A A A A A

Good Character: [Integrity]


1 PIYƐR 3:16
Paam-y sũur kaset sõngo, tɩ baa sẽn ya zĩig ning fãa, bɩ neb nins sẽn kãnegd-b yãmbã, n gomd yãmb wẽng Kirist tũudmã pʋgẽ wã paam yãnde.

2 KORẼNT 8:21
Bala, tõnd baood n maana sẽn ya neere, ka Zu-soaba nifẽ bal ye, la ninsaalba nifẽ me.

Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

Ebre 13:18
Pʋʋs-y tõnd yĩnga. Bala, tõnd miime tɩ d sũur kaset yaa sõama, la d tara ratem tɩ d yel-manesmã na yɩ sõama ne neba fãa.

Luk 6:31
Bũmb ninga yãmb sẽn dat tɩ neba maan yãmbã, bɩ yãmb me maan bãmb me a woto.

Filip 4:8
Koɛɛg sẽn keta, m ba-biisi, bɩ y tags bũmb nins fãa sẽn ya sɩda, la bũmb nins fãa sẽn tar waoogre, la bũmb nins fãa sẽn ya tɩrse, la bũmb nins fãa sẽn be pʋ-peelem, la bũmb nins fãa sẽn zems nonglem, la bũmb nins fãa sẽn tar kaset sõngo, ne bũmb nins sẽn ya neer zãng n zems pẽgrã yelle.

Mossi (SB) 1998
No Data