A A A A A

Good Character: [Patience]


1 KORẼNT 13:4
Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,

Filip 4:6
Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.

Rom Dãmba 12:12
Maan-y tẽeb n kɩdme. Paam-y sũ-mar toog pʋgẽ. Wɩng-y ne pʋʋsgo.

Efɛɛz 4:2
Kẽn-y ne sik-m-meng la sũ-bʋgsʋm la sũ-mare, la y sak n deeg taab ne nonglem,

Galat 6:9
Bɩ d da yɛ ne tʋʋm sõama maaneg ye. Bala, wakat sã n ta, tõnd na n tigsame, a sã n yaa tɩ tõnd ka bas n vʋʋs ye.

Luk 15:11-24
[11] A Zezi leb n yeelame yaa: Rao n dag n tar kom-dibli a yiibu.[12] La yaowã yeela a ba wã yaa: "M ba, pʋɩ-y y paoongã n yãk m pʋɩɩr n kõ-ma". La ba wã pʋɩ-b-la a paoongã.[13] Rasem bilf zugẽ, yaowã tigsa a sẽn da tarã fãa n kẽng tẽng sẽn zãra, n tɩ sãam a paoongã be ne tʋʋm-dẽgd maanego.[14] La yẽ sẽn sãam a paoongã fãa n sa, kom kãseng n kẽ tẽn-kãnga, la koma sɩngame n nams-a.[15] Yẽ kẽng n tɩ noka tẽnga ned a yembre, t'a tʋm yẽ a pʋtẽ t'a tɩ gũ kurkuyã.[16] Yẽ dag n datẽ la zãbnã kurkuyã sẽn da rɩtã n dɩ n pid a pʋga, la ned ka kõt yẽnda ye.[17] Yẽ tagsa a sũurẽ n yeele: "M baaba tʋmtʋmdbã waooga, la b tara rɩɩb n dɩt n tɩgd n kelldẽ, tɩ kom kʋʋd maam ka.[18] Mam na n yikame n kẽng m baaba nengẽ n tɩ yeel-b yaa: M ba, mam beega Wẽnnaam la m beeg yãmba.[19] Mam ka le zems tɩ b bool maam tɩ yãmb biig ye. Ges-y maam wa yãmb tʋmtʋmd a yembre".[20] La a yikame n kẽng a ba wã nengẽ. La yẽ sẽn ket n be yɩɩga, a ba wã yã-a lame t'a nimbãanega yõk-a. A ba wã wudgame n tɩ mobg-a n mok-a.[21] Biigã yeela a ba wã yaa: "M ba, mam beega Wẽnnaam la m beeg yãmba. Mam ka le zems tɩ b bool maam tɩ y biig ye."[22] La a ba wã yeela a tʋmtʋmdbã yaa: "Wa-y ne fuug ning sẽn yaa-a neer n yɩɩdã tao-tao n yeelg-a. Ning-y-yã-a nug-bilã nugbĩnga, la y wĩd-a neooda.[23] Wa-y ne nag-bi-noabdgã, n kʋ-a tɩ d rɩ la d maan sũ-noogo.[24] Bala, mam bi-ribl kãnga ra kiime la a leb n vʋʋgame. A rag n menemame, la d leb n yãnd-a lame." La bãmb sɩngame n kɩdemdẽ.

