A A A A A

God: [Financial Blessing]


2 KORẼNT 8:9
Bala, yãmb mii tõnd Zu-soab a Zezi Kirist barkã. Tɩ baa bãmb sẽn ya arzɛk soabã, b maana b meng naong soab yãmb yĩnga, tɩ ne bãmb naongã, yãmb na paam arzegse.

3 ZÃ 1:2
Mam zo-nongre, mam bõsda Wẽnd tɩ fo yɛlã fãa na kẽnd sõama, la tɩ fo yĩnga tar laafɩ wala f sɩɩgã yɛlã sẽn ya sõma wã.

Galat 6:9
Bɩ d da yɛ ne tʋʋm sõama maaneg ye. Bala, wakat sã n ta, tõnd na n tigsame, a sã n yaa tɩ tõnd ka bas n vʋʋs ye.

Zak 5:12
M ba-biisi, sẽn yɩɩd fãa, bɩ y da wẽen ne arzãna, wall ne tẽngã, wall ne wẽeneg buud a to ye. La bɩ yãmb n-ye yɩ n-ye, tɩ yãmb ayo yɩ ayo tɩ bʋʋd da wa n lʋɩ y zut ye.

Zã 6:12
Nebã sẽn dɩ n tɩge, a Zezi yeela b karen-biisã tɩ b wʋk rɩ-zersã sẽn kellã, tɩ bũmb baa a yen da pa n sãam ye.

Luk 6:38
Bɩ y kõ la b na kõ yãmba. B na n maka sõama n kõ yãmba, n dĩ, n yegse, n ning tɩ sudgi. Bala, ne makdg ninga yãmb sẽn makd n kõt nebã, Wẽnnaam na n maka ne rẽnda n kõ yãmba.

Luk 12:34
Bala, yãmb paoong sẽn beẽ wã, yãmb sũurã me na n zĩnda be.

Matiye 6:33
Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

Matiye 23:23
Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb yãkda zẽ-vãad wa mant la anet la kume piig-pʋɩɩre, la yãmb basda bũmb ning sẽn ya kãseng n yɩɩd fãa tõogã pʋgẽ: yaa nimbãan-zoeere la sɩd maanego. Yaa bõn-kãensã la yãmb tog n maane, la y da bas sẽn ketã me ye.

Matiye 25:21
A zu-soabã yeel-a lame: Yaa sõama, tʋmtʋmd sõng sẽn maand sɩda! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu, la mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa n paam pʋɩɩr ne f zu-soabã sũ-noogã.

Rom Dãmba 13:8
Da tall-y ned samde, sã n ka tɩ nong taab ye. Bala, ned ning sẽn nong a taab pidsa Wẽnnaam tõogã zãnga.

Mark 11:22-23
[22] A Zezi yeela bãmba: Maan-y tẽeb ne Wẽnnaam.[23] Mam yeta yãmb sɩda, tɩ ned sã n yeel tãn-kãngã t'a serg a sẽn beẽ wã n kẽ ko-kãsengã pʋga, la a sã n ka sãmb a sũurã pʋgẽ, la a sã n tẽ tɩ bũmb ning yẽ sẽn yeelã na n yɩɩme, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ yɩ a woto.

2 KORẼNT 9:6-8
[6] Bãng-y tɩ ned ning sẽn bʋt bilf na n tigsