A A A A A

God: [God's Will]


1 Timote 2:3-4
[3] Yaa woto n be neer Wẽnnaam nifẽ, la a noom bãmb sẽn ya tõnd fãagdã.[4] Bãmb daab yaa tɩ neba fãa paam fãagre, la b tõog n bãng sɩdã.

1 Tesalonik 5:18
Pʋʋs-y Wẽnnaam bark bũmb fãa pʋgẽ, bala, Wẽnnaam raab la a woto Kirist Zezi pʋgẽ.

1 Tesalonik 4:3
Bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ yãmb na welg toor n yɩ bãmb dẽnda, la y yõk y mens n da maan rẽgd ye:

Ebre 13:20-21
[20] Bɩ Wẽnnaam sẽn so laafɩ, soab ning sẽn yiis-a piisã pe-kɩɩm kãsengã kũum pʋgẽ ne kaool sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã zɩɩm, tõnd Zu-soaba a Zezi[21] na kɩt tɩ yãmb tõog n maan sẽn ya sõama, tɩ y na maan bãmb daabo. Bɩ Wẽnnaam kɩt tɩ bũmb nins sẽn noom bãmbã maan tõnd pʋse, a Zezi Kirist maasem yĩnga, soab ning sẽn zems ne ziir zamaan o zamaane! Ãmina!

Luk 9:23
Dẽ, a Zezi yeela b fãa yaa: ned sã n dat n tũ maam, bɩ a kɩɩs a mengã ratem, n tʋk a da-pɩk daar fãa n pʋg maam.

Zak 1:5
Yam sã n paoog yãmb ned a yembre, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt nebã fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la b na kõ-a yamã.

1 PIYƐR 2:15
Bala, yaa Wẽnnaam daab tɩ yãmb sẽn maand neerã, y na kɩt tɩ yalemb bas b zɩɩlem goamã.

Matiye 6:10
tɩ yãmb soolmã wa, tɩ yãmb daab maan tẽng zug wa a sẽn maand arzãnã.

Efɛɛz 5:15-20
[15] Dẽ wã, gũus-y neer ne yãmb kẽnde, n da kẽn wa yalemb ye. Kẽn-y wa yam dãmba.[16] Da bas-y tɩ weerã sãamd zaalem ye. Bala, mosã yaa wẽng wakate.[17] Woto wã yĩnga, da yɩ-y ka-yam dãmb ye, bãng-y bũmb nins Zu-soabã sẽn data.[18] Da tɩg-y ne rãam ye, yõwã sãamda neda. Pid-y ne Wẽnnaam Sɩɩgã.[19] Sõs-y ne taab ne yɩɩn-sõamyã, la ne Wẽnnaam yɩɩla, la ne Sɩɩg-sõng yɩɩla. Yɩɩl-y n pẽg-y Zu-soabã ne y sũyã fãa.[20] Pʋʋs-y tõnd ba a Wẽnnaam bark bũmb fãa yĩnga, ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre.

2 PIYƐR 3:9
Wẽnnaam ka basd tɩ bãmb sẽn kãabã kaoos n pids wa neb kẽer sẽn tagsdã ye. La yaa tɩ bãmb maanda sũ-mar ne yãmba, b sẽn ka rat tɩ ned baa a yen sãama yĩnga. Bãmb ratem yaa tɩ yãmb fãa tek yam n kos sugri.

1 ZÃ 1:9
Tõnd sã n vẽneg n togs Wẽnnaam d yel-wẽna, bãmb yaa sɩd soaba la tɩrga tɩ maan tõnd sugr d yel-wẽna yĩnga, la b pek tõnd n yiis d tʋʋm-wẽnsã fãa.

1 Timote 2:4
Bãmb daab yaa tɩ neba fãa paam fãagre, la b tõog n bãng sɩdã.

Ebre 10:36
Yãmb sɩd tog n nanga pãnga, tɩ yãmb sẽn maan Wẽnnaam daabã, y na reeg bũmb ning b sẽn kãab yãmbã.

Mossi (SB) 1998
No Data