A A A A A

God: [God's Grace]


Efɛɛz 2:8-9
[8] Sɩd me, yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga. Yãmb sẽn paam fãagrã, ka ne y mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni.[9] Ka ne tʋʋm ye, tɩ ned baa a yen da wa pẽg a meng ye.

Tit 2:11
Wẽnnaam puka b barkã, bark ning sẽn wat ne fãagr ninsaalbã fãa yĩngã.

Rom Dãmba 11:6
La sã n yaa ne Wẽnnaam bark la ned paamd fãagre, ka leb n ya ne tʋʋm ye. Sã n ka rẽ, barkã ka leb n ya nimbãan-zoeer ye la sã n yaa ne tʋʋmã la ned paamd fãagre, ka leb n ya nimbãan-zoeer yell ye. Sã n ka rẽ, tʋʋmd ka leb n ya tʋʋmd ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 15:11
La tõnd tẽedame tɩ yaa Zu-soab a Zezi barkã yĩng n kɩt tɩ tõnd paam fãagr wala bãmb me sẽn paam to-to wã.

Ebre 4:16
Woto yĩnga, bɩ d kolg bark soab a Wẽnnaam geerã ne pɛl-kɛgenga, tɩ d tõe n paam tɩ b zoe d nimbãanega, la d zĩnd bark bãmb nifẽ, tɩ d tõe n paam sõngr wakat ning d sẽn tog n paame.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:32
La moasã, mam basda yãmb Wẽnnaam nugẽ, la m basd-y ne bãmb bark goamã sẽn tar pãng n tõe n paas yãmb daoodo, la a kɩt tɩ yãmb yɩ pʋɩt-n-taas ne Wẽnnaam neba fãa wã.

Zak 4:6
La bãmb kõta bark sẽn yɩɩda, bala b gʋls-sõamyã yetame yaa: Wẽnnaam kɩɩsda tɩtaam-dãmbã la b ningda sik-m-mens-rãmbã zut barka.

Efɛɛz 1:7
Yaa Kirist zɩɩmã maasem yĩng la tõnd paam fãagre, fãagr ning sẽn ya yel-wẽnã sugr kũuni, sẽn zems Wẽnnaam barkã sẽn waoog wʋsgã,

Rom Dãmba 5:1-2
[1] Dẽ, tõnd sẽn paam zemsg tẽeb yĩngã, tõnd tara zems-n-taar ne Wẽnnaam tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga.[2] Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd paam n kẽ barkã pʋgẽ ne tẽebo, la tõnd yasa kãenkãe bark kãng pʋgẽ, la tõnd maanda sũ-noogo, d sẽn gũud Wẽnnaam ziirã ne tẽebã yĩngã.

Tit 3:7
tɩ ne bãmb barkã b sã n kɩt tɩ tõnd lebg tɩrse, bɩ tõnd lebg pʋɩt-n-taas ne vɩɩm sẽn kõn sa wã tõnd sẽn gũudã.

Rom Dãmba 3:20-24
[20] Bala, ned baa a yen ka na n paam zemsg Wẽnnaam taoor tõogã sakr yĩng ye, bala, tõogã kɩtdame bal tɩ ned bãng yel-wẽnd sẽn ya a soaba.[21] La moasã Wẽnnaam tɩrlem pukame tɩ tõog toog kaẽ ye, la tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛb kɩta tɩrlemã kaseto,[22] sẽn yaa tɩ tẽeb ne a Zezi Kirist wata ne Wẽnnaam tɩrlem neb nins fãa sẽn tẽedã yĩnga. Bala, welgr ka ye:[23] Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã.[24] La b paamda zemsgã zaalem bala, Wẽnnaam nimbãan-zoeerã yĩnga, fãagr ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ wã maasem yĩnga.

Zã 1:17
Bala, b tũnuga a Moyiis n kõ tõogã, la barkã ne sɩdã tũnuga a Zezi Kirist n wa.

2 Timote 2:1
Dẽ, m biiga, keng f meng bark ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ wã pʋgẽ.

2 Timote 1:9
Yaa bãmb n fãag tõndo, la b bool tõnd bool-sõngo. La ka tõnd tʋʋm yĩng ye, yaa bãmb mengã tʋlsem la bark ning b sẽn maan tõnd a Zezi Kirist pʋgẽ hal sẽn deng wakat sẽn ka sɩngrã wakatã yĩnga.

2 KORẼNT 12:9
La b yeela maam yaa: "Mam barka sekda foom. Bala, yaa pãn-komsmã pʋg la mam pãngã maand a tʋʋmde." Dẽnd mam na n maana sũ-noog m pãn-komsmã pʋga, tɩ Kirist pãngã zĩnd mam zugu.

Rom Dãmba 3:24
La b paamda zemsgã zaalem bala, Wẽnnaam nimbãan-zoeerã yĩnga, fãagr ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ wã maasem yĩnga.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:24
La mam tagsdame tɩ mam vɩɩmã ka tar yõod ne maam ye. La sẽn pak maam yaa tɩ m wee n tõog n maan m tʋʋmdã hal n ta a tɛka, n tõog n baas tʋʋmd ning Zu-soab a Zezi sẽn ning mam zugã, n moon Wẽnnaam barkã koe-noogã.

