A A A A A

Good Character: [Compassion]


Kolos 3:12
Dẽ wã yĩnga, yãmb sẽn ya Wẽnnaam nin-tũusdsi, la neb sẽn welg toorã, la neb Wẽnnaam sẽn nong wʋsgã, bɩ y yelg nimbãan-zoeer meng-menga, la sõmblem, la sik-m-menga, la sũ-bʋgsem, la sũ-mar wa futu.

Zak 5:11
Gese, tõnd yetame tɩ neb nins sẽn yals-b kãenkãe wã yaa sũ-noog rãmba. Yãmb wʋmame tɩ b gom a Zoob sũ-marã yelle, la yãmb yãa baoosg ning Zu-soabã sẽn kõ-a wã. Bala, Zu-soabã pida ne nonglem la nimbãan-zoeere.

Rom Dãmba 9:15
Bala, b yeela a Moyiis yaa: Mam na n zoee ned ning m sẽn na n zoe a nimbãanegã nimbãanega, la m na kʋma ned ning m sẽn na n kʋmã.

2 KORẼNT 1:3-4
[3] Pẽgr Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã! Ba sẽn ya nimbãan-zoɛta la Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa.[4] Bãmb belsda tõnd d toodã fãa pʋgẽ, tɩ tõnd sẽn paamd belsg Wẽnnaam nengẽ wã, tõnd na tõog n bels neb nins sẽn be tood buud fãa pʋgẽ wã ne bels-kõngo.

Filip 2:1-3
[1] Dẽ yĩnga, sã n yaa tɩ tũ Kirist wata ne belsgo, sã n yaa tɩ Kirist nonglem yãmb yĩngã paasda yãmb raoodo, sã n yaa tɩ yãmb tara lagem-n-taar ne Sɩɩg-sõngo, la sã n yaa tɩ yãb-taab ne nimbãan-zoeer beeme,[2] bɩ y paam nonglem a yembre, la yam a yembre, la datem a yembre, tɩ mam sũurã yɩ noog zãnga.[3] Da maan-y bũmb baa fɩ ne geesem-geesem wall ne wuk-m-meng ye, la bɩ ned kam fãa paam sik-m-meng yam n tags tɩ neb a taaba yɩɩda yẽnda.

Matiye 9:35-38
[35] A Zezi saaga tẽn-bɛd la tẽn-bõoneg fãa n zãms nebã b karen-dotẽ, la b moon Wẽnnaam soolem koe-noogã, la b maag bãad-dãmba la koms-rãmb buud fãa.[36] A Zezi sẽn yã neb kʋʋngã, b nimbãaneg yõka bãmba. Tɩ bõe, nin-kãens da yɛɛme tɩ b nensã yeege, n ya wa piis sẽn ka tar pe-kɩɩm ye.[37] Dẽ a Zezi yeela b karen-biisã yaa: Koodã sẽn dat tigsgã yaa wʋsgo, la tigsdbã sõor paoodame.[38] Dẽ yĩnga, kos-y tigsgã soab tɩ b tʋm tʋmtʋmdb b pʋʋgẽ wã.

Matiye 20:29-34
[29] La bãmb sẽn yi Zeriko, neb kʋʋng wʋsg tũu a Zezi.[30] La zoens a yiib sẽn zĩ sorã noor wʋmame t'a Zezi n loogda, la b zẽka b koees n yeele: Zu-soaba! A David Bi-ribla! Zoe-y tõnd nimbãanega.[31] Neb kʋʋngã lenga bãmb n yeel-b tɩ b sĩndi. La b zẽka b koɛɛg n yɩɩd pĩnd n yeele: Zu-soaba! David Bi-ribla! Zoe-y tõnd nimbãanega.[32] A Zezi yalsame n bool-ba, n sok-b b sẽn dat tɩ bãmb maan bũmb ning n kõ-ba.[33] La b yeelame: Zu-soaba, d data d ninã pukri.[34] La a Zezi zoee bãmb nimbãanega, n sɩɩs b ninã. La tao-tao bala b ninã pukame, la bãmb tũu a Zezi.