Rom Dãmba 8:24-30
[24] Bala, tõnd paama fãagre, la yaa ne tẽebo. La bũmb ning fo sẽn gũud ne tẽebã sã n ya bũmb f sẽn ne, ka leb n ya tẽeb yell ye. Fo sã n ne bũmbu, f tõe n leb n tẽe a paoong yɛsa?[25] La tõnd sã n tẽed tɩ d na n paama bũmb nins tõnd sẽn ka ne, tõnd maood n gũud-a lame.[26] Woto me, Sɩɩgã wat n sõngda tõnd d pãn-komsmã pʋgẽ, bala, tõnd ka mi d sẽn segd n kos bũmb nins d pʋʋsg pʋgẽ ye. La Sɩɩgã meng yõkda sɛɛg ne sir ned sẽn ka tõe n togs ye.[27] La soab ning sẽn feesd sũyã mii bũmb ning Sɩɩgã sẽn data. Bãmb yõkda Wẽnnaam sɛɛg nin-sõamyã yĩng wa sẽn zemsd Wẽnnaam daabo.[28] La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.[29] Bala, neb nins Wẽnnaam sẽn pĩnd b bãngã, b pĩnd n yãka yam tɩ b na n wẽnega bãmb Bi-riblã, tɩ bãmb Bi-riblã na yɩ bi-rẽeng ba-biis wʋsg sʋka.[30] La neb nins bãmb sẽn pĩnd n tʋlsã, b bool-b lame: La bãmb sẽn bool-b rãmbã, b kɩtame me tɩ b zemse. La neb nins bãmb sẽn kɩt tɩ b zemsã, b waoog-b lame me.

2 Tesalonik 1:4-5
[4] Woto, tõnd me pẽgda d mens yãmb yĩng Wẽnnaam nin-tũusidsã sul pʋsẽ, yãmb modgrã ne y tẽebã yĩnga, nebã sẽn namsd yãmbã pʋgẽ la toodã sẽn sigd yãmbã pʋgẽ.[5] Yõwã wilgdame tɩ Wẽnnaam bʋʋdã yaa tɩrga, tɩ b na kɩt tɩ yãmb zems ne Wẽnnaam soolem kõom, soolem ning yãmb sẽn sakd namsgã yĩnga.

Ebre 11:13-16
[13] Bãmb fãa kii ne b tẽebã, n ka paam bũmb nins b sẽn da kãab bãmbã ye. La b tool n gesa bõn-kãens yɩɩg n beel-ba, n wilg tɩ bãmb mensã yaa sãamb la kaoos-wet tẽng zug ka.[14] Neb nins sẽn gomd a woto wã wilgda vẽeneg tɩ b baooda ba-yiri.[15] La ba-yir ning b sẽn yi n basã yamleoog sã n dag n tar-b lame, b rag n na n paama sor n leb n leb be.[16] La Sɩd-sɩdã, b rat n paama ba-yir sẽn ya sõama n yɩɩd pĩnd soabã, sẽn be yĩngri. Dẽnda n kɩt tɩ yãnd ka tar Wẽnnaam, nebã sã n yet tɩ Wẽnnaam yaa bãmb Wẽnnaam ye. Bala, Wẽnnaam segla tẽng b yĩnga.

Rom Dãmba 5:2-4
[2] Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd paam n kẽ barkã pʋgẽ ne tẽebo, la tõnd yasa kãenkãe bark kãng pʋgẽ, la tõnd maanda sũ-noogo, d sẽn gũud Wẽnnaam ziirã ne tẽebã yĩngã.[3] La sẽn yɩɩd rẽnda, tõnd maanda sũ-noog baa namsg pʋgẽ, tõnd sẽn mi tɩ namsgã wata ne sũ-mare,[4] tɩ sũ-mar wat ne maan-sɩd sẽn wat ne tõogre, tɩ maan-sɩd sẽn wat ne tõogrã wat ne tẽeb pidsg gũudum.

Yɛl Pukr Sebre 6:9-11
[9] Pe-bilã sẽn sok soagdg a nu soabã, mam yãa b sẽn dag n kʋ neb nins Wẽnnaam koɛɛgã poorẽ la b sẽn kɩs kasetã yĩngã sɩɩs sẽn be tẽn-kugrã tẽngre.[10] Bãmb zẽka b koees ne pãng n yeel yaa: Zu-soben-sõng la sɩd soaba, yãmb na n gũume hal tɩ ta dabʋr tɩ y yaool n kao duniyã nebã bʋʋdo, la y rok y sũur tõnd zɩɩma raagr yĩnga?[11] B kõo bãmb ned kam fãa fu-pɛɛlga, la b yeel-b tɩ b kel n vʋʋs wakat bilf yɛsa, hal tɩ bãmb tʋmd-n-taasã ne b ba-biisã b sẽn na n kʋ wa b sẽn kʋ bãmbã sõor pidi.

Mossi (SB) 1998
No Data