A A A A A

God: [God's Timing]


1 Timote 3:15
tɩ baa mam sã n wa n kaoosdẽ, fo na bãng f sẽn na n maan bũmb ning Wẽnnaam zakã pʋga, sẽn dat n togs tɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nin-tũusdsã sʋka, sẽn ya sɩd ra-luka, la a yẽbgr sẽn tebended-a wã.

Zã 6:54
Ned ning sẽn wãbd mam nemd la a yũud mam zɩɩm tara vɩɩm sẽn kõn sa, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.

Zã 8:32
yãmb sɩd yaa mam karen-biisi. Yãmb na bãng sɩdã, la sɩdã na kɩt tɩ yãmb lebg burkĩmba.

Mark 6:3
Ka bãmb la ra-wãadã, a Maari biigã, a Zak la a Zoze la a Zuud la a Sɩmo ma-biigã? Bãmb ma-bi-pogs ka be tõnd sʋk ka sɩda? La yõwã kɩtame tɩ Nazarɛt nebã ka tẽ a Zezi ye.

Zã 12:48
Sẽn tõdg-a maam la a ka reegd mam goamã, a tara a bʋ-kaooda: goam nins mam sẽn goma n na n kao yẽ bʋʋd yaoolem daare.

Zã 1:1
Hal sɩngr wẽndẽ, gomdã dag n beeme, la gomdã dag n bee ne Wẽnnaam, la gomdã yaa Wẽnnaam.

Galat 6:9
Bɩ d da yɛ ne tʋʋm sõama maaneg ye. Bala, wakat sã n ta, tõnd na n tigsame, a sã n yaa tɩ tõnd ka bas n vʋʋs ye.

Galat 1:19
La mam ka yãnd tẽn-tʋmd a to baa a yen, sã n ka Zu-soabã ma-biig a Zak bala.

2 PIYƐR 3:8
Mam zo-nongdse, bũmb a yen n be yãmb sẽn ka tog n yĩm ye, yaa tɩ ne Zu-soabã, daar a yen yaa wa yʋʋm tusri, la yʋʋm tusr yaa wa daar a yen.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm ௧:௭
A Zezi leok-b lame yaa: Ka be ne yãmb tɩ bãng wakate la sasa ning m ba sẽn yãk ne noor ning b sẽn tarã ye.

Galat 4:4
La wakat sẽn ta, Wẽnnaam tʋma b bi-riblã tɩ pag rog-ba, n dog-b tõogã pʋgẽ,

Efɛɛz 5:16
Da bas-y tɩ weerã sãamd zaalem ye. Bala, mosã yaa wẽng wakate.

Zã 3:3-5
[3] A Zezi leok-a lame n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka paam tɩ b leb n dog-a, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolmã ye.[4] A Nikodɛm yeela bãmba: Ned sẽn kʋʋl na n yɩɩ a wãn n leb n doge? A tõe n leb n kẽe a ma pʋgẽ yɛs n dog sɩda?[5] A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Sɩɩg-sõngo, a ka tõe n kẽ Wẽnnaam soolmẽ wã ye.

Ebre 12:14
Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.

Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Efɛɛz 1:10
Wakatã sã n pidi, Wẽnnaam na n pidsa b yam-yãk kãense. Bãmb na n tigsa bũmb nins fãa sẽn be yĩngri la sẽn be tẽng zugã tɩ b sak naab a yembre: Kiristã.

Zã 16:13
La sɩd Sɩɩgã sã n wa, b na n tɛɛ yãmb sɩdã fãa pʋgẽ. Bala, b ka na n gom b sẽn dat ye, b na n togsa yãmb bũmb nins b sẽn wʋme, la b na n togsa yãmb bũmb sẽn be taoor n watẽ.

Galat 4:19
Mam kamba, rogem toog leb n tara maam yãmb yĩnga, hal n na ta wakat ning yãmb sẽn nan wẽneg Kiristã.

Matiye 16:18
La maam, mam yeta foom tɩ foo la a Pɩyɛɛre, la tɩ mam na n mee m roogã kug-kãngã zugu, la kɩɩm-kulg ka na n tõog-a ye.

Matiye 18:15-18
[15] Fo ba-biig sã n maan yel-wẽnde, kẽng n tɩ yã-a, foo ne yẽnda bala n wilg-a a kongrã. A sã n kelg foom, fo paama f ba-biiga.[16] La a sã n ka kelg foom, bɩ f peeg ned a yen bɩ neb a yiib n kẽnge, "tɩ yellã fãa tõe n paam manegr kaset dãmb a yiib bɩ a tãab taoore," wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã.[17] La a sã n tõdg n ka kelg-ba, togs yellã tẽedbã sʋka. La a sã n tõdg n ka kelg wẽnd-doogã, bɩ f ges a soabã wa ned sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam la a wa yaood-dɛɛgda.[18] Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning fãa yãmb sẽn na n loe tẽng zug ka na n loee arzãna, la bũmb ning fãa yãmb sẽn na n lok tẽng zug ka na lok arzãna.

Efɛɛz 1:22-23
[22] Wẽnnaam kɩtame tɩ Kiristã so bũmb fãa, la b kɩt tɩ bãmb yɩ b tẽedbã fãa Zu-soab ne bũmb fãa.[23] Kirist tẽedbã yaa Kiristã yĩnga. Kirist yalẽ wã fãa bee b nebã pʋgẽ, la b pida bũmb fãa ned fãa pʋgẽ.

