A A A A A

Good Character: [Grateful]


Kolos 4:2
Wɩng-y ne pʋʋsgo, modg-y ne-a, n paas bark pʋʋsgo.

2 KORẼNT 2:14-15
[14] Bark Wẽnnaam sẽn kɩtd tɩ tõnd paamd tõogr daar fãa Kiristã tũudum pʋgẽ wã, la b kɩtdẽ tɩ ne tõndo, nebã bãngd Kirist zĩiga fãa, wa yũ-noog sẽn saagd to-to wã.[15] Sɩd me, tõnd yaa wa wisd sẽn tar yũ-noog Kirist sẽn dɩk n kõ Wẽnnaam, tɩ tõnd be neb nins sẽn paam fãagrã, la neb nins sẽn na n sãamã sʋka.

1 Tesalonik 5:18
Pʋʋs-y Wẽnnaam bark bũmb fãa pʋgẽ, bala, Wẽnnaam raab la a woto Kirist Zezi pʋgẽ.

Kolos 3:15-17
[15] Bɩ Kirist laafɩ, b sẽn bool yãmb a pʋgẽ tɩ y yɩ yĩng a yembrã soog yãmb sũyã. Yɩ-y neb sẽn mi y zaame.[16] Bɩ Kirist goama zĩnd yãmb pʋsẽ ne yõod ning sẽn be a pʋgẽ wã. Zãms-y taab la y keoog taab ne yam meng-menga, ne yɩɩn-sõamyã, la Wẽnnaam yɩɩla, la yɩɩl Sɩɩg-sõng sẽn kõta. Yɩɩl-y bark pʋʋsg yɩɩl ne y sũyã fãa n pẽg Wẽnnaam.[17] Bũmb ning fãa yãmb sẽn maanda, sã n yaa goam pʋga wall tʋʋm pʋga, maan-y fãa ne Zu-soab a Zezi yʋʋre, n pʋʋs ba a Wẽnnaam bark a Zezi maasem yĩnga.

1 KORẼNT 15:57
La bark Wẽnnaam! Bãmb kɩtedame tɩ tõnd paam tõogre, tõnd Zu-soab a Zezi maasem yĩnga.

Rom Dãmba 1:21
Dẽ, bãmb ka tõe n yã bũmb n dõd n yi ye, tɩ bõe, bãmb sẽn bãng Wẽnnaamã, b ka waoog-b wa b yaa Wẽnnaam ye, la b ka pʋʋs-b bark ye. La b tagsd sẽn ka yõodã kẽesa bãmb moogo, la bãmb sũyã sẽn ka tar yãm-wekrã kẽe lik bida pʋgẽ.

Filip 4:6
Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.

2 KORẼNT 9:15
Bark Wẽnnaam, bãmb kũuna noor sẽn ka tõe n togsa yĩnga.

1 Tesalonik 5:16-18
[16] Maan-y sũ-noog daar fãa.[17] Pʋʋs-y n da bas ye.[18] Pʋʋs-y Wẽnnaam bark bũmb fãa pʋgẽ, bala, Wẽnnaam raab la a woto Kirist Zezi pʋgẽ.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Kolos 1:12
Pʋʋs-y tõnd ba a Wẽnnaam bark ne sũ-noogo, bãmb sẽn kɩt tɩ yãmb tõe n naag ne bãmb nebã n paam pʋɩɩr vẽenemã pʋgẽ wã yĩnga.

Zak 1:17
Kũun-sõng fãa la kũun sẽn zems zãng fãa yita yĩngri, vẽenem ba wã nengẽ. Tekre, wall toeoong ka be bãmb pʋgẽ baa bilf ye.

Efɛɛz 5:4
Da gom-y gom dẽgdo, wall yalem goama, wall kʋʋsem goam tɩ bõn-kãens ka zems ye. Pʋʋs-y Wẽnnaam barka.

Efɛɛz 5:20
Pʋʋs-y tõnd ba a Wẽnnaam bark bũmb fãa yĩnga, ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Kolos 3:2
Tags-y bũmb nins sẽn be arzãnã yelle, la y ra tags bũmb nins sẽn be dũni zugã yell ye.

