaa tɩ yãmb naaga ne Kiristã, n vʋʋge, bɩ y bao bũmb nins sẽn be arzãna, zĩig ning Kirist sẽn zao Wẽnnaam dɩtgã.[2] Tags-y bũmb nins sẽn be arzãnã yelle, la y ra tags bũmb nins sẽn be dũni zugã yell ye.[3] Bala, yãmb kiime, la yãmb vɩɩmã solga ne Kiristã Wẽnnaam nengẽ.[4] Kiristã sẽn ya yãmb vɩɩmã sã n wa n puki, dẽ, yãmb me na n naaga bãmb b ziirã pʋgẽ n puki.[5] Dẽ wã yĩnga, kɩt-y tɩ y dũni ka yalẽ wã ki. Yaa yoobo, tʋʋm-rẽgdo, wẽng maaneg ratem, datem wẽnse, la rat-wʋsgo, sẽn ya wa wẽn-naands pʋʋsgo.

Efɛɛz 1:13
Kirist maasem yĩnga, yãmb me sẽn wʋm sɩd koɛɛgã, yãmb fãagrã koe-noogã, yãmb tẽe bãmba, la b ning-y la bãnd sẽn ya Sɩɩg-sõng b sẽn dag n kãabã.

Galat 2:20
B kaa maam ne Kiristã, la ka maam n vɩ yɛs ye, yaa Kiristã n vɩ mam pʋgẽ. Mam sẽn vɩ m yĩngã pʋgẽ moasã wã, yaa tẽeb ne Wẽnnaam Bi-riblã, soab ning sẽn kõ a vɩɩm a toor mam yĩngã pʋgẽ la mam vɩ.

Ebre 2:11
Bala, soab ning sẽn maneg nebã tɩ b yɩ sõama wã, la b rãmb nins b sẽn maneg tɩ b lebg sõama wã yaa ba a yembre. Rẽnda n kɩt tɩ yãnd ka tar a Zezi tɩ bool bãmb tɩ b ba-biis

Ebre 9:14
Kiristã zɩɩm n yɩɩda. Bãmb sẽn dɩk b meng n kõ Wẽnnaam tɩ rẽgd tosb kaẽ, Sɩɩg sẽn paad wakat sẽn kõn sa yĩngã, bãmb na n yɩlga tõnd sũ-bãngrã n yiis tʋʋm nins sẽn ya kũumã, tɩ tõnd tõe n tʋm Wẽnnaam sẽn vɩ wã yĩnga.

Ebre 10:10-14
[10] Yaa Wẽnnaam daab kãng maasem yĩng la tõnd paam welgr n lebg toore, a Zezi Kirist sẽn kõ b meng vugr tãa wakat fãa yĩngã yĩnga.[11] Maan-kʋʋd fãa kẽngda a tʋʋmd zĩigẽ n tɩ maan tʋʋmde, tɩ naoor wʋsgo, b maanda maan-yendã bala, maand sẽn ka tol n tõe n yiis yel-wẽnã.[12] La a Zezi sẽn maan maoong a yen tãa yel-wẽnã yĩng n sa wã, b zĩnda Wẽnnaam dɩtgo, wakat sẽn ka saab yĩnga.[13] La moasã, b gũudame n na n paam b bɛɛbã n tab n zĩẽ.[14] Bala, ne kũun a yen tãa bala, b kɩtame tɩ neb nins sẽn welg toorã zems zãnga.

Ebre 12:10-14
[10] Sɩd me, tõnd ba-rãmba dag n sɩbgda tõnd wakat bilf yĩng wa b sẽn tẽed tɩ zemsame, la Wẽnnaam sɩbgda tõnd d sõngr yĩng meng-menga, tɩ tõnd me na welg toor n yɩ sõama wa bãmba.[11] Yaa sɩd t'a wakatã, sɩbgr buud fãa ka sũ-noog ye, yaa sũ-sãoongo. La kaoosg pʋgẽ, a womda tɩrlem biis sẽn wat ne laafɩ neb nins sẽn paam remsgã yĩnga.[12] Yaa woto yĩnga, bɩ y zẽk y kamsã sẽn ya wã, la y rũmã sẽn ki wã.[13] Bɩ y naowã tũ so-tɩrse, tɩ sẽn keoosd-a wã da wa bʋdg ye, la b pʋs n paam maagre.[14] Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.

