A A A A A

Good Character: [Acceptance]


1 KORẼNT 5:11-13
[11] Mam sẽn gʋls yãmb bũmb ning moasã n yetẽ wã, yaa tɩ y ra paam lagem-n-taar ne ned ning sẽn yet t'a yaa yãmb ba-biiga, n yaool n maand tʋʋm-dẽgdo, wall a ya yão-be-neda, wall wẽnd-naands pʋʋsda, wall nin-tʋʋda, wall ned neng sẽn yilimd ne rãam, wall kãag n kõ m meng soab ye. Bɩ y pʋs n da naag ned a woto n dɩ ye.[12] Bõe tɩ m na n kao kɛɛng neb bʋʋdo? Ka neb nins sẽn be ne yãmbã bʋʋd la yãmb kaood sɩda?[13] Wẽnnaam n na n kao kɛɛng nebã bʋʋdo. Gʋls-sõmyã yetame tɩ: Dig-y nin-wẽngã n yiis y sʋka.

1 ZÃ 1:9
Tõnd sã n vẽneg n togs Wẽnnaam d yel-wẽna, bãmb yaa sɩd soaba la tɩrga tɩ maan tõnd sugr d yel-wẽna yĩnga, la b pek tõnd n yiis d tʋʋm-wẽnsã fãa.

1 PIYƐR 3:8-9
[8] Sẽn na n baase, bɩ yãmb fãa paam tagsg a yembre, la yam a yembre. Paam-y nonglem y ba-biis yĩnga, la y pid ne nimbãan-zoeere la sik-m-menga.[9] Da lebs-y ned wẽnga, a sẽn maan yãmb wẽng yĩng ye, la y ra tʋʋs n lebs b sẽn tʋʋs yãmb yĩng ye. Da maan-y-yã a woto ye. Bɩ y lebs barka, bala, yaa bõn-kãng yĩng la b bool yãmb tɩ y na paam bark tɩ yɩ y pʋɩɩre.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Rom Dãmba 2:11
Bala, Wẽnnaam ka bakd neb ye.

Rom Dãmba 5:8
Wakat ning tõnd sẽn dag n ket n ya yel-wẽn maandba, Kirist kii tõnd yĩnga, la ne rẽnda, Wẽnnaam wilga b nonglem tõnd yĩnga.

Rom Dãmba 8:31
Dẽ, tõnd na n yeelame tɩ bõe ne yel-kãnga? Wẽnnaam sã n bee ne tõndo, ãnna n tõe n zab ne tõndo?

Rom Dãmba 14:1-2
[1] Reeg-y ned ning sẽn ka-a pãng tẽeb pʋgẽ wã sõama, la y ra wẽ nokoeemd ne-a a tagsg wɛɛngẽ ye.[2] Nina tẽedame t'a tõe n dɩɩ bũmba fãa. Ned a to sẽn ya pãn-komsem soab rɩta zẽ-vãad bala.

Ebre 10:24-25
[24] Bɩ d ges taab yelle, tɩ d tõe n nek taab ratem tɩ nong taaba la maan tʋʋm sõamyã.[25] Bɩ d da bas d wẽnd-doogã wa neb kẽer sẽn minim n maandẽ wã ye. Bɩ d sagl taaba, n sagl taab n yɩɩda, yãmb sẽn ne tɩ daarã kolgdame wã yĩnga.

Zã 6:35-37
[35] A Zezi yeela bãmb yaa: Maam la bur sẽn kõt vɩɩmã. Kom kõn leb n yõk ned ning sẽn wat-a mam nengẽ ye, la ko-yũud kõn leb n yõk ned ning sẽn tẽed-a maamã abada.[36] La mam yeela yãmb tɩ yãmb yãa maam la y ka tẽed ye.[37] Neb nins fãa m ba sẽn kõt maamã na n waa mam nengẽ, la mam kõn dig ned baa a yen sẽn wat mam nengẽ ye.

Kolos 3:12-14
[12] Dẽ wã yĩnga, yãmb sẽn ya Wẽnnaam nin-tũusdsi, la neb sẽn welg toorã, la neb Wẽnnaam sẽn nong wʋsgã, bɩ y yelg nimbãan-zoeer meng-menga, la sõmblem, la sik-m-menga, la sũ-bʋgsem, la sũ-mar wa futu.[13] Tʋk-y taab zɩɩbo, la y maan taab sugri. Ned sã n tar yell ne a to, bɩ a maan a soab sugr wa Kirist sẽn maan yãmb sugrã.[14] La sẽn yɩɩd fãa, bɩ y nong taab bala, tɩ nonglem yaa loɛtg sɩd-sɩda.

Matiye 5:38-42
[38] Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ nif nif yĩnga, la yẽnd yẽnd yĩnga.[39] La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a.[40] Ned sã n dat n bool foom bʋʋd zĩigẽ n deeg f fu-bila, bɩ f kɩs-a fu-kãsengã me.[41] Ned sã n modg foom tɩ f yãag-a nao-yakem tusr bɩ f yãag-a nao-yakem tus a yiibu.[42] Ned sã n kos foom bũmb bɩ f kõ-a. La ned sã n dat n peng foom bũmb bɩ f ra mong-a ye.

