A A A A A

Good Character: [Kindness]


1 KORẼNT 13:4-7
[4] Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,[5] a ka maand zãmb baa bilfu, a ka baood a meng nafr bal ye, a ka yikd a sũuri, a ka bĩngd wẽng ning b sẽn maan-a wã a sũurẽ ye,[6] a ka maand sũ-noog ne ka-tɩrlem ye. Ayo! A maanda sũ-noog ne sɩda,[7] a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa.

Efɛɛz 4:29
Yiis-y sũ-toogo la kisgri, la tẽn-kãnem, la pʋ-toog buud fãa y sʋka.

Kolos 3:12
Dẽ wã yĩnga, yãmb sẽn ya Wẽnnaam nin-tũusdsi, la neb sẽn welg toorã, la neb Wẽnnaam sẽn nong wʋsgã, bɩ y yelg nimbãan-zoeer meng-menga, la sõmblem, la sik-m-menga, la sũ-bʋgsem, la sũ-mar wa futu.

Efɛɛz 2:7
tɩ wakat sẽn wate, bɩ bãmb tõe n wilg tõnd bãmb bark kãsengã, b sẽn kõ tõnd sõmblem Kirist maasem yĩngã.

Matiye 5:24
bɩ f bas f kũunã tẽn-kugrã taoore, n deng n kẽng n tɩ maneg f yellã ne f ba-biigã, n yaool n wa kõ f kũunã.

Rom Dãmba 2:4
Bɩ fo ka nand bãmb sõmblemã, la bãmb sũ-bʋgsmã, la bãmb sũ-marã sẽn waoogã, n ka miẽ tɩ Wẽnnaam sõmblemã tusda foom tɩ f tek yam n kos sugri?

Galat 5:22
La Sɩɩg-sõng bilã yaa nonglem, la sũ-noogo, la bãane, la sũ-mare, la sõmblem, la maan-neere, la maan-sɩda, la bʋgsem, la yõk-m-menga.

1 PIYƐR 4:8
La sẽn deng bũmb fãa, nong-y taab daar fãa. Bala, nonglem luta yel-wẽn wʋsgo.

2 PIYƐR 1:5-7
[5] La bõn-kãng yĩng me, maan-y y pãng sẽn tõe fãa, tɩ y tẽebã naag ne sõmblem, tɩ y sõmblemã naag ne bãngre.[6] La bãngrã pʋgẽ, bɩ y mao n paas yõk-m-menga la yõk-m-menga pʋgẽ, bɩ y paas sũ-tõogo la sũ-tõogã pʋgẽ, bɩ y paas Wẽnnaam sakre.[7] La Wẽnnaam sakrã pʋgẽ, maan-y taab ba-biir manesem la ba-biir manesem pʋgẽ, paas-y nonglem.

Efɛɛz 4:32
la y kẽn nonglem pʋga, wa Kirist me sẽn nong tõndo, n kõ b meng tõnd yĩng tɩ yɩ kũun la maoong sẽn ya wa kaam sẽn tar yũ-noog n tat Wẽnnaam yam.

Galat 6:10
Woto yĩnga, tõnd sẽn paam weer ning fãa, bɩ d maan neba fãa neere, la sẽn yɩɩd fãa yaa tẽeb pʋgẽ ba-biisã.

Luk 6:35
La, nong-y yãmb bɛɛba. Maan-y-b neere, la y peng n da tẽed tɩ b na lebs-y ye. La yãmb keoor na n yɩɩ kãsenga, la yãmb na n yɩɩ Wẽnnaam sẽn be saasẽ saasẽ wã kamba. Bala, bãmb yaa sõama zɩ-beoog rãmbã ne nin-wẽnsã yĩnga.

1 PIYƐR 3:9
Da lebs-y ned wẽnga, a sẽn maan yãmb wẽng yĩng ye, la y ra tʋʋs n lebs b sẽn tʋʋs yãmb yĩng ye. Da maan-y-yã a woto ye. Bɩ y lebs barka, bala, yaa bõn-kãng yĩng la b bool yãmb tɩ y na paam bark tɩ yɩ y pʋɩɩre.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 28:2
Tẽngã neba gesa tõnd yell neer wʋsg ne nimbãan-zoeere la saagã sẽn da ni tɩ ya waoodã yĩnga, b widga bugum n deeg tõnd fãa be tɩ d gũbg n woode.

2 KORẼNT 6:6
Tõnd wilgdame tɩ d yaa Wẽnnaam tʋmtʋmdba, ne pʋ-peelem, ne bãngre, ne sũ-maasem ne sõmblem, ne Sɩɩg-sõngo, la ne nonglem sẽn ka naag ne zãmbo,

Tit 3:4
La tõnd fãagd a Wẽnnaam sõmblema la b nonglem neba fãa yĩngã sẽn puki,

Mossi (SB) 1998
No Data