A A A A A

Good Character: [Accountability]


Rom Dãmba 14:12
Woto tõnd ned kam fãa na n togsa Wẽnnaam a meng yelle.

Rom Dãmba 1:20
Sɩd me, sẽn sɩng ne dũni naanego, nebã nee Wẽnnaam yɛlã ninsaal nin sẽn ka yãtã, bãmb pãng ka zĩnd sɩngr kõn zĩnd saabã la b Wẽnnaamlemã sõama. La yaa b sẽn get bãmb yɛlã, bũmb nins bãmb sẽn maandã pʋgẽ.

Zak 5:16
Woto yĩngã, vẽneg-y n togs-y taab y yel-wẽna, la y pʋʋs taab yĩnga, tɩ y tõe n paam maagre. Nin-tɩrg pʋʋsgo, a sẽn pʋʋs ne a sũur fãa tara tõogr wʋsgo.

Rom Dãmba 2:12
Neb nins fãa sẽn ka bãng tõogã, la sẽn maan yel-wẽnã na sãam me tɩ tõog toor kaẽ ye. La neb nins sẽn paam tõogã la sẽn maan yel-wẽnã, tõogã la b na n ges n kao bãmb bʋʋdo.

Luk 12:47-48
[47] Tʋmtʋmd ning sẽn mi a zu-soab raabo, n yaool n ka segl bũmbu, la a ka maan a zu-soabã sẽn datã, b na n pãb-a la wʋsgo.[48] La ned ning sẽn ka mi a zu-soabã raabo, n maan tʋʋmd sẽn tog ne sɩbgre, b na n pãba yẽ bilfu. B sã n kõ ned bũmb wʋsgo, b na n sok-a-la bũmb wʋsgo. La b sã n gũnug ned bũmb wʋsgo, b na n sok-a-la wʋsg n yɩɩda.

1 Tesalonik 5:11
Woto yĩnga, paas-y taab raoodo, la y bɩɩs taab tẽeb wa y sẽn zoe n maandẽ wã.

Zak 4:17
Ned sã n mi tɩ maan neere, n yaool n ka maandẽ, a maanda yel-wẽnde.

Rom Dãmba 4:15
Bala, tõogã wata ne sũ-yikri, la zĩig ning tõog sẽn ka be, beegr me ka ye.

1 Timote 1:10
la yĩng ratem yemse, la raop bɩ pagb sẽn gãe taaba, la yem-koaasdba, la zĩrĩ yagdba, la zĩrĩ kaset rãmba, la bũmb nins a taab sẽn kɩɩsd koe-sõngã maandbã yĩnga.

Matiye 12:36
Mam yeta yãmb tɩ bʋʋdã kaoob daare, ninsaalbã na n leoka gom-vɩɩd nins fãa bãmb sẽn dag n gomã yelle.

Luk 12:48
La ned ning sẽn ka mi a zu-soabã raabo, n maan tʋʋmd sẽn tog ne sɩbgre, b na n pãba yẽ bilfu. B sã n kõ ned bũmb wʋsgo, b na n sok-a-la bũmb wʋsgo. La b sã n gũnug ned bũmb wʋsgo, b na n sok-a-la wʋsg n yɩɩda.

Efɛɛz 5:21
Sak-y taaba, yãmb sẽn zoet Kiristã yĩnga.

Ebre 10:25
Bɩ d da bas d wẽnd-doogã wa neb kẽer sẽn minim n maandẽ wã ye. Bɩ d sagl taaba, n sagl taab n yɩɩda, yãmb sẽn ne tɩ daarã kolgdame wã yĩnga.

Matiye 12:36-37
[36] Mam yeta yãmb tɩ bʋʋdã kaoob daare, ninsaalbã na n leoka gom-vɩɩd nins fãa bãmb sẽn dag n gomã yelle.[37] Bala yaa ne fo noorã goam la f na n paam bʋʋm, la yaa ne fo noorã goam la f na n kong bʋʋm.

Galat 6:1-2
[1] M ba-biisi, yãmb sã n ling ned t'a beegdẽ, Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn be ne yãmbã yĩnga, bɩ y sagl a soab ne sũ-bʋgsem, t'a tõe n le rɩk so-tɩrgã. Gũus f menga, tɩ fo me ra wa n paam makr ye.[2] Tʋk-y taab zɩɩbo. Woto, Yãmb na n maana Kirist tõogã sẽn datã.

Ebre 10:24
Bɩ d ges taab yelle, tɩ d tõe n nek taab ratem tɩ nong taaba la maan tʋʋm sõamyã.

1 ZÃ 2:2
B talla a Zezi meng n maan maoong tõnd yel-wẽna sugr kũun yĩnga, la ka tõnd bal yel-wẽnã yĩng ye, la dũni neba fãa me yel-wẽna yĩnga.

2 KORẼNT 5:10
Bala, yaa tɩlɛ tɩ tõnd fãa yals Kirist bʋʋdã geer taoore, tɩ b keo ned kam fãa wa sẽn zems tʋʋm nins yẽ sẽn tʋm a yĩngã pʋgã. Sã n ya tʋʋm-sõama wall tʋʋm-wẽnse.

2 KORẼNT 4:17-18
[17] Bala, tõnd sẽn na n paam namsg bilf wakat bilf pʋgẽ wã Kɩtdame tɩ tõnd na n paam ziir kãseng sẽn kõn sa n yɩɩda.[18] Sẽn paase, tõnd sẽn getã, ka bũmb nins nin sẽn ne wã ye, tõnd geta bũmb nins nin sẽn ka tõe n yã wã. Bala, bũmb nins nin sẽn ne wã loogdame, la bũmb nins nin sẽn ka ne wã paada wakat sẽn kõn sa.

Efɛɛz 4:25
Da kõ-y-yã a Sʋtãan weer ye.

Galat 6:2
Tʋk-y taab zɩɩbo. Woto, Yãmb na n maana Kirist tõogã sẽn datã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 14:17
La baoosgo, Wẽnnaam maana kaset n wilg-b tɩ bãmb beene n mam neer n kõ yãmb saaga t'a niid tɩ sẽoog ne bõn-bɩʋʋng beẽ tɩ rɩɩb sekd yãmb n pids y sũyã ne sũ-noogo.

2 KORẼNT 2:6
Sɩbgr ning yãmb neb wʋsg sẽn sɩbg nin-kãnga soabã sek-a lame.

1 KORẼNT 1:10
M ba-biisi, mam bõosda yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, tɩ y kɩt tɩ y goama tũud taaba, tɩ welgr da zĩnd yãmb sʋk ye. Zems-y taab sõama ne yam a yembre, tagsg a yembr pʋgẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data