A A A A A

God: [Free Will]


1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

2 PIYƐR ൩:൯
Wẽnnaam ka basd tɩ bãmb sẽn kãabã kaoos n pids wa neb kẽer sẽn tagsdã ye. La yaa tɩ bãmb maanda sũ-mar ne yãmba, b sẽn ka rat tɩ ned baa a yen sãama yĩnga. Bãmb ratem yaa tɩ yãmb fãa tek yam n kos sugri.

Galat 5:13
M ba-biisi, b boola yãmb tɩ y vɩɩmd lohorem pʋgẽ. La bɩ y da rɩk lohorem kõng n na n vɩɩmd wa yĩngã sẽn datã ye. Vɩɩmd-y ne nonglem, la y tʋm n kõ taaba.

Zã 7:17
Ned ning fãa sẽn dat n tũ Wẽnnaam daabã na bãng zãms-kãng sã n yita bãmb nengẽ, wall mam goamã sã n yita mam meng nengẽ.

Mark 8:34
Dẽ, bãmb boola b karen-biisã ne neb kʋʋngã n yeel-b yaa: Ned sã n dat n tũ maam, bɩ a kɩɩs a mengã raabo, n dɩk a ra-pɩk n tũ maam.

Yɛl Pukr Sebre ൩:൨൦
Ade, mam yasa rig-noorẽ n kabsdẽ. Ned sã n wʋm mam koɛɛgã n pak kʋɩlengã, mam na n kẽe yẽ roogẽ n dɩ ne yẽnda la yẽ na n dɩɩ ne maam.

Rom Dãmba 6:23
Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Rom Dãmba 13:2
Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn kɩɩsd pãn-soaadb kɩɩsda Wẽnnaam noore. La neb nins sẽn kɩɩsdã na n baoo sɩbgr n kõ b mense.

Rom Dãmba 10:9-10
[9] Fo sã n kɩs Zu-soab a Zezi kaset ne f noore, la fo sã n tẽ f sũurẽ tɩ Wẽnnaam vʋʋga bãmb n yiis kũum sʋka, fo na paam fãagre.[10] Bala, yaa ned sẽn na n tar tẽeb a sũurẽ la a paamd tɩrlem, la yaa ned sẽn na n kɩs kaset ne a no-goam la a paamd fãagre, wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã:

Galat 5:16-17
[16] Dẽ, mam yeta yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn tɛt yãmbã, la yãmb kõn maan y yĩngã sẽn dat ye.[17] Bala, yĩngã tara ratem sẽn ya lebend ne Wẽnnaam Sɩɩgã rẽnda, la Wẽnnaam Sɩɩgã tara ratem sẽn ya lebend ne yĩngã rẽnda. B kɩɩsda taaba, tɩ yãmb kõn maan y sẽn datã ye.

Zã 1:12-13
[12] La b kõo neb nins fãa sẽn deeg bãmba, la neb nins sẽn tẽed bãmb yʋʋrã noor tɩ b lebg Wẽnnaam kamba.[13] Ka kamb b sẽn dog ne zɩɩm, wall ne yĩng ratem, wall ne ninsaal datem ye, yaa Wẽnnaam sẽn doge.

Mossi (SB) 1998
No Data