A A A A A

Good Character: [Honor]


1 PIYƐR 2:17
Waoog-y neba fãa. Nong-y y ba-biisã, la y zoe Wẽnnaam. Waoog-y rĩma.

Rom Dãmba 12:10
Nong-y taab ne babiir nonglem. Nand-y taaba, n tagsd taab yelle.

1 Timote 5:17
Taoor dãmb nins sẽn get wẽnd-doogã tʋʋm yell neerã tog n paama waoogr n yɩɩda, la sẽn yɩɩd fãa, yaa neb nins sẽn wɩngd ne koe-moonego la ne zãmsgã.

Zã 5:23
tɩ neba fãa na waoog-a wa b sẽn waoogd ba wã. Ned ning sẽn ka waoogd Bi-riblã ka waoogd ned ning sẽn tʋm-a wã me ye.

Zã 4:44
bala, bãmb mengã dag n kɩsa kaset tɩ Wẽnnaam no-rɛɛs ka paamd waoogr a meng ba-yirẽ ye.

1 Timote 1:17
Bɩ rĩm ning sẽn be-a wakat sẽn kõn sa, n ka tõe n ki, la ned nin sẽn ka tõe n yã, n ya b yen tãa n ya Wẽnnaamã soog waoogre, la ziiri, wakat sẽn ka sɛt ye. Ãmina!

Rom Dãmba 13:1-7
[1] Bɩ ned fãa sak pãn-soaadb sẽn yɩɩd-a. Bala, noor ka be sẽn ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam n zĩnig pãn-soaadb nins sẽn be wã.[2] Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn kɩɩsd pãn-soaadb kɩɩsda Wẽnnaam noore. La neb nins sẽn kɩɩsdã na n baoo sɩbgr n kõ b mense.[3] Ned sã n maand neere, a ka yɛɛsd sẽn zãad-b tẽng ye. Yaa a sẽn maand wẽng la a yɛɛsd-ba. Fo ratame n da zoe pãn-soaad dabeem? Maan neere, la a na yeel tɩ f sẽn maanda yaa sõama.[4] Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri.[5] Dẽ wã yĩnga, nebã tog n saka noore, sũ-yikr kãng yĩnga, la ka rẽ yĩng bal ye, yaa sũur kaset yĩng me.[6] Yaa bõn-kãng yĩng me la yãmb yaood yaoodã. Bala, neb nins sẽn zãad nebã bee Wẽnnaam tʋʋmd pʋgẽ, bõn-kãng maaneg yĩnga.[7] Kɩs-y ned fãa bũmb ning y sẽn tog n kɩs-a: Kɩs-y sẽn tog n deeg-a yaoodã yaoodo, la y kɩs sẽn tog n deeg-a yõor yaoodã yõor yaoodo, la y zoe ned ning y sẽn tog n zoe wã, la y waoog ned ning y sẽn tog n waooge.

Rom Dãmba 2:7
neb nins sẽn modgd tɩ maan neere, n baood ziiri, la waoogre, la b baood vɩɩm sẽn kõn sa wã na n paam-a lame,

Ebre 13:4
Bɩ neba fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye. Bala, Wẽnnaam na n sɩbga raglem-dãmba la nin-yoaadbã.

Zã 12:26
Ned sã n dat n tʋm mam yĩnga, a tog n tũu maam. La mam sẽn be zĩig ninga, mam tʋmtʋmd me na n bee be. Ned sã n tʋmd mam yĩnga, m ba na n waooga a soaba.

Efɛɛz 6:1-3
[1] Kamba, sak-y y ba-rãmb la y ma-rãmb wa Zu-soabã sẽn datã. Bala, bõn-kãng yaa tɩrga.[2] Ad pipi tõog sẽn naag ne kãabgo. A yetame yaa: Waoog f ba la f ma,[3] tɩ f tõe n paam sũ-noogo, la f vɩɩmd n kaoos dũni zugu.

