A A A A A

Good Character: [Love]


1 KORẼNT 16:14
Bɩ bũmb nins fãa sẽn maand yãmb sʋkã yɩ ne nonglem.

1 ZÃ 4:8-18
[8] Ned ning sẽn ka nong a taab ka bãng Wẽnnaam ye, bala Wẽnnaam yaa nonglem.[9] Ad Wẽnnaam sẽn puk b nonglemã to-to tõnd yĩnga: Bãmb tʋma b Bi-ribl yendã dũniyã pʋgẽ tɩ tõnd tõe n paam vɩɩm bãmb maasem yĩnga.[10] Nonglem kãng ka tõnd sẽn nong Wẽnnaam yĩng ye, yaa bãmb sẽn nong tõndo, n tʋm b Bi-riblã tɩ b yɩ maoong tõnd yel-wẽna sugr kũun yĩngã yĩnga.[11] Mam zo-nongdse, Wẽnnaam sã n nong tõnd hal wʋsg a woto, tõnd me tog n nonga taaba.[12] Ned baa a yen zɩ n yã Wẽnnaam ye. Tõnd sã n nong taaba, Wẽnnaam bee tõnd pʋgẽ, la bãmb nonglema zemsa zãng tõnd pʋgẽ.[13] Ad bũmb ning sẽn kɩted tɩ tõnd bãng tɩ d bee Wẽnnaam pʋgẽ, la tɩ bãmb bee tõnd pʋgẽ: Yaa tɩ bãmb kõo tõnd b Sɩɩgã.[14] La tõnd yãame la d kɩt kaset tɩ d ba wã tʋma b Bi-riblã tɩ b yɩ dũni fãagda.[15] Ned ning sẽn yet t'a Zezi yaa Wẽnnaam Bi-ribla, Wẽnnaam bee a soab pʋgẽ, la a soab bee Wẽnnaam pʋgẽ.[16] La ne tõndo, tõnd bãnga nonglem ning Wẽnnaam sẽn tar tõnd yĩngã, la tõnd tẽe nonglem kõngo. Wẽnnaam yaa nonglem. Ned ning sẽn be nonglem pʋgẽ, a bee Wẽnnaam pʋgẽ, la Wẽnnaam bee yẽ soab pʋgẽ.[17] Nonglema sã n zems zãng tõnd pʋsẽ, dẽ, bʋʋda kaoob daare tõnd pɛlg na n yɩɩ kãenkãe, bala, Kirist sẽn ya to-to wã, tõnd me vɩɩmã yaa a woto dũni kãngã pʋga.[18] Rabeem ka be nonglem pʋgẽ ye, la nonglem sẽn zems zãng yiisda rabeem. Bala, rabeem wilgdame tɩ sɩbgr n be, la ned ning sẽn zoet rabeem, nonglemã ka zems zãng yẽ pʋgẽ ye.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

1 PIYƐR 4:8
La sẽn deng bũmb fãa, nong-y taab daar fãa. Bala, nonglem luta yel-wẽn wʋsgo.

Kolos 3:14
La sẽn yɩɩd fãa, bɩ y nong taab bala, tɩ nonglem yaa loɛtg sɩd-sɩda.

Zã 13:34-35
[34] Mam kõta yãmb tõ-paalga: Nong-y taaba. Nong-y taab me wa mam sẽn nong yãmbã.[35] Yãmb sã n tall nonglem taab yĩnga, nebã fãa na bãng tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.

Zã 15:13
Nonglem ka be ninsaal yĩnga, n yɩɩd tɩ kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩng ye.

1 KORẼNT 13:13
Moasã, ad bũmb a tãab nins sẽn paadã: yaa tẽebo, la saag-sõngo, la nonglem. La sẽn ya kãseng bãmb sʋk n yɩɩdã, yaa nonglem.

1 ZÃ 4:19
Ne tõndo, tõnd tara nonglem, Wẽnnaam sẽn deng n nong tõndã yĩnga.

1 ZÃ 4:7
M zo-nongdse, d nong taaba, bala, nonglem yita Wẽnnaam nengẽ, la ned ning fãa sẽn nong a taab yaa Wẽnnaam biiga, la a mii Wẽnnaam.

Mossi (SB) 1998
No Data