A A A A A

Good Character: [Modesty]


1 KORẼNT 12:23
La wil nins tõnd sẽn get tɩ b ka be waoogr n ta b taabã, tõnd waoogd-b lame n yɩɩda. Woto, yĩngã wil nins sẽn ka togd ne gesgã, tõnd geta b yell sõama,

1 Timote 2:8-10
[8] Dẽ, mam datame tɩ nebã zẽk nus sẽn ya yɩlma, n pʋʋs Wẽnnaam zĩig fãa, tɩ sũ-kiiri la nokoɛɛm kaẽ ye.[9] Sã n yaa ne pagbã, b tog n yera fut sẽn ya sõama n zems gesgo, la ne sik-m-menga. Bɩ b nagmã ra yɩ zutã pãnengo, wall sãnem, wall kĩndi, wall fut ligd sẽn ya toog yeelgrẽ ye.[10] Ayo! B tog n nagsa b mens ne tʋʋm sõamy maanego, wa sẽn zems pagb sẽn sakd Wẽnnaam sẽn tog n maane.

1 PIYƐR 3:3-4
[3] Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã bala, sẽn ya zut pãnengo, wall sãnem faon-teedo, wall nagem fut yeelgr ye.[4] La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge, n be ned kam fãa sũurẽ, la sẽn ka sãamdã, sẽn ya sũ-bʋgsem sɩɩga, la sũ-maasem. Ade, yaa bõn-kãensã n tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ.

Rom Dãmba 12:2
Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.

Matiye 5:28
La mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn get pag ne ratem wẽng zoe n maana yoob ne-a a sũurẽ.

1 PIYƐR 3:3
Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã bala, sẽn ya zut pãnengo, wall sãnem faon-teedo, wall nagem fut yeelgr ye.

1 KORẼNT 6:19-20
[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?[20] Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

1 KORẼNT 10:31
Yãmb sã n dɩtẽ, wall y yũuda, wall bũmb ning fãa y sẽn maanda, maan-y fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga.

1 Timote 3:2
Dẽ yĩnga, yaa tɩlɛ tɩ karen-saamb yɩ ned sẽn ka tar rõadga, pʋg-yend sɩda, ned sẽn gũusd ne a yel-manesem, sẽn tar yam n tõe n tagse, ned sẽn zems waoogre, sẽn maand sãamba sãando, ned sẽn tõe n zãms neb a taaba.

Luk 17:1
A Zezi yeel a b karen-biisã yaa: Bũmb nins sẽn wat ne lʋɩɩsã ka tõe n ka wa ye. La ned ning sẽn na n wa-a ne-bã na paam toogo.

Efɛɛz 2:10
Bala, tõnd yaa Wẽnnaam bõn-naandse. B naana tõnd Kiristã maasem yĩnga, tɩ tõnd na maan tʋʋm sõama nins bãmb sẽn dag n pĩnd n segl tɩ tõnd wa maanã.

Rom Dãmba 14:13
Woto yĩnga, bɩ d da leb n kao taab bʋʋd ye. Ayo! Tʋm-y ne y tagsgã n da wa n ning kug-lakdg wall bũmb sẽn tõe n lub neda, y ba-biig taoor ye.

1 PIYƐR 3:3-5
[3] Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã bala, sẽn ya zut pãnengo, wall sãnem faon-teedo, wall nagem fut yeelgr ye.[4] La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge, n be ned kam fãa sũurẽ, la sẽn ka sãamdã, sẽn ya sũ-bʋgsem sɩɩga, la sũ-maasem. Ade, yaa bõn-kãensã n tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ.[5] Kʋdemd wakate, pʋg-sõama nins sẽn da tẽed Wẽnnaamã dag n manegda b mens a woto, n sakd b sɩdba.

1 PIYƐR 1:14
Bɩ y yɩ kom-sakdse, la y da sak wẽng ratem nins yãmb sẽn dag n sak wakat sẽn looge, y sẽn da be y zɩɩlmã pʋg ye.

1 PIYƐR 3:1-4
[1] Woto me, pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, tɩ baa bãmb neb kẽer sẽn ka sakd Wẽnnaam koɛɛgã, bɩ b[2] sẽn yãt b pagbã yel-manesmã sẽn ya sõama wã, la sẽn waoogd bãmbã, kɩt tɩ b sak Wẽnnaam, tɩ ka tũ ne goam ye.[3] Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã bala, sẽn ya zut pãnengo, wall sãnem faon-teedo, wall nagem fut yeelgr ye.[4] La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge, n be ned kam fãa sũurẽ, la sẽn ka sãamdã, sẽn ya sũ-bʋgsem sɩɩga, la sũ-maasem. Ade, yaa bõn-kãensã n tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ.

1 ZÃ 2:16
Bala, bũmb nins fãa sẽn be dũniyã pʋgã, sã n ya yĩng ratem wẽngã, la ninã sẽn get bũmb nins n datã, la wilg-m-meng arzegs sẽn wat-ne wã ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, a yita dũni nengẽ.

Rom Dãmba 12:1
Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse.

1 Timote 4:8
Mao ne Wẽnnaam sakre. Bala, yĩngã modgr yõod yaa bilfu, la Wẽnnaam sakr bee yõod ne bũmb fãa. A tara vɩɩm ning sẽn be moasã wã kãabgo, la vɩɩm ning sẽn watã yĩnga.

Filip 2:5
Paam-y yam ning a Zezi Kirist sẽn da tarã.

1 PIYƐR 3:4
La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge, n be ned kam fãa sũurẽ, la sẽn ka sãamdã, sẽn ya sũ-bʋgsem sɩɩga, la sũ-maasem. Ade, yaa bõn-kãensã n tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ.

1 Timote 2:10
Ayo! B tog n nagsa b mens ne tʋʋm sõamy maanego, wa sẽn zems pagb sẽn sakd Wẽnnaam sẽn tog n maane.

Mossi (SB) 1998
No Data