A A A A A

Good Character: [Humble / Humility]


Kolos 3:12
Dẽ wã yĩnga, yãmb sẽn ya Wẽnnaam nin-tũusdsi, la neb sẽn welg toorã, la neb Wẽnnaam sẽn nong wʋsgã, bɩ y yelg nimbãan-zoeer meng-menga, la sõmblem, la sik-m-menga, la sũ-bʋgsem, la sũ-mar wa futu.

Efɛɛz 4:2
Kẽn-y ne sik-m-meng la sũ-bʋgsʋm la sũ-mare, la y sak n deeg taab ne nonglem,

Zak 4:6-10
[6] La bãmb kõta bark sẽn yɩɩda, bala b gʋls-sõamyã yetame yaa: Wẽnnaam kɩɩsda tɩtaam-dãmbã la b ningda sik-m-mens-rãmbã zut barka.[7] Dẽ wã sak-y Wẽnnaam. Kɩɩs-y Sʋtãana la a na zoe n zãag ne yãmba.[8] Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba. Yel-wẽn-maandba, nudg-y y nusã. Yam a yiib rãmbã, nedg-y y sũyã.[9] Bãng-y y nimbãanegã sẽn yaa a soaba, maan-y sũ-sãoongo, yãb-y-yã. Bɩ y laadã tek n lebg wiisgu, tɩ y sũ-noogã lebg sũ-sãoongo.[10] Sik-y y meng Zu-soabã taoore, la bãmb na zẽk yãmba.

1 PIYƐR 5:5
Woto me, kom-bɩɩse, sak-y kãsem-dãmbã. La bɩ yãmb fãa paam sik-m-menga, yãmb ne taab sʋka. Bala, Wẽnnaam kɩɩsda wuk-m-mens rãmbã, la b ningd sik-m-mens rãmbã zut barka.

Luk 14:11
Sɩd me, b na n sika ned ning fãa sẽn zẽkd a menga, la b na n zẽka ned ning fãa sẽn sikd a menga.

Rom Dãmba 12:3
Ne bark ning Wẽnnaam sẽn maan maamã, mam yeta yãmb ned kam fãa t'a ra tags tɩ yẽ yaa tɩrg tɩ looge, n kẽes a tagsd moog ye. La bɩ ned fãa paam tagsd sẽn zemse, t'a tõe n paam sik-m-menga, tɩ zems ne tẽeb ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã.

Rom Dãmba 12:16
Paam-y tagsg a yen taab yĩnga. Da bao-y tɩ paam bõn-kãsems ye. Kɩt-y tɩ y ratem zĩnd ne bõn-talse. Da ges-y y mens wa yam dãmb ye.

2 KORẼNT 12:9-10
[9] La b yeela maam yaa: "Mam barka sekda foom. Bala, yaa pãn-komsmã pʋg la mam pãngã maand a tʋʋmde." Dẽnd mam na n maana sũ-noog m pãn-komsmã pʋga, tɩ Kirist pãngã zĩnd mam zugu.[10] Yaa woto yĩng tɩ mam maand sũ-noog m pãn-komsmã pʋgẽ, paoogrã pʋgẽ, m sẽn ka tar m sẽn dat pʋgẽ, namsg pʋgẽ, la tood mam sẽn sak Kirist yĩngã pʋgẽ. Bala yaa mam pãn-komsmã wakat la mam tar pãnga.

Filip 2:3-4
[3] Da maan-y bũmb baa fɩ ne geesem-geesem wall ne wuk-m-meng ye, la bɩ ned kam fãa paam sik-m-meng yam n tags tɩ neb a taaba yɩɩda yẽnda.[4] Bɩ yãmb ned kam fãa ra ges a meng sõngr yell bal ye, la bɩ a ges neb a taaba sõngr yell me.

Matiye 23:10-12
[10] Da kɩt-y tɩ nebã bool yãmb tɩ taoor dãmb ye, bala, ned a yen tãa n ya taoor soaba, yaa Kirist.[11] Sẽn ya-a kãseng n yɩɩd yãmb sʋkã, bɩ a yɩ yãmb tʋmtʋmda.[12] Ned sã n zẽk a menga, b na n sik-a lame, la ned sã n sik a menga, b na n zẽk-a lame.

Zak 4:14-16
[14] Yãmb sẽn ka mi y vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to beoogã, yãmb yaa walem sẽn zẽkd wakat bilf pʋgẽ bala, la a menemdẽ wã.[15] Yãmb tog n yeelame yaa: Zu-soabã sã n data, tõnd na vɩɩmde, la d na n maan woto wall woto.[16] La moasã, yãmb waoogda y mens y tɩtaamã pʋgẽ. Tɩtaam a woto buud fãa yaa wẽnga.

Filip 2:5-8
[5] Paam-y yam ning a Zezi Kirist sẽn da tarã.[6] Bãmb sẽn da tar Wẽnnaam yalẽ wã, b ka tags tɩ bãmb sẽn zem ne Wẽnnaamã,[7] yaa bũmb b sẽn tog n gãd kãenkãe ye. La a Zezi basa b naam n lebg wa yãmba, n dɩk yĩng wa ninsaalb wẽneg n wa wala ninsaala.[8] A Zezi sika b menga, halɩ n sak kũum, n ki da-pɩkã zugu.

Mossi (SB) 1998
No Data