Efɛɛz 6:2
Ad pipi tõog sẽn naag ne kãabgo. A yetame yaa: Waoog f ba la f ma,

Zã 5:22-23
[22] Sẽn paase, ba wã ka kaood ned baa a yembr bʋʋd ye, b basa bʋʋdã fãa ne Bi-riblã,[23] tɩ neba fãa na waoog-a wa b sẽn waoogd ba wã. Ned ning sẽn ka waoogd Bi-riblã ka waoogd ned ning sẽn tʋm-a wã me ye.

Matiye 15:4
Tɩ bõe, Wẽnnaam yeelame tɩ: "Waoog f ba la f ma, la ned ning sẽn na n paoog a ba bɩ a ma, a sɩbgr na n yɩɩ kũum."

1 Tesalonik 4:4
Yaa tɩ yãmb ned kam fãa bãng tɩ tall a meng ne sõmblem la pʋ-peelem,

2 PIYƐR 1:17
Bala, bãmb deega waoogr la ziir tõnd Ba a Wẽnnaam nengẽ. Yaa bãmb sẽn wa n wʋm naam sẽn be ziirã koɛɛg sẽn gom ne bãmb n yeel tɩ: Ada yaa mam bi-ribl nongr sẽn ta mam yam zãnga.

Yɛl Pukr Sebre 5:12-13
[12] Bãmb da zẽkda b koees n yetẽ: Pe-bil ning b sẽn dag n kʋ wã zemsame tɩ reeg pãn-tõogo, la arzegse la yam la pãnga, la waoogre, la ziiri la pẽgre.[13] La mam wʋma bõn-nandsã fãa sẽn be arzãna la sẽn be tẽng zug la tẽngã tẽngre la ko-kãsenga zugu la bũmb nins fãa sẽn be be wã sẽn yet yaa: Sẽn zao-a geerã zugã la pe-bilã n tog ne pẽgre, la waoogre, la ziiri la pãnga, zamaan o zamaane.

Yɛl Pukr Sebre 7:12
n yetẽ yaa: Ãmina! Pẽgre, la ziiri, la yam la bark pʋʋsgo, la waoogre, la pãn-tõogo, la pãng yaa tõnd Wẽnnaamã n so zamaan o zamaana! Ãmina!

1 KORẼNT 6:20
Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

Efɛɛz 6:2-3
[2] Ad pipi tõog sẽn naag ne kãabgo. A yetame yaa: Waoog f ba la f ma,[3] tɩ f tõe n paam sũ-noogo, la f vɩɩmd n kaoos dũni zugu.

Yɛl Pukr Sebre 4:9-11
[9] La wakat ning bõn-vɩɩs a naasã sẽn na n waoog sẽn zao-a geerã zugu, n vɩ zamaan o zamaana, la b zẽk b yʋʋre, la b pʋʋs-b barkã,[10] kãsem-dãmbã pisi la a naasã na n wõgemda sẽn zao-a geerã zugu la b sẽn vɩ zamaan o zamaana taoore, n waoogd-ba, la b na n lobda b maanf-rãmba geerã taoor la b yetẽ:[11] Tõnd Zu-soaba la d Wẽnnaam, yãmb n zems tɩ reeg ziiri, la waoogre, la pãnga. Bala, yãmb n naan bũmb fãa, la yaa yãmb daab yĩng la y naan-b tɩ b beẽ.