1 PIYƐR 5:10
Yãmb sã n nams wakat bilf pʋgẽ, Wẽnnaam sẽn so bark fãa wã, sẽn bool-a yãmb tɩ y wa paam pʋɩɩr ne ziir ning sẽn kõn sa a Zezi kirist maasem yĩngã, bãmb menga na n zãmsa yãmba, n paas yãmb pãnga, n kɩt tɩ yãmb kɩ yẽga, la b kɩt tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka vigsd ye.

Efɛɛz 2:4-9
[4] La Wẽnnaam sẽn tar nimbãan-zoeer wʋsgã, la bãmb sẽn nong tõnd ne nonglem kãsengã yĩnga,[5] baa tõnd sẽn dag n ya kũum d beegrã yĩngã, Wẽnnaam kõo tõnd vɩɩm Kirist pʋgẽ. Yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagre.[6] Wẽnnaam naaga tõnd ne Kiristã n vʋʋge, n kɩt tɩ tõnd naag ne bãmb n zĩnd arzãn pʋga, Kirist maasem yĩnga,[7] tɩ wakat sẽn wate, bɩ bãmb tõe n wilg tõnd bãmb bark kãsengã, b sẽn kõ tõnd sõmblem Kirist maasem yĩngã.[8] Sɩd me, yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga. Yãmb sẽn paam fãagrã, ka ne y mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni.[9] Ka ne tʋʋm ye, tɩ ned baa a yen da wa pẽg a meng ye.

Rom Dãmba 2:8-10
[8] la neb nins nokoɛɛm sɩɩg sẽn tar tɩ b kɩɩsd sɩd la b sakd ka-tɩrlemã na n paama Wẽnnaam sũ-yikri la b sũ-puugri.[9] Zuif-rãmb pipi tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda. Ned ning fãa sẽn maand wẽngã na n paama to-kãsenga la pelen-yɩgse.[10] Ned ning fãa sẽn maand neere, na n paama ziiri, waoogre la bãane. Zuif-rãmbã pipi tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda.

1 KORẼNT 15:10
Wẽnnaam barkã yĩnga, mam yaa m sẽn ya a soaba, la bãmb nimbãan-zoeer mam yĩngã ka yɩ zaalem ye. Ayo! Mam tʋmame n yɩɩd tẽn-tʋmdbã fãa. La ka mam mengã n tʋm ye, yaa Wẽnnaam barkã sẽn be mam pʋgẽ wã.

Efɛɛz 2:5
baa tõnd sẽn dag n ya kũum d beegrã yĩngã, Wẽnnaam kõo tõnd vɩɩm Kirist pʋgẽ. Yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagre.

Tit 2:11-12
[11] Wẽnnaam puka b barkã, bark ning sẽn wat ne fãagr ninsaalbã fãa yĩngã.[12] A zãmsda tõnd tɩ d bas wẽn-kɩɩsgo la duniyã ratem wẽnsã la d vɩɩmd zamaan kãnga pʋgẽ ne gũus-m-menga la tɩrlem la d sak Wẽnnaam,

2 KORẼNT 12:8-9
[8] Mam bõsa Zu-soaba naoor a tãab tɩ b kɩt tɩ bõn-kãng loog n bas maam.[9] La b yeela maam yaa: "Mam barka sekda foom. Bala, yaa pãn-komsmã pʋg la mam pãngã maand a tʋʋmde." Dẽnd mam na n maana sũ-noog m pãn-komsmã pʋga, tɩ Kirist pãngã zĩnd mam zugu.

Zã 1:14
B kɩtame tɩ gomdã rɩk yĩng n zĩnd tõnd sʋka. Tõnd gesa bãmb ziiri, Bi-ribl sẽn ka to ziir a sẽn deeg a ba wã nengẽ, la b pida ne bark la sɩda.

Efɛɛz 4:7
La b kõo tõnd ned kam fãa barkã, wa sẽn zems Kirist kũun makdgã.

2 PIYƐR 1:2
Bɩ Yãmb sẽn bãng Wẽnnaam ne tõnd Zu-soab a Zezi wã kɩt tɩ y paam bark la laafɩ wʋsgo.

Rom Dãmba 1:7
Maam n tʋmd seb-kãnga neb nins fãa sẽn be Rom n ya Wẽnnaam nin-nongdse, tɩ Wẽnnaam bool-b tɩ b yɩ sõama n welg toorã nengẽ: Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam la tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ning yãmb zut barka la b kõ-y bãane.

Rom Dãmba 5:17
Kũum sã n bee ned a yen tãa kongrã yĩnga, neb nins sẽn dag deeg Wẽnnaam bark-kãsengã la tɩrlem kũunã kõn vɩɩmd n dɩ naam a Zezi Kirist b yen tãa maasem yĩng n yɩɩd sɩda?

Zã 1:16
La tõnd fãa paama bãmb yalẽ wã, n deegd bãmb barkã n paasd wakat fãa.