Matiye 14:13-21
[13] A Zezi sẽn wʋm bõn-kãnga, bãmb kẽe koom-koglg n kẽng zĩig neb sẽn ka be. La neb kʋʋngã sẽn bãnge, b yii tẽnsẽ wã n pʋg bãmb ne nao.[14] A Zezi sẽn yi koom-koglgẽ wã, b yãa neb kʋʋngã, tɩ b nimbãaneg yõk-ba, la bãmb maaga bãad-dãmbã.[15] Zaabr sẽn ta, karen-biisã kolga a Zezi n yeel-b tɩ zĩ-kãngã yaa weoogo, la wakatã zoe n yõsgame. Rẽ wã, bɩ b kuils nebã tɩ b kẽng tẽnsẽ wã n tɩ ra dɩɩbo.[16] A Zezi leokame tɩ ka tɩlɛ tɩ nebã loog ye, bɩ bãmb mensã kõ-b rɩɩb tɩ b rɩ.[17] Karen-biisã leokame tɩ yaa bur a nu bal ne zĩm a yiib la bãmb tar be.[18] T'a Zezi yeel-b tɩ b tall rẽnda n wa-ne.[19] A Zezi kɩtame tɩ nebã zĩnd moodã zugu, la b reega bur a nu wã ne zĩm a yiibã n nak n ges yĩngri, n ning-b barka, n yaool n kao burã n kõ b karen-biisã tɩ b reeg n pʋɩ neb kʋʋngã.[20] Nebã fãa rɩɩme n tɩge, la b wʋka bur-kɛlã pet piig la a yiibu.[21] Neb nins sẽn dɩ wã sõor kolga raop tus a nu, pagbã ne kambã toog sẽn ka naage.

Matiye 15:29-39
[29] A Zezi yii be n kẽng Galile ko-kãsengã noore. Bãmb dʋʋ tãngã n zĩnd be.[30] La neb wʋsg waa bãmb nengẽ ne wobse la zoense la mugsi la koms-rãmba la neb wʋsg bãas a taab sẽn tara, n zĩnig bãmb a Zezi taoore, la a Zezi maaga bãmba.[31] La neb kʋʋngã sẽn yã mugsã sẽn gomdã, la koms-rãmbã sẽn paam maagrã, la wobsã sẽn kẽnd sõama wã, la zoensã sẽn yãtã, b yɛɛsame n waoog Israyɛll Wẽnnaamã.[32] A Zezi boola b karen-biisã n yeele: Kʋʋn-kãngã nimbãaneg tara maam, bala, yaa rasem a tãab moasã b sẽn be ne maam, la b ka tar rɩɩb sẽn na rɩ ye. Mam ka rat n kuils-b ne kom tɩ b wa tek n tadg sorã zug ye.[33] Karen-biisã soka bãmb yaa: Tõnd na n maana a wãn n paam bur weoogẽ ka sẽn sekd tɩ nin-kãensã fãa rɩ n tɩge?[34] A Zezi sok-b lame tɩ b tara bur a wãna? Tɩ b leok t'a yopoe n paas zĩm-bõoneg bilfu.[35] Dẽ, a Zezi yeela nebã tɩ b zĩnd tẽnga.[36] La bãmb deega bur a yopoe wã ne zĩmã. La b sẽn ning-a barka, b kaoome n kɩs b karen-biisã tɩ b pʋɩ neb kʋʋngã.[37] Neba fãa rɩɩme n tɩge, la b wʋka gɩrsã sẽn kellã tɩ pid peoog a yopoe.[38] Neb nins sẽn dɩ wã sõor yaa tus a naase, pagbã ne kambã sõor sẽn ka naag ye.[39] Dẽ poore, a Zezi kuilsa neb kʋʋngã la b kẽ koom-koglg n kẽng Magdala tẽnsẽ.

Matiye 6:30-44
[30] Yãmb tẽeb bilf rãmba! Sã n yaa tɩ Wẽnnaam nagsa mood ning sẽn be weoogẽ dũnna n na n dɩ bugum beoogã a woto, bãmb kõn ges yãmb fut yell n yɩɩda?[31] Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr n sokd y mens y sẽn na n dɩ wall y yũ bũmb ninga, wall y sẽn na n yeelg bũmb ninga ye.[32] Bala yaa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã n baood bõn-kãense. La yãmb ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense.[33] Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.[34] Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr ne beoog yell ye, tɩ bõe, daar fãa yell sek-a lame.[35] Da bʋ-y neb a taab bʋʋdo, tɩ b da wa bʋ yãmb bʋʋd ye.[36] Tɩ bõe, yãmb sẽn bʋʋd nebã bʋʋd to-to wã, b na n bʋʋ yãmb bʋʋd a woto me. Yaa ne makdg ning yãmb sẽn tar n makdẽ wã la b na n mak n lebs yãmba.[37] Yaa bõe tɩ fo ne moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ n yaool n ka ne sug-raoogã sẽn be fo mengã nifẽ wã?[38] Walla fo na n maana a wãn n yeel f ba-biig t'a bas tɩ f yãk moog sẽn be a nifẽ, tɩ sug-raoog yaool n be f rẽndẽ?[39] Zãmb soaba! Reng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã n yaool n tõog n yã moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã neer n yãk-a.[40] Da rɩk-y bõn-sõama n kõ baas ye, la y da rɩk y kĩndi n lob kurkuy taoor tɩ b tõe n tab-b-la ne b nao la b wẽnemd n pogl yãmba.[41] Kos-y tɩ b na n kõo-y lame. Bao-y tɩ y na n yãame. Kabs-y tɩ b na n paka kʋɩlengã tɩ y kẽ.[42] Tɩ bõe, ned ning sẽn kot na paame, ned ning sẽn baood na yã, la b na pak kʋɩleng tɩ ned ning sẽn kabsd kẽ.[43] Ãnna yãmb sʋkã biig n na n kos-a bur t'a kõ-a kugri?[44] Wall a kos-a zĩinf t'a kõ-a waafo?

