A A A A A

Good Character: [Honest]


2 KORẼNT 8:21
Bala, tõnd baood n maana sẽn ya neere, ka Zu-soaba nifẽ bal ye, la ninsaalba nifẽ me.

2 Timote 2:15
Nang pãng n yals Wẽnnaam taoor wa ned sẽn bɩ, tʋmtʋmd sẽn kõn sulg a zug ne yãnd ye. Yɩ ned sẽn togsd sɩd koɛɛgã ne tɩrlem.

Kolos 3:9
Da yag-y taab zĩrĩ ye. Bala, yãmb yeega y yalẽ-kʋdgã ne a tʋʋma,

Efɛɛz 4:25
Da kõ-y-yã a Sʋtãan weer ye.

Zak 1:26
Ned sã n tẽed t'a yaa wẽn-tũuda, n yaool n ka tõe a zelemde, a belgda a menga, la nin-kãng wẽn-tũudma yaa zaalem bala.

Zak 3:17
Yam sẽn yit yĩngrã yaa sõama zãnga, la sẽn paase, a baooda laafɩ, a wata ne sũ-bʋgsem, la sugri, la a pida ne nimbãan-zoeere la bi-sõamyã fãa, la a ka be bakre la zãmb ye.

Luk 6:31
Bũmb ninga yãmb sẽn dat tɩ neba maan yãmbã, bɩ yãmb me maan bãmb me a woto.

Matiye 5:8
Bark bee pʋ-peelem dãmbã zutu, bala bãmb na n yãa Wẽnnaam.

Zã 1:3
B naana bũmb fãa ne bãmba, la bũmb ka be sẽn naane, tɩ ka yɩ ne bãmb ye.

Zã 3:18
B ka na n kao ned ning sẽn tẽedã bʋʋd n sɩbg-a ye. La ned ning sẽn ka tẽedã, a sɩbgr zoe n beeme, a sẽn ka tẽ Wẽnnaam Bi-ribl yen tãa wã yʋʋrã yĩnga.

Filip 4:8-9
[8] Koɛɛg sẽn keta, m ba-biisi, bɩ y tags bũmb nins fãa sẽn ya sɩda, la bũmb nins fãa sẽn tar waoogre, la bũmb nins fãa sẽn ya tɩrse, la bũmb nins fãa sẽn be pʋ-peelem, la bũmb nins fãa sẽn zems nonglem, la bũmb nins fãa sẽn tar kaset sõngo, ne bũmb nins sẽn ya neer zãng n zems pẽgrã yelle.[9] Maan-y bũmb nins yãmb sẽn zãms la y reege, la y wʋm la y yã mam nengẽ wã. La Wẽnnaam sẽn ya laafɩ soabã na zĩnd ne yãmba.

1 PIYƐR 3:10-12
[10] Wẽnnaam gʋls sõama yetame yaa: Sɩd me, ned sã n dat t'a vɩɩm yɩ-a noogo, la a paam sũ-noog a vɩɩm wakate, bɩ a gũus t'a zelemd da gom wẽng ye la a ra sak t'a noor gom zĩrĩ goam ye.[11] Bɩ a zãag a meng ne wẽnga, la a maan neere, bɩ a bao laafɩ ne nebã, la a pʋg laafɩ wã.[12] Bala, Zu-soabã geta nin-tɩrse, bãmb kelgda nin-tɩrs pʋʋsgo, la b wẽnemdeda b neng n basd neb nins sẽn maand wẽngã.

Mossi (SB) 1998
No Data