Ebre 13:12
Rẽnda n kɩt t'a Zezi me sẽn dat n tall b meng zɩɩmã n maneg nebã tɩ b yɩ sõama Wẽnnaam yĩngã, b yii tẽngã n tɩ nams kɛɛnga.

1 KORẼNT 1:2
n na n tʋm Wẽnnaam tẽedbã sẽn be Korẽntã. Bãmb yaa neb sẽn welg toor Kirist maasem yĩnga, tɩ b tõe n yɩ pʋ-peelem dãmba. Sebrã yaa neb nins fãa sẽn pʋʋsd ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, baa b sẽn be zĩig ninga yĩnga. A Zezi Kirist yaa bãmb Zu-soaba, la tõnd me Zu-soaba.

1 KORẼNT 6:11
Yãmb neb kẽer yaool n dag n yaa a woto. La yãmb paama pekre, b kɩtame tɩ yãmb lebg sõama, b kɩtame tɩ yãmb zemse, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋrã maasem yĩnga, la ne tõnd Wẽnnaamã Sɩɩg pãnga.

1 ZÃ 1:9
Tõnd sã n vẽneg n togs Wẽnnaam d yel-wẽna, bãmb yaa sɩd soaba la tɩrga tɩ maan tõnd sugr d yel-wẽna yĩnga, la b pek tõnd n yiis d tʋʋm-wẽnsã fãa.

1 ZÃ 3:9
Wẽnnaam sẽn dog ned ninga fãa ka maand yel-wẽn ye, Wẽnnaam yalẽ wã sẽn be yẽ pʋgẽ wã yĩnga. La sẽn ya Wẽnnaam n dog-a wã yĩnga, a ka tõe n ket n maand yel-wẽn ye.

1 PIYƐR 1:2
Yãmb yaa tõnd ba a Wẽnnaam neb b sẽn tũusi, wa sẽn zems bãmb sẽn pĩnd n bãngã, tɩ Sɩɩg-sõng welg-y toor tɩ y zĩnd pʋ-peelem n yɩ sakdb n paam t'a Zezi zɩɩmã pek yãmba. Bɩ y paam bark la laafɩ wʋsgo.

1 Tesalonik 4:3
Bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ yãmb na welg toor n yɩ bãmb dẽnda, la y yõk y mens n da maan rẽgd ye:

1 Tesalonik 5:23
Bɩ Wẽnnaam sẽn so laafɩ wã maneg yãmb yĩn-tõrã b toor tɩ yɩ sõama zãnga, tɩ tõnd Zu-soab a Zezi Kirist waoongã daare, bɩ b mik tɩ rõdb ka be yãmb belma pʋgẽ ye, sã n yaa y Sɩɩgã, wall y yĩngã pʋgẽ.

2 KORẼNT 5:17
Ned sã n tũud Kirist, yẽ soab yaa nin-paalga. Bõn-kʋdã loogame, tɩ bũmba fãa lebg paalse.

1 Tesalonik 4:3
Bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ yãmb na welg toor n yɩ bãmb dẽnda, la y yõk y mens n da maan rẽgd ye:

1 Tesalonik 5:23
Bɩ Wẽnnaam sẽn so laafɩ wã maneg yãmb yĩn-tõrã b toor tɩ yɩ sõama zãnga, tɩ tõnd Zu-soab a Zezi Kirist waoongã daare, bɩ b mik tɩ rõdb ka be yãmb belma pʋgẽ ye, sã n yaa y Sɩɩgã, wall y yĩngã pʋgẽ.

2 KORẼNT 5:17
Ned sã n tũud Kirist, yẽ soab yaa nin-paalga. Bõn-kʋdã loogame, tɩ bũmba fãa lebg paalse.

2 KORẼNT 12:21
Mam zoeta m na n wa wa yãmb nengẽ, tɩ mam Wẽnnaamã leb n ning maam yãnd yãmb yĩnga, la tɩ mam da wa n yãbe, neb wʋsg sẽn dag n maan yel-wẽn n ka tek yam n kos sugr yĩnga, la b tʋʋm-dẽgdã la b yoobã yĩnga, la tʋʋm beedã b sẽn maana yĩng ye.