Kolos 3:16
Bɩ Kirist goama zĩnd yãmb pʋsẽ ne yõod ning sẽn be a pʋgẽ wã. Zãms-y taab la y keoog taab ne yam meng-menga, ne yɩɩn-sõamyã, la Wẽnnaam yɩɩla, la yɩɩl Sɩɩg-sõng sẽn kõta. Yɩɩl-y bark pʋʋsg yɩɩl ne y sũyã fãa n pẽg Wẽnnaam.

Yɛl Pukr Sebre 11:17
Zu-soab a Wẽnnaam sẽn Tõeya fãa, sẽn be, la sẽn dag n be wã, tõnd pʋʋsd-y la barka, yãmb sẽn deeg y pãn-kãsengã la y sẽn zĩndig y naamã yĩnga.

Kolos 3:15-17
[15] Bɩ Kirist laafɩ, b sẽn bool yãmb a pʋgẽ tɩ y yɩ yĩng a yembrã soog yãmb sũyã. Yɩ-y neb sẽn mi y zaame.[16] Bɩ Kirist goama zĩnd yãmb pʋsẽ ne yõod ning sẽn be a pʋgẽ wã. Zãms-y taab la y keoog taab ne yam meng-menga, ne yɩɩn-sõamyã, la Wẽnnaam yɩɩla, la yɩɩl Sɩɩg-sõng sẽn kõta. Yɩɩl-y bark pʋʋsg yɩɩl ne y sũyã fãa n pẽg Wẽnnaam.[17] Bũmb ning fãa yãmb sẽn maanda, sã n yaa goam pʋga wall tʋʋm pʋga, maan-y fãa ne Zu-soab a Zezi yʋʋre, n pʋʋs ba a Wẽnnaam bark a Zezi maasem yĩnga.

Ebre 12:28
Rẽnda n kɩt tɩ tõnd sẽn na n paam soolem sẽn ka tõe n vigsã, bɩ d yɩ neb sẽn mi b zaamẽ, n maan kaoreng sẽn noom Wẽnnaam sũuri, ne Wẽnnaam sakre la ne rabeem.

1 Tesalonik 1:2
Tõnd pʋʋsda Wẽnnaam bark yãmb yĩng n ka basdẽ ye, la tõnd pʋta yãmb yell d pʋʋsg pʋgẽ.

1 Timote 2:1-2
[1] Dẽ, mam saglg yaa tɩ y reng n kos Wẽnnaam, n pʋʋse, n yõk sɛɛga, la y pʋʋs Wẽnnaam bark neba fãa yĩnga:[2] rĩm-dãmb yĩnga, neb nins fãa sẽn so naamã yĩnga, tɩ tõnd tõe n vɩ ne laafɩ la bãane, ne Wẽnnaam sakre, la ne waoogre.

Zã 11:41
Dẽ, nebã laka kugrã, la a Zezi nak n gesa yĩngr n yeele: M ba, mam pʋʋsda yãmb barka, y sẽn leok mam kosgã yĩnga.

2 KORẼNT 9:11
Woto, yãmb na paam arzegs bũmb fãa pʋgẽ, n yãk tɩ yɩ nonglem kũuni tɩ neb wʋsg na pʋʋs Wẽnnaam barka, kũuna tõnd sẽn kõ-bã yĩnga.

2 KORẼNT 2:14
Bark Wẽnnaam sẽn kɩtd tɩ tõnd paamd tõogr daar fãa Kiristã tũudum pʋgẽ wã, la b kɩtdẽ tɩ ne tõndo, nebã bãngd Kirist zĩiga fãa, wa yũ-noog sẽn saagd to-to wã.

Filip 4:19
Mam Wẽnnaam na kõ yãmb bũmb fãa tɩ sek-yã wa sẽn zems bãmb arzeg-kãsemsã a Zezi Kirist maasem yĩnga.

Rom Dãmba 11:36
Bũmb fãa yii bãmb nengẽ, bãmb n maan bũmb fãa, la bũmb fãa yaa bãmb yĩnga. Bãmb n so ziir wakat fãa. Ãmina.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 16:40
Bãmb sẽn yi bi-bees roogã, b kẽnga a Lidi yiri. La b sẽn yã ba-biisã, b sagl-b lame la b looge.

Mossi (SB) 1998
No Data