Matiye 25:34-40
[34] Dẽ, Rĩmã na n yeela neb nins sẽn be bãmb dɩtgã yaa: Yãmb dãmb sẽn tar m ba wã barkã, wa-y-yã! Reeg-y soolmã sẽn dag n segl yãmb yĩng hal dũni naaneg wakatã tɩ yɩ y rogem pʋɩɩre.[35] Tɩ bõe, kom dag n talla maam, la yãmb kõo maam rɩɩbo. Ko-yũud yõka maam, la yãmb kõo maam koom tɩ m yũ. Mam dag n yaa sãana, la yãmb sika maam y yiri.[36] Mam dag n yaa beelle, la yãmb yeelga maam fuugu. Mam dag n yaa bãada, la yãmb waa n gesa maam. Mam dag n bee bi-bees roogẽ, la yãmb waa mam nengẽ.[37] La nin-tɩrsã na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y rɩ, wall tɩ ko-yũud tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y yũ?[38] Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya sãan tɩ tõnd sik yãmb d yiri, wall tɩ y ya beel tɩ tõnd yeelg yãmb fuugu?[39] Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya bãada, wall y be bi-bees roogẽ tɩ tõnd wa yãmb nengẽ?[40] Dẽ, Rĩma na n leoka a woto: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn maan bõn-kãens kom-kãensã sẽn ya bõoneg n yɩɩda, la b ya mam ba-biisã, yaa maam la yãmb maan-yã.

Rom Dãmba 15:1-7
[1] Tõnd dãmb sẽn tar pãngã, tõnd tog n tebenda neb nins sẽn ka pãngã b pãn-komsmã pʋgẽ, la d da bao sẽn noom tõnd ye.[2] Bɩ tõnd ned kam fãa maan sẽn noom a to, sẽn ya sõmb wɛɛngẽ, t'a tõe n bɩ.[3] Bala, Kirist ka bao sẽn noom b meng ye, la a wa b sẽn gʋlsã: Tʋy nins nebã sẽn tʋʋd yãmbã lʋɩɩ mam zugu.[4] Mik bũmb nins b sẽn pĩnd n gʋlsã gʋlsa tõnd zãmsg yĩnga, tɩ tõnd tõe n paam saag-sõngo, sũ-mare la belsg ning Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn kõtã yĩnga.[5] Bɩ Wẽnnaam sẽn pid ne sũ-mar la belsgã sõng yãmb tɩ y paam tagsg a yembr taab yĩnga, wa a Zezi Kirist sẽn datã,[6] tɩ yãmb na kõ Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã waoogre, ne yam a yembre la koɛɛg a yembre.[7] Reeg-y taab neer wa Kirist sẽn deeg yãmbã, Wẽnnaam waoogr yĩnga.

Rom Dãmba 14:10-19
[10] La yaa bõe tɩ fo yẽ kaood f ba-biig bʋʋdo? Wall yaa bõe yĩng tɩ fo yẽ paoogd f ba-biiga? Tõnd fãa na n yalsa Wẽnnaam bʋʋd geerã taoore.[11] Bala, b gʋlsame tɩ: Zu-soabã yeelame tɩ b vɩɩme, tɩ rũmã fãa na n yĩgimda bãmb taoore, la tɩ zɛlma fãa na n kõo Wẽnnaam waoogre.[12] Woto tõnd ned kam fãa na n togsa Wẽnnaam a meng yelle.[13] Woto yĩnga, bɩ d da leb n kao taab bʋʋd ye. Ayo! Tʋm-y ne y tagsgã n da wa n ning kug-lakdg wall bũmb sẽn tõe n lub neda, y ba-biig taoor ye.[14] Mam miime, la Zu-soab a Zezi pʋgẽ, mam mii hakɩɩka, tɩ bũmb ka be n ya rẽgd a toor ye. La ned sã n tags tɩ bõn-kãngã yaa rẽgdo, dẽ a yaa rẽgd ne yẽnda.[15] Fo ba-biig sũur sã n sãam fo bõn-dɩtl poorẽ, ad fo ka leb n kẽnd ne nonglem ye. Da sak tɩ f bõn-dɩtl wa ne f ba-biiga, soab ning Kirist sẽn ki a yĩngã sãoong ye.[16] Bũmb ning sẽn ya sõama ne yãmbã ka tog n wa ne tẽn-kãnem ye.[17] Bala, Wẽnnaam soolmã, ka tɩ rɩ wall tɩ yũ ye, la yaa tɩrlem la bãane, la sũ-noogo, Sɩɩg-sõng sẽn kõta.[18] Ned ning sẽn maand Kirist tʋʋmd a woto tata Wẽnnaam yam, la nebã me wilgdame t'a sẽn maandã zemsame.[19] Woto yĩnga, bɩ d bao bũmb ning fãa sẽn wat ne laafɩ la ne taab bɩɩsgo.

Mossi (SB) 1998
No Data