A A A A A

God: [Allahın sevgisi]


1 KORẼNT 13:13
ائندي اوچ شي باقئدئر: ائمان، اومئد، محبّت. آمّا محبّت بونلارين هاميسيندان بؤيوکدور.

1 ZÃ 3:1
Ges-y nonglem ninga d ba wã sẽn nong tõndã, bala b boonda tõnd tɩ Wẽnnaam kamba. La tõnd sɩd yaa bãmb kamba. Ad bũmb ning sẽn kɩt tɩ dũni wã ka mi tõndã: Yaa t'a ka bãng d ba wã ye.

1 ZÃ 4:7-8
[7] M zo-nongdse, d nong taaba, bala, nonglem yita Wẽnnaam nengẽ, la ned ning fãa sẽn nong a taab yaa Wẽnnaam biiga, la a mii Wẽnnaam.[8] Ned ning sẽn ka nong a taab ka bãng Wẽnnaam ye, bala Wẽnnaam yaa nonglem.

1 ZÃ 4:16-19
[16] La ne tõndo, tõnd bãnga nonglem ning Wẽnnaam sẽn tar tõnd yĩngã, la tõnd tẽe nonglem kõngo. Wẽnnaam yaa nonglem. Ned ning sẽn be nonglem pʋgẽ, a bee Wẽnnaam pʋgẽ, la Wẽnnaam bee yẽ soab pʋgẽ.[17] Nonglema sã n zems zãng tõnd pʋsẽ, dẽ, bʋʋda kaoob daare tõnd pɛlg na n yɩɩ kãenkãe, bala, Kirist sẽn ya to-to wã, tõnd me vɩɩmã yaa a woto dũni kãngã pʋga.[18] Rabeem ka be nonglem pʋgẽ ye, la nonglem sẽn zems zãng yiisda rabeem. Bala, rabeem wilgdame tɩ sɩbgr n be, la ned ning sẽn zoet rabeem, nonglemã ka zems zãng yẽ pʋgẽ ye.[19] Ne tõndo, tõnd tara nonglem, Wẽnnaam sẽn deng n nong tõndã yĩnga.

Galat 2:20
B kaa maam ne Kiristã, la ka maam n vɩ yɛs ye, yaa Kiristã n vɩ mam pʋgẽ. Mam sẽn vɩ m yĩngã pʋgẽ moasã wã, yaa tẽeb ne Wẽnnaam Bi-riblã, soab ning sẽn kõ a vɩɩm a toor mam yĩngã pʋgẽ la mam vɩ.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Zã 15:13
Nonglem ka be ninsaal yĩnga, n yɩɩd tɩ kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩng ye.

Rom Dãmba 5:8
Wakat ning tõnd sẽn dag n ket n ya yel-wẽn maandba, Kirist kii tõnd yĩnga, la ne rẽnda, Wẽnnaam wilga b nonglem tõnd yĩnga.

Efɛɛz ൨:൪-൫
[൪] La Wẽnnaam sẽn tar nimbãan-zoeer wʋsgã, la bãmb sẽn nong tõnd ne nonglem kãsengã yĩnga,[൫] baa tõnd sẽn dag n ya kũum d beegrã yĩngã, Wẽnnaam kõo tõnd vɩɩm Kirist pʋgẽ. Yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagre.

1 PIYƐR 5:6-7
[6] Dẽ wã, sik-y y mens Wẽnnaam sẽn ya pãng soabã taoore, tɩ bãmb tʋlsma wakat sã n ta, bɩ bãmb zẽk yãmba.[7] Sik-y yãmb yɩɩrã fãa n bas ne bãmba, bala, bãmb n get yãmb yelle.

Rom Dãmba 8:37-39
[37] La bõn-kãens fãa pʋgẽ, tõnd yaa tõaagdb hakɩɩka, sẽn nong-a tõndã maasem yĩnga.[38] Bala, mam sũur keemame tɩ kũum, wall vɩɩm, wall malegse, wall pãn-soaadba, wall bũmb sẽn be moasã, wall bũmb sẽn wata,[39] wall pãense, wall yĩngr neba, wall tẽngr neba, wall bõn-naandg a to baa a yen kõn n welg tõnd ne Wẽnnaam nonglem sẽn be tõnd Zu-soab a Kirist Zezi pʋgẽ wã ye.

Mossi (SB) 1998
No Data