A A A A A

Good Character: [Hospitality]


Ebre 3:2
Bãmb maana sɩd ne a soab ning sẽn yãk bãmbã, wa a Moyiis sẽn maan sɩd ne Wẽnnaam wẽnd-doogã pʋgẽ wã.

1 Timote 5:10
tɩ neba fãa miẽ t'a wuba kamba, n maan sãambã sãando, n pegs nin-sõamy naowã, la a sõng neb nins sẽn namsda, la a bao tɩ maan tʋʋm-sõng buuda fãa.

Tit 1:8
Yẽ tog n yɩɩ ned sẽn maand sãamba sãando la a yɩ maan-neer zoa, la a yɩ ned sẽn tagsd sõama, la a ya nin-tɩrga la pʋ-peelem soaba la tõog-m-meng soaba.

1 PIYƐR 4:8-9
[8] La sẽn deng bũmb fãa, nong-y taab daar fãa. Bala, nonglem luta yel-wẽn wʋsgo.[9] Maan-y taab sãando, tɩ yẽgõng kaẽ ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 16:33-34
[33] Gũudã talla bãmb wakat kãng bala, ne yʋngã, n tɩ pegs b noadã. La tao-tao bala, yẽnda ne a zaka rãmb fãa paama koom lisgu.[34] A talla a Poll dãmb n kẽ a zakẽ, n kõ-b rɩɩbo, la yẽ ne a yirã rãmb fãa paama sũ-noogo, b sẽn tẽ Wẽnnaamã yĩnga.

Luk 14:7-14
[7] Rẽ poore, a Zezi goma ne neb nins b sẽn bool rɩɩbã yĩngã n wẽ-b yel-bũndi. Tɩ bõe, bãmb yãame tɩ nin-kãens baooda naam zĩndg zĩisi. B yeel-b lame yaa:[8] Ned sã n bool foom yi-kãadem kibsa, da tʋg n zĩnd naam zĩndg zĩigẽ ye, tɩ tõe t'a boola ned sẽn yɩɩd foom.[9] Sã n yɩ a woto, sẽn bool-a foom ne yẽnda wã na n waa n yeela foom tɩ f yik n bas zĩig n kõ-a, fo na n yaool n tɩ zĩnda poorẽ zaoogã zugu, la f na n yãa yãnde.[10] B sã n bool foom, kẽng n tɩ zĩnd poorẽ zaoogã zugu, tɩ ned ning sẽn bool-a foomã sã n wa bɩ a yeel foom yaa: "M zoa, wa taoor ka!" Woto na n yɩɩ fo waoogr neb nins fãa sẽn zĩ ne foom n dɩtẽ wã taoore.[11] Sɩd me, b na n sika ned ning fãa sẽn zẽkd a menga, la b na n zẽka ned ning fãa sẽn sikd a menga.[12] La a Zezi yeela ned ning sẽn bool-a bãmb tɩ b wa n dɩ wã yaa: Fo sã n na n bool neb tɩ b wa n dɩ ne foom, tɩ ya wĩntoog bɩ yʋngo, da bool f zo-rãmba, wall f ba-biisi, wall f buudu, wall f yags nins sẽn ya arzegs rãmbã, tɩ bãmb me da wa n bool foom ye. Rẽ na n yɩɩ lebsgo.[13] Fo sã n na n bool neb tɩ b wa n dɩ ne foom, bool naong rãmba, la koms-rãmba, la wobse, la zoense,[14] la fo na n paama sũ-noogo, b sẽn ka tar n na n kõ foom n lebsã yĩnga. Bala, nin-tɩrsã vʋʋgr wakate, fo na n paama keoore.

Matiye 25:34-46
[34] Dẽ, Rĩmã na n yeela neb nins sẽn be bãmb dɩtgã yaa: Yãmb dãmb sẽn tar m ba wã barkã, wa-y-yã! Reeg-y soolmã sẽn dag n segl yãmb yĩng hal dũni naaneg wakatã tɩ yɩ y rogem pʋɩɩre.[35] Tɩ bõe, kom dag n talla maam, la yãmb kõo maam rɩɩbo. Ko-yũud yõka maam, la yãmb kõo maam koom tɩ m yũ. Mam dag n yaa sãana, la yãmb sika maam y yiri.[36] Mam dag n yaa beelle, la yãmb yeelga maam fuugu. Mam dag n yaa bãada, la yãmb waa n gesa maam. Mam dag n bee bi-bees roogẽ, la yãmb waa mam nengẽ.[37] La nin-tɩrsã na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y rɩ, wall tɩ ko-yũud tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y yũ?[38] Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya sãan tɩ tõnd sik yãmb d yiri, wall tɩ y ya beel tɩ tõnd yeelg yãmb fuugu?[39] Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya bãada, wall y be bi-bees roogẽ tɩ tõnd wa yãmb nengẽ?[40] Dẽ, Rĩma na n leoka a woto: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn maan bõn-kãens kom-kãensã sẽn ya bõoneg n yɩɩda, la b ya mam ba-biisã, yaa maam la yãmb maan-yã.[41] Dẽ poore, b na n yeela neb nins sẽn be-b bãmb goabgã yaa: Yãmb dãmb kãab-wẽng sẽn be y zutã, yi-y mam taoore! Kẽng-y bugum sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bugum ning sẽn segl rõatã ne a malegsã yĩngã.[42] Tɩ bõe, kom talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m dɩ ye. Ko-yũud talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m yũ ye.[43] Mam dag n yaa sãana, la yãmb ka sik maam y yir ye. Mam dag n yaa beelle, la yãmb ka yeelg maam fuug ye. Mam dag n yaa bãada, la mam zĩnda bi-bees roogẽ tɩ yãmb ka wa n ges maam ye.[44] La bãmb me na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom wall ko-yũud tar yãmba, wall y ya sãan bɩ beelle, bɩ bãada, wall y be bi-bees roogẽ la keta tõnd n ka sõng yãmba?[45] La b na n leoka bãmb yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn tõdg n ka maan kom-kãens sẽn ya bõoneg n yɩɩd fãa wã ned a yembr bõn-kãense, yaa maam la yãmb ka maane.[46] La nin-kãens na n kẽe sɩbgr sẽn kõn sa pʋgẽ, la nin-tɩrsã na n kẽe vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ.

Rom Dãmba 12:13-20
[13] Sõng-y nin-tũusdsã sẽn dat sõngrã. Mao-y n maand-y sãambã sãando.[14] Ning-y neb nins sẽn namsd yãmbã zut barka. Ning-y bark la y ra kãab-b wẽng ye.[15] Maan-y sũ-noog ne neb nins sẽn maand sũ-noogo, la y yãb ne neb nins sẽn yãbda.[16] Paam-y tagsg a yen taab yĩnga. Da bao-y tɩ paam bõn-kãsems ye. Kɩt-y tɩ y ratem zĩnd ne bõn-talse. Da ges-y y mens wa yam dãmb ye.[17] Da lebs-y ned baa a ye wẽng wẽng yĩng ye. Bao-y bũmb nins sẽn ya sõama nebã fãa nifẽ wã.[18] Sã n tõe, t'a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka.[19] M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã.[20] Kom sã n tar fo bɛya, kõ-a t'a rɩ. Ko-yũud sã n tar-a, kõ-a t'a yũ. Bala, fo sã n maand a woto, yaa bug-saal la fo rʋʋgd a zugu.

Mossi (SB) 1998
No Data