Mark 7:1-13
[1] Fariisẽ-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã kẽer sẽn yi Zeruzalɛm tigma taab n gũbg a Zezi.[2] Bãmb yãa a Zezi karen-biisã kẽer sẽn dɩt rɩɩb ne nus-rẽgdo, sẽn dat n togs tɩ sẽn ka nudg ye.[3] Fariisẽ-dãmbã ne Zuif-rãmbã fãa yaool n ka rɩt tɩ b ka reng n nudg b nusã neer wa sẽn zems b yaab-rãmbã miningã ye.[4] La bãmb sã n yi raagẽ n wa, b sã n ka waase b ka rɩt ye. La b tara minind a taab b sẽn sakda, a wa wama la yʋya la zũud laas needgo.[5] Fariisẽ-dãmbã ne tõog karen-saam-dãmbã soka a Zezi tɩ yaa bõe yĩng tɩ bãmb karen-biisã ka sakd b yaab-rãmbã miningu, n dɩt ne nus-rẽgdo?[6] A Zezi leoka bãmb yaa: Zãmb-dãmba, a Ezayi sɩd togsa bãngr goam ne yãmb yelle, a sẽn gʋls n yeele: "Nin-kãensã waoogda maam ne b nobɩms bala, la b sũyã zãra ne maam.[7] La bãmb sẽn waoogd maamã yaa zaalem, bala, bãmb zãmsa nebã kaoreng sẽn ya ninsaalb tõod bala."[8] Yãmb basda Wẽnnaam tõod n sakd ninsaalb minindu.[9] A Zezi kẽnga taoor n yeele: Yãmb tara sɩlem n maandẽ n basd Wẽnnaam tõodã kɛɛnga n sakd y mens minindu.[10] Bala, a Moyiis ra yeelame: "Waoog f ba la f ma, la ned sã n paoog a ba bɩ a ma bɩ b kʋ-a."[11] La ne yãmba, ned sã n yeel a ba bɩ a ma: "Mam sẽn da na n sõng yãmb ne bũmb ningã, a lebga korbã, sẽn dat n togs tɩ kũun Wẽnnaam yĩnga," a ka yell ye.[12] Yãmb ka le sakd t'a maan baa fʋɩ a ba bɩ a ma yĩng ye.[13] Woto, yãmb minindã yãmb sẽn karemd nebã kɩtdame tɩ Wẽnnaam goamã lebg zaalem. La yãmb maanda bũmb a woto buud wʋsgo.

Matiye 15:1-9
[1] Dẽ, Fariisẽ-dãmb ne tõog karen-saam-dãmb yii Zeruzalɛm n wa a Zezi nengẽ n sok-b yaa:[2] Bõe yĩng tɩ yãmb karen-biisã kɩɩsd kãsem-dãmbã miningu? Bala, bãmb sã n na n dɩ b ka nudgd b nus ye.[3] A Zezi leok-b lame yaa: La yãmba, bõe yĩng tɩ yãmb kɩɩsd Wẽnnaam tõogã y mensã mining sakr yĩnga?[4] Tɩ bõe, Wẽnnaam yeelame tɩ: "Waoog f ba la f ma, la ned ning sẽn na n paoog a ba bɩ a ma, a sɩbgr na n yɩɩ kũum."[5] La yãmba, yãmb yetame tɩ ned ning sẽn na n yeel a ba bɩ a ma tɩ: "Kũun ninga mam sẽn da na n sõng yãmb ne-wã lebga Wẽnnaam dẽnda," ka tɩlɛ t'a waoog a ba wã bɩ a ma wã ye.[6] Woto, yãmb kɩtdame tɩ Wẽnnaam goamã lebg zaalem tɩ yãmb miningã reeg zĩiga.[7] Zãmb dãmba, a Ezayi sɩd togsa bãngr goam ne yãmb yell n yeele:[8] "Nin-kãensã waoogda maam ne nobɩmse, la b sũyã zãra ne maam.[9] Bãmb sẽn waoogd maamã yaa zaalem, bala, bãmb zãmsda nebã ninsaalb tõod bala."

Luk 14:7-8
[7] Rẽ poore, a Zezi goma ne neb nins b sẽn bool rɩɩbã yĩngã n wẽ-b yel-bũndi. Tɩ bõe, bãmb yãame tɩ nin-kãens baooda naam zĩndg zĩisi. B yeel-b lame yaa:[8] Ned sã n bool foom yi-kãadem kibsa, da tʋg n zĩnd naam zĩndg zĩigẽ ye, tɩ tõe t'a boola ned sẽn yɩɩd foom.

