A A A A A

Good Character: [Abstinence]


2 KORẼNT ၁၂:၂၁
Mam zoeta m na n wa wa yãmb nengẽ, tɩ mam Wẽnnaamã leb n ning maam yãnd yãmb yĩnga, la tɩ mam da wa n yãbe, neb wʋsg sẽn dag n maan yel-wẽn n ka tek yam n kos sugr yĩnga, la b tʋʋm-dẽgdã la b yoobã yĩnga, la tʋʋm beedã b sẽn maana yĩng ye.

2 Timote 2:22
Zãag ne yãadem datem wẽnsã, la f bao tɩrlem, la tẽebo, la nonglem, la laafɩ ne neb nins sẽn pʋʋsd Zu-soabã ne sũy sẽn ya yɩlma.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 15:20
La bɩ d gʋls-b n yeel-b tɩ b lak b mens ne wẽn-naandsã maand nemdo la wɩɩbdo, la b ra wãb rũng sẽn sãrg nemdo, la b ra rɩ zɩɩm ye.

Kolos 3:5
Dẽ wã yĩnga, kɩt-y tɩ y dũni ka yalẽ wã ki. Yaa yoobo, tʋʋm-rẽgdo, wẽng maaneg ratem, datem wẽnse, la rat-wʋsgo, sẽn ya wa wẽn-naands pʋʋsgo.

Efɛɛz 5:3
Dẽ wã, a wa nin-sõamy sẽn tog n yɩ to-to wã, da saag-y tɩ b pʋd yoobo, la rẽgd buud baa a yembre, la rat-wʋsg yell yãmb sʋk ye.

Galat 5:19
La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,

1 KORẼNT 6:18-19
[18] Zoe-y yoobo. Yel-wẽnd a to ninsaal sẽn maand ka be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga.[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?

1 KORẼNT 7:2
La sẽn na yɩl tɩ ned ra maan yoobo, bɩ ned fãa paam a paga, tɩ pag fãa paam a sɩda.

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

1 PIYƐR ၂:၁၁
Mam zo-nongdse, yãmb sẽn ya sãamb la kaoos-wetã, mam sagenda yãmb tɩ y da sak yĩngã ratem wẽnsã sẽn zabd ne sɩɩgã ye.

Ebre 13:4
Bɩ neba fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye. Bala, Wẽnnaam na n sɩbga raglem-dãmba la nin-yoaadbã.

Zɩɩd 1:7
Woto me, Sodom la Gomoor la tẽns nins sẽn pẽ bãmbã sẽn maan yoob a woto n bao gãag buud sẽn ka segdã, b sɩbga bãmb ne bugum sẽn ka kiida tɩ b yɩ mamsg neb a taab yĩnga.

Matiye 5:8
Bark bee pʋ-peelem dãmbã zutu, bala bãmb na n yãa Wẽnnaam.

Rom Dãmba 12:1
Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse.

Rom Dãmba 13:13
Tɩ d kẽn ne pʋ-peelem, wa neb sẽn kẽnd wĩndga, n ka rɩt tɩ loogdẽ, la d ka rã-yũudba, n da maan raglem la yoobo, wall ka wʋm-taaba la sũ-kiir ye.

1 Tesalonik 4:3-4
[3] Bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ yãmb na welg toor n yɩ bãmb dẽnda, la y yõk y mens n da maan rẽgd ye:[4] Yaa tɩ yãmb ned kam fãa bãng tɩ tall a meng ne sõmblem la pʋ-peelem,

Galat 5:19-21
[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.

Mossi (SB) 1998
No Data