Zã 17:17-19
[17] Kɩt-y tɩ yãmb sɩdã kɩt tɩ b welg toor yãmb yĩnga. Yaa yãmb goamã la sɩdã.[18] Mam tʋma bãmb dũni pʋgẽ wa yãmb sẽn tʋm maam dũni pʋgẽ wã me.[19] Mam welga m meng toor bãmb yĩnga, tɩ bãmb me na welg toor sɩdã pʋgẽ.

Filip 1:6
Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã.

Filip 2:13
Tɩ bõe, yaa Wẽnnaam n maand b tʋʋmd yãmb pʋsẽ, la b kõt yãmb ratmã, la pãng tɩ maan wa sẽn zems bãmb daabã.

Rom Dãmba 6:6
Tõnd miime tɩ d yalẽ kʋdgã naaga ne bãmb n ka da-pɩkã zugu, tɩ yel-wẽnã ratem kãng pãng na sa, tɩ tõnd kõn leb n yɩ yel-wẽnã yems yɛs ye.

Rom Dãmba 15:16
n kɩt tɩ mam ya Kirist tʋmtʋmd buud a taabã sʋkã yĩnga. Mam maanda Wẽnnaam koe-noogã tʋʋmd sẽn ya tẽeb bũmbã, tɩ buud a taabã nebã na yɩ wa kũun sẽn noom Wẽnnaam, neb Wẽnnaam Sɩɩg-sõng sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga.

2 PIYƐR 1:2-4
[2] Bɩ Yãmb sẽn bãng Wẽnnaam ne tõnd Zu-soab a Zezi wã kɩt tɩ y paam bark la laafɩ wʋsgo.[3] Wẽnnaam pãngã kõo tõnd bũmb ning fãa sẽn tõe n sõng tõnd tɩ d vɩɩmd Wẽnnaama tũudum pʋgẽ, la a kɩt tɩ d bãng soab ning sẽn bool-a tõnd tɩ d paam bãmb ziirã ne b sõmblemã.[4] Yaa bõn-kãens maasem yĩng la b kõ tõnd kãabs nins sẽn ya sõama la kãsemsã, tɩ yãmb sã n zoe n bas ratem-wẽnsã sẽn be dũniyã n wat ne sãoongã, kãab kãens yĩnga, yãmb na paam Wẽnnaam yalẽ wã.

1 Tesalonik 4:3-5
[3] Bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ yãmb na welg toor n yɩ bãmb dẽnda, la y yõk y mens n da maan rẽgd ye:[4] Yaa tɩ yãmb ned kam fãa bãng tɩ tall a meng ne sõmblem la pʋ-peelem,[5] la a ra bas tɩ ratem wẽng soog a sũurã wa nin-zaalsã sẽn ka mi Wẽnnaamã sẽn maandã ye.

Zã 15:1-4
[1] Mam yaa nasaar sib tɩɩg sɛɛg meng-menga, la m baaba yaa nasaar sib pʋ-koaada.[2] Will ning fãa sẽn tão mam zug n yaool n ka womd biisi, m baaba kʋrgd-a lame. La b na n yosa will ning fãa sẽn womd biisi, t'a tõe n wom n paase.[3] B zoe n yosa yãmba, gomd ning mam sẽn togs yãmbã yĩnga.[4] Pa-y mam pʋgẽ, wa mam sẽn paad yãmb pʋsẽ wã. A wa nasaar sib tɩɩg will sẽn ka tõe n wom biis a toore, a sã n ka kell n tong ne tɩɩgã sɛɛgã, woto me, yãmb ka tõe n wom biisi, y sã n ka pa mam pʋgẽ ye.