Tit 2:11-14
[11] Wẽnnaam puka b barkã, bark ning sẽn wat ne fãagr ninsaalbã fãa yĩngã.[12] A zãmsda tõnd tɩ d bas wẽn-kɩɩsgo la duniyã ratem wẽnsã la d vɩɩmd zamaan kãnga pʋgẽ ne gũus-m-menga la tɩrlem la d sak Wẽnnaam,[13] n gũud tõnd Wẽnnaam sẽn ya kãseng la fãagdã, a Zezi Kirist pukrã sẽn wat ne sũ-noogã ziirã.[14] A Zezi Kirist kõo b meng tõnd yĩnga, tɩ fãag tõnd ne yel-wẽn fãa n kɩt tɩ tõnd lebg bãmb neb b sẽn yɩlge, la sẽn wɩngd ne tʋʋm-sõama maanego.

Rom Dãmba 5:2
Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd paam n kẽ barkã pʋgẽ ne tẽebo, la tõnd yasa kãenkãe bark kãng pʋgẽ, la tõnd maanda sũ-noogo, d sẽn gũud Wẽnnaam ziirã ne tẽebã yĩngã.

2 KORẼNT 6:1
Tõnd sẽn ya Wẽnnaam tʋmd-n-taasã yĩnga, tõnd kota yãmb tɩ y ra bas bark ninga yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ wã tɩ yɩ zaalem ye.

2 Tesalonik 1:12
Woto, yãmb na waoog tõnd Zu-soab a Zezi yʋʋre, la bãmb me na waoog yãmba, wa sẽn zemsd tõnd Wẽnnaam la ne Zu-soab a Zezi Kirist nimbãan-zoeerã.

1 Timote 1:13-16
[13] tɩ mam yaool n dag n ya ned sẽn paoogd Wẽnnaam, la sẽn namsd tẽedbã, la ned sẽn maand a taab pãnga. La b zoee mam nimbãanega, bala, dag n yaa zɩɩlem la ka-tẽeb pʋgẽ la mam dag n maand rẽnda.[14] La mam paama tõnd Zu-soabã barkã, n paas tẽeb la nonglem sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ.[15] Gomd ning sẽn yet t'a Zezi Kirist waa dũni n na n fãag yel-wẽn maandbã yaa sɩda, la gomdã zemsa reegr zãnga, la mam yaa yel-wẽn-maandbã taoor soabã.[16] La Wẽnnaam maana nimbãan-zoeer ne maam, t'a Zezi Kirist reng n wilg b sũ-marã fãa ne maam, mam sẽn ya wẽng n yɩɩd yel-wẽn maandba fãa wã, tɩ yɩ kaset neb nins fãa sẽn na tẽ bãmba n dat vɩɩm sẽn ka sɛtã yĩnga.

Rom Dãmba 6:23
Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Rom Dãmba 3:23
Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã.

2 KORẼNT 9:8
La Wẽnnaam tara pãn-tõog tɩ kõ yãmb bark buud fãa tɩ seke. Tɩ yãmb tõe n paam bũmb fãa, daar fãa, sẽn na sõng yãmb y ratmã fãa pʋgẽ n sek n kell tɩ y maan tʋʋm soamã fãa,

Zak 2:8
Sɩda, yãmb sã n sakd Wẽnnaam soolem tõog sẽn be gʋls-sõamyã pʋgẽ, n yetẽ tɩ: Nong f to wa f mengã, yãmb maanda neere.

1 ZÃ 5:3
Bala, tɩ nong Wẽnnaam yaa tɩ sak bãmb tõodã. La bãmb tõodã ka toog ye.

2 PIYƐR 3:9
Wẽnnaam ka basd tɩ bãmb sẽn kãabã kaoos n pids wa neb kẽer sẽn tagsdã ye. La yaa tɩ bãmb maanda sũ-mar ne yãmba, b sẽn ka rat tɩ ned baa a yen sãama yĩnga. Bãmb ratem yaa tɩ yãmb fãa tek yam n kos sugri.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:38
A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: Tek-y yam n kos sugri, la bɩ ned kam fãa sak n deeg koom lisg ne a Zezi Kirist yʋʋr a yel-wẽna sugr kũun yĩnga. Dẽ, y na yaool n deeg Wẽnnaam kũuna sẽn ya Sɩɩg-sõngã.

Rom Dãmba 3:27
Woto yĩngã, bõe pʋgẽ la ned tõe n waoog a menga? Bũmb ka be ye. Ne tõ-bʋgo? Ne tʋʋm tõogo? Ayo! La yaa ne tẽeb tõogo.

Zak 2:12
Gom-y la y tʋm wa neb b sẽn na n tall lohorem tõog n kao b bʋʋdo.

Rom Dãmba 7:12
Woto, tõogã yaa bõn-sõngo, noyã me yaa bõn-sõamyã, n ya tɩrse la sõama.

Rom Dãmba 1:16
Bala, koe-noogã mooneg yãnd ka tar maam ye. A yaa Wẽnnaam pãng sẽn fãagd ned ning fãa sẽn tẽeda: Pipi yaa Zuif-rãmba, tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda.

Mossi (SB) 1998
No Data