Luk 15:11-32
[11] A Zezi leb n yeelame yaa: Rao n dag n tar kom-dibli a yiibu.[12] La yaowã yeela a ba wã yaa: "M ba, pʋɩ-y y paoongã n yãk m pʋɩɩr n kõ-ma". La ba wã pʋɩ-b-la a paoongã.[13] Rasem bilf zugẽ, yaowã tigsa a sẽn da tarã fãa n kẽng tẽng sẽn zãra, n tɩ sãam a paoongã be ne tʋʋm-dẽgd maanego.[14] La yẽ sẽn sãam a paoongã fãa n sa, kom kãseng n kẽ tẽn-kãnga, la koma sɩngame n nams-a.[15] Yẽ kẽng n tɩ noka tẽnga ned a yembre, t'a tʋm yẽ a pʋtẽ t'a tɩ gũ kurkuyã.[16] Yẽ dag n datẽ la zãbnã kurkuyã sẽn da rɩtã n dɩ n pid a pʋga, la ned ka kõt yẽnda ye.[17] Yẽ tagsa a sũurẽ n yeele: "M baaba tʋmtʋmdbã waooga, la b tara rɩɩb n dɩt n tɩgd n kelldẽ, tɩ kom kʋʋd maam ka.[18] Mam na n yikame n kẽng m baaba nengẽ n tɩ yeel-b yaa: M ba, mam beega Wẽnnaam la m beeg yãmba.[19] Mam ka le zems tɩ b bool maam tɩ yãmb biig ye. Ges-y maam wa yãmb tʋmtʋmd a yembre".[20] La a yikame n kẽng a ba wã nengẽ. La yẽ sẽn ket n be yɩɩga, a ba wã yã-a lame t'a nimbãanega yõk-a. A ba wã wudgame n tɩ mobg-a n mok-a.[21] Biigã yeela a ba wã yaa: "M ba, mam beega Wẽnnaam la m beeg yãmba. Mam ka le zems tɩ b bool maam tɩ y biig ye."[22] La a ba wã yeela a tʋmtʋmdbã yaa: "Wa-y ne fuug ning sẽn yaa-a neer n yɩɩdã tao-tao n yeelg-a. Ning-y-yã-a nug-bilã nugbĩnga, la y wĩd-a neooda.[23] Wa-y ne nag-bi-noabdgã, n kʋ-a tɩ d rɩ la d maan sũ-noogo.[24] Bala, mam bi-ribl kãnga ra kiime la a leb n vʋʋgame. A rag n menemame, la d leb n yãnd-a lame." La bãmb sɩngame n kɩdemdẽ.[25] La bi-ribl kãsengã ra bee pʋtẽ. La yẽ sẽn lebg n watẽ n kolg yiri, a wʋma yʋʋmb ne saoog rãamde.[26] Yẽ boola tʋmtʋmd a yembr n sok-a bũmb ninga sẽn maandã võore.[27] Tʋmtʋmdã yeela yẽ yaa: "Yãmb yaowã lebg n waame, tɩ yãmb ba wã kʋ nag-bi-noabdgã, a sẽn lebg n wa ne laafɩ wã yĩnga."[28] Yẽ sũurã puugame t'a ka sak n na n kẽ ye. A baaba wã yiime n na n bool-a t'a wa n kẽ.[29] Dẽ, a leoka a ba wã yaa: "Ade, yaa yʋʋm wʋsg la mam tʋmd n kõt yãmba. Mam nan ka kɩɩs yãmb noor ye. La maam yẽ, yãmb zɩɩ n kõ maam baa bull tɩ m maan sũ-noog ne m zo-rãmb ye.[30] La yãmb bi-kãnga, sẽn sãam-a yãmb paoongã ne pʋg-yoaadbã sẽn lebg n wa wã, yãmb kʋʋ nag-bi-noabdgã n kõ-a".[31] A ba wã yeel-a lame yaa: "M biiga, fo bee ne maam daar fãa, la bũmb nins fãa mam sẽn tarã yaa foom n so.[32] La a zemsame tɩ tõnd maan sũ-noog n kɩdem. Bala fo yao wã fo sẽn ne wã ra kiime, la a leb n vʋʋgame. A rag n menemame, la m leb n yãnd-a lame".

Mossi (SB) 1998
No Data