Efɛɛz 5:23
Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm ௪:௩௨
Neb wʋsgã sẽn ya tẽedbã sũyã la b yama fãa ra yaa a yembre. Bãmb ned ba a yen dag n ka yet tɩ bũmb nins yẽ sẽn so wã yaa a meng rẽnd ye. La paoongã fãa ra yaa bãmb fãa n so.

1 KORẼNT 1:10
M ba-biisi, mam bõosda yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, tɩ y kɩt tɩ y goama tũud taaba, tɩ welgr da zĩnd yãmb sʋk ye. Zems-y taab sõama ne yam a yembre, tagsg a yembr pʋgẽ.

Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

Zã 14:6-28
[6] A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.[7] Yãmb sã n dag n miẽ maam, yãmb dag n na miẽ m baaba me. La sẽn sɩng ne moasã, yãmb mii bãmba, la yãmb yãa bãmba.[8] A Filip yeela bãmb yaa: Zu-soaba, wilg-y tõnd y ba wã, la rẽ na sek tõndo.[9] A Zezi yeela yẽ yaa: Filip, mam sẽn be ne yãmb kaoosa wʋsgo, tɩ fo ket n nan ka bãng maam? Sẽn yã-a maam yãnda m baaba. Yɩta a wãn tɩ fo yet maam tɩ m wilg yãmb m baaba?[10] Fo ka tẽed tɩ mam bee m ba wã pʋgẽ, tɩ m ba wã be mam pʋgẽ laa? Goam nins mam sẽn gomd ne yãmbã ka yit mam meng nengẽ ye. M ba sẽn be mam pʋgẽ wã n maand b tʋʋma.[11] Mam sẽn yet tɩ mam bee m ba pʋgẽ, tɩ m ba wã be mam pʋgẽ wã, tẽ-y rẽnda, wall n tẽ maam tʋʋm kãsems kãensã yĩnga.[12] Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ ned ning sẽn tẽed maam me na n tʋma tʋʋm nins mam sẽn tʋmdã, la a na n tʋma tʋʋm kãsems n yɩɩda, tɩ bõe, mam dabda m ba nengẽ,[13] la bũmb nins fãa yãmb sẽn na kos ne mam yʋʋre, mam na n maan-b lame, tɩ m ba wã paam ziir b biigã pʋgẽ.[14] Yãmb sã n kos maam bũmbu, mam na maane.[15] Yãmb sã n nong maam, y na n saka mam tõodã,[16] la maam, mam na n bõosa m baaba, la b na n kõo yãmb sõangd a to tɩ b pa ne yãmb wakat sẽn kõn sa.[17] Sõangd kãng yaa sɩd Sɩɩg dũni sẽn ka tõe n deege, a sẽn ka ne bãmba la a ka mi-bã yĩnga. La yãmba, yãmb mii bãmba, bala, b bee ne yãmba, la b na n zĩnda yãmb pʋsẽ.[18] Mam ka na n bas yãmb kɩɩbd ye, mam na n waa yãmb nengẽ.[19] Bilf bal sã n paase, dũni kõn leb n yã maam ye. La yãmb yẽ na yã maam. Bala, mam vɩɩme, la yãmb me na n vɩɩme.[20] Badaare, yãmb na bãng tɩ mam bee m ba pʋgẽ, tɩ yãmb be mam pʋgẽ, tɩ mam be yãmb pʋsẽ.[21] Ned ning sẽn talld-a mam tõodã n sakd-ba, yaa yẽ soab n nong maam. M ba na n nonga ned ning sẽn nong-a maam, la mam me na n nong-a lame, la m na n puka m meng ne-a.[22] A Zuud, sẽn ka a Iskaryo yeela bãmb yaa: Zu-soaba, yɩta a wãn tɩ yaa ne tõnd la yãmb tog n puk y menga, la ka ne dũni wã?[23] A Zezi leoka yẽ yaa: Ned sã n nong maam, a na n saka mam gomde, la m baaba na n nonga a soaba. Tõnd na n waa yẽ nengẽ, n zĩnd yẽ pʋgẽ.[24] Ned ning sẽn ka nong-a maam ka sakd mam goam ye. La gomd ning yãmb sẽn wʋmdã ka mam gomd ye, la yaa m ba, sẽn tʋm-a maamã gomde.[25] Mam goma ne yãmb bõn-kãng yelle, mam sẽn ket n be ne yãmb wakate.[26] La sõangdã, Sɩɩg-sõngã m ba sẽn na n tʋm ne mam yʋʋrã, yaa bãmb n na n zãms yãmb bũmb fãa, la b tẽeg yãmb bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmbã.[27] Mam basda laafɩ ne yãmba. Mam kõta yãmb m laafɩ. Mam ka kõt yãmb wa dũni wã sẽn kõtã ye. Bɩ y ra maan yɩɩr wall y yɛɛs ye.[28] Yãmb wʋma mam sẽn yeel yãmb tɩ m na n loogame la m na n lebg n waa yãmb nengẽ wã. Yãmb sã n da nongẽ maam, y dag n na maanẽ sũ-noogo, mam sẽn dabd m ba nengẽ wã yĩnga. Bala, m baaba yɩɩda maam.

Mossi (SB) 1998
No Data