A A A A A

Good Character: [Discipline]


2 Timote 1:7
Bala, ka rabeem Sɩɩg la Wẽnnaam kõ tõnd ye, la yaa pãnga, la nonglem, la yam Sɩɩga.

Efɛɛz 6:4
La yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ra maan-y bũmb sẽn yikd y kambã sũy ye. Wub-y-ba, n sagl-ba, la y keoog-b wa sẽn zems Zu-soabã raabo.

Yɛl Pukr Sebre 3:19
Mam lengda neb nins fãa mam sẽn nonge, la m sɩbgd-ba. Dẽ wã, bɩ y nang pãnga la y tek yam n kos sugri.

Tit 1:8
Yẽ tog n yɩɩ ned sẽn maand sãamba sãando la a yɩ maan-neer zoa, la a yɩ ned sẽn tagsd sõama, la a ya nin-tɩrga la pʋ-peelem soaba la tõog-m-meng soaba.

Ebre 12:10-11
[10] Sɩd me, tõnd ba-rãmba dag n sɩbgda tõnd wakat bilf yĩng wa b sẽn tẽed tɩ zemsame, la Wẽnnaam sɩbgda tõnd d sõngr yĩng meng-menga, tɩ tõnd me na welg toor n yɩ sõama wa bãmba.[11] Yaa sɩd t'a wakatã, sɩbgr buud fãa ka sũ-noog ye, yaa sũ-sãoongo. La kaoosg pʋgẽ, a womda tɩrlem biis sẽn wat ne laafɩ neb nins sẽn paam remsgã yĩnga.

1 KORẼNT 9:25-27
[25] Ned ning sẽn yõgd maoor modgda a meng n basd bũmb kẽere. Bãmb maanda a woto n dat maanf sẽn sãamda, la tõnd maandame n dat maanf sẽn ka sãamd ye.[26] Mam yẽ, mam zoetame, la ka wa ned sẽn ka mi a sẽn dabdẽ ye. Mam lobda nug-gila, la ka tɩ pãb pemsem ye.[27] Ayo, mam namsda m yĩngã sõama, n kɩted t'a sakd-ma, m sẽn zoet dabeem tɩ mam sẽn moon neb a taabã, bɩ b da wa n yeel tɩ mam ka zems ye.

2 KORẼNT 7:9-11
[9] Mam maanda sũ-noog moasã, la ka m sẽn sãam yãmb sũyã yĩng ye. Yaa yãmb sũ-sãoongã sẽn kɩt tɩ yãmb tek yam n kos sugrã yĩnga. Bala, yãmb sũ-sãoongã yii Wẽnnaam nengẽ. Rẽ wã, tõnd ka maan yãmb bũmb sẽn na n sãam-y ye.[10] Sɩd me, sũ-sãoong ninga sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã kɩtdame tɩ ned tek yam n kos sugr n paam fãagre, la ned ka maand a bãngẽ rẽ yĩng ye. La dũni wã sũ-sãoong wata ne kũum.[11] La ad sũ-sãoong ninga sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã sẽn modg yãmb tɩ y maan bũmb ninsi: A kɩtame tɩ y yiis yell y mens zutu, a waa ne sũ-pa-noaanga, a waa ne rabeem, a waa ne ratem kãsenga, a waa ne yamleoogo, a waa ne sɩbgre. Bũmba fãa pʋgẽ, yãmb wilgame tɩ y ka tar yell yel-kãnga pʋg ye.

Ebre 12:5-9
[5] La yãmb yĩma saglg ning b sẽn sagl yãmba, wa ned sẽn sagend kom-dibli: M biiga, da ges sɩbgr ning Zu-soabã sẽn sɩbgd foomã wa bõn-yaalg ye, la b sã n lengd foom bɩ f da boog f raood ye.[6] Bala, Zu-soabã sɩbgda ned ning bãmb sẽn nonge, la b sɩbgda biig ning fãa bãmb mengã sẽn sak n deeg wa b biigã ne dasaare.[7] Sak-y remsgo: Wẽnnaam maanda yãmb wa b kamba. Bala, bi-ribl bʋg la a ba ka remsda?[8] La yãmb sã n ka paamd sɩbgr ning kamb fãa sẽn paamdã, dẽnd yãmb yaa tãmpĩiba, la y ka yirã soab kamb ye.[9] Tõnd sẽn paam yĩng ba-rãmb tɩ b ra sɩbgd tõnd tɩ tõnd waoog-bã, tõnd ka tog n sak d sɩɩs ba wã n yɩɩda, tɩ d tõe n paam vɩɩm?

Efɛɛz 6:1-9
[1] Kamba, sak-y y ba-rãmb la y ma-rãmb wa Zu-soabã sẽn datã. Bala, bõn-kãng yaa tɩrga.[2] Ad pipi tõog sẽn naag ne kãabgo. A yetame yaa: Waoog f ba la f ma,[3] tɩ f tõe n paam sũ-noogo, la f vɩɩmd n kaoos dũni zugu.[4] La yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ra maan-y bũmb sẽn yikd y kambã sũy ye. Wub-y-ba, n sagl-ba, la y keoog-b wa sẽn zems Zu-soabã raabo.[5] Tʋmtʋmdba, sak-y sẽn so-b yãmb dũni ka wã ne y sũur fãa, ne rabeem la rigbu, wa yãmb sẽn sakd Kiristã,[6] la y ra maan bõn-kãng b nifẽ bala, tɩ ra wa ya wa yãmb maanda sẽn noom ninsaalbã ye. Sak-y bãmba yãmb sẽn ya Kirist tʋmtʋmdb sẽn maand Wẽnnaam daabo ne y sũyã fãa wã yĩnga.[7] Tʋm-y b yĩng ne yamleoogo, wa y tʋmda Zu-soabã yĩnga, la ka wa ninsaal yĩng ye,[8] tɩ yãmb miime tɩ ned kam fãa na n deega a keoor Zu-soabã nengẽ, a wa sẽn zems tʋʋm-sõng ning a sẽn maanã, t'a ya yamb wall burkĩna.[9] La sã n yaa ne yãmb sẽn ya zusob-n-dãmbã, yãmb me tog n maana a woto ne y tʋmtʋmdbã. Da maan-y gãgs ne-b ye, tɩ yãmb miime tɩ bãmb ne yãmb me Zu-soabã bee arzãna, la tɩ Zu-soabã nifẽ, ned ka yɩɩd a to ye.

Mossi (SB) 1998
No Data