2 KORẼNT 6:8
yʋ-beedo la yʋ-noog pʋgẽ, neb geta tõnd wa zĩrĩ be-neba baa ne tõnd sẽn togsd sɩdã.

Yɛl Pukr Sebre 5:13
La mam wʋma bõn-nandsã fãa sẽn be arzãna la sẽn be tẽng zug la tẽngã tẽngre la ko-kãsenga zugu la bũmb nins fãa sẽn be be wã sẽn yet yaa: Sẽn zao-a geerã zugã la pe-bilã n tog ne pẽgre, la waoogre, la ziiri la pãnga, zamaan o zamaane.

Yɛl Pukr Sebre 4:11
Tõnd Zu-soaba la d Wẽnnaam, yãmb n zems tɩ reeg ziiri, la waoogre, la pãnga. Bala, yãmb n naan bũmb fãa, la yaa yãmb daab yĩng la y naan-b tɩ b beẽ.

1 Timote 6:16
Yaa bãmb bal n ka kiida, n vɩ vẽenem ned sẽn ka tõe n ta pʋgẽ. Ned nan ka yãnd bãmb ye, la ned ka tõe n yãnd bãmb me ye. Yaa bãmb n so waoogre, la pãng sẽn paad wakat sẽn kõn sa. Ãmina!

Ebre 5:4
Ned baa a yen ka tõe n bao waoogr n yik n kẽes a meng maan-kʋʋr kãoseng tʋʋmd pʋgẽ ye. Yaa Wẽnnaam n boond a soaba, wa b sẽn bool a Aarõ mengã.

Matiye 15:8
"Nin-kãensã waoogda maam ne nobɩmse, la b sũyã zãra ne maam.

Matiye 19:19
waoog f ba la f ma, la f nong f to wa f menga."

Luk 18:20
Fo mii tõodã: "Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩrĩ ye, waoog f ba la f ma".

Matiye 13:57
La tags-kãng kɩtame tɩ b ka nand a Zezi ye. La a Zezi yeel-b lame tɩ no-rɛɛs ka kongd waoogre, sã n ka a meng tẽngẽ la a roagdbã sʋk ye.

Mark 6:4
La a Zezi yeela bãmb yaa: Wẽnnaam no-rɛɛs ka kongd waoogre, sã n ka a meng tẽngẽ la a roagdb sʋka la a meng zakẽ ye.

Zã 12:23-26
[23] A Zezi leoka bãmb a woto: Wakat taame tɩ ninsaal Bi-riblã tog n paam waoogre.[24] Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ka-buug sã n ka kẽ tãndẽ n pa be n ki, a paada a yembre. La a sã n ki, a womda biis wʋsgo.[25] Ned ning sẽn nong a vɩɩm menesd-a lame. La ned ning sẽn na kisg a vɩɩm dũni kãngã pʋgẽ, a na n bĩng-a lame wakat sẽn kõn sa wã yĩnga.[26] Ned sã n dat n tʋm mam yĩnga, a tog n tũu maam. La mam sẽn be zĩig ninga, mam tʋmtʋmd me na n bee be. Ned sã n tʋmd mam yĩnga, m ba na n waooga a soaba.

Ebre 2:9
A Zezi, soab ning Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ wakat bilf pʋgẽ b ka ta malegsã, tõnd geta bãmb ne yamleoogo, bãmb sẽn paam ziir la waoogre, kũum ning b sẽn nams n ki wã yĩnga. Woto, Wẽnnaam nimbãan-zoeerã yĩnga, a Zezi lemba kũum tõnd fãa sõngr yĩnga.

1 Timote 5:3
Waoog pʋgkõap nins sẽn sɩd ya pʋgkõapa.

1 Timote 6:1
Bɩ neb nins sẽn be yembd pʋgẽ wã ges b mens zu-soben-dãmbã wa neb sẽn zems ne waoogr fãa, tɩ b ra wa n paoog Wẽnnaam yʋʋrã la tẽeb zãmsgã ye.

Mossi (SB) 1998
No Data