Rom Dãmba 6:1-23
[1] Dẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe? Tõnd na n kell n paa yel-wẽnã pʋgẽ tɩ barkã paam paoosgo?[2] Yaa vẽeneg tɩ ayo. Tõnd sẽn ya wa kũum ne yel-wẽna yellã, tõnd na n leb n yɩɩ a wãn n vɩ yel-wẽn pʋgẽ?[3] Yãmb zɩ tɩ tõnd fãa sẽn paam lisg Kirist Zezi pʋgẽ wã, yaa bãmb kũumẽ wã la tõnd lis-yã?[4] Woto, ne lisgã, tõnd muma ne bãmba b kũumã pʋgẽ, t'a wa ba wã ziir sẽn vʋʋg a Zezi tɩ b yi kũum sʋkã, tõnd me kẽnda vɩ-paalg pʋgẽ a woto.[5] Sɩd me, tõnd sã n lebga tɩɩg a yembr ne bãmba, tõnd sẽn paam pʋɩɩr ne bãmb kũumã yĩnga, tõnd na kell n yɩ bũmb a yembr ne bãmba, n paam pʋɩɩr ne bãmb vʋʋgrã.[6] Tõnd miime tɩ d yalẽ kʋdgã naaga ne bãmb n ka da-pɩkã zugu, tɩ yel-wẽnã ratem kãng pãng na sa, tɩ tõnd kõn leb n yɩ yel-wẽnã yems yɛs ye.[7] Bala, ned sã n ki, yel-wẽnã ka leb n tar pãng ne yẽnda ye.[8] La tõnd sã n yaool n kii ne Kiristã, tõnd tẽedame tɩ d na n vɩɩmda ne bãmba,[9] tõnd sẽn mi tɩ Kirist sẽn vʋʋg n yi kũum sʋkã kõn leb n ki wã yĩnga. Kũum ka leb n so bãmb ye.[10] Bala bãmb kiime, la yaa yel-wẽnã yiisg yĩng la bãmb ki vugr bala. La b sẽn vɩ moasã wã, b vɩɩ Wẽnnaam yĩnga.[11] Woto yĩnga, ges-y y meng wa kũum ne yel-wẽna yelle, la a wa neb sẽn vɩ Wẽnnaam yĩnga, Kirist Zezi lagem-n-taarã pʋgẽ.[12] Dẽ yĩnga, bɩ yel-wẽnã da leb n soog yãmb yĩn-kiidsã ye, la y da leb n sak a ratem wẽnsã ye.[13] Da dɩk-y y yĩngã will n kɩs yel-wẽnã tɩ yɩ ka-tɩrlem tʋʋm teed ye. Kõ-y y mens Wẽnnaam, wa neb sẽn vʋʋg n yi kũum sʋk n vɩ, la y kõ Wẽnnaam y yĩngã wil tɩ yɩ tɩrlem tʋʋm teedo.[14] Yel-wẽnã ka na n soog yãmb ye, bala, ka tõogã n leb n so yãmb ye, la yaa barkã.[15] La yaa bõe? Dẽ yĩnga, tõnd na n maanda yel-wẽnã, tõog sẽn ka so tõndo, la yaa barkã yĩnga? Yaa vẽeneg tɩ ayo.[16] Yãmb ka mi tɩ yãmb sã n kõ-y meng neda, n na n yɩ a yamb n sak-a, yãmb sɩd yaa ned ning yãmb sẽn sakdã yamba? Yãmb tõe n yɩɩ yel-wẽnã sẽn wat ne kũumã yemse, wall sakr sẽn taasd ned tɩrlem pʋgẽ wã yemse.[17] La Wẽnnaam sõngr yĩnga, yãmb sẽn dag n ya yel-wẽnã yemsã, yãmb saka tẽeb yẽbgr noyã b sẽn togs yãmbã ne y yamleoogo.[18] B sẽn yols yãmb n yiis yel-wẽnã yembdẽ wã, yãmb lebga tɩrlem yemse.[19] Mam gomda ne ninsaalemdo, yãmb yĩngã pãn-komsmã yĩnga. Woto me, a wa yãmb sẽn dag n kõ y yĩngã wil tɩ yɩ rẽgd la tʋʋm wẽns yemse, tɩ b maan tʋʋm wẽnsã, bɩ y kõ yĩngã wil tɩ yɩ tɩrlem yemse, tɩ b tall-y n taas yɩlgr zĩigẽ.[20] Balã, wakat ning yãmb sẽn dag n ya yel-wẽnã yemse, tɩrlem dag n ka so yãmb ye.[21] Bi-bõe la yãmb dag n womd wakat kãnga? Yaa biis nins sẽn ningd yãmb yãnd moasã wã, bala, b baoosg yaa kũum.[22] Moasã, yãmb sẽn paam yolsg n yi yel-wẽnã yembdẽ n lebg Wẽnnaam yemsã, yãmb bi-womdɩ yaa maneg n yɩ yɩlemde, la a baoosg yaa vɩɩm sẽn kõn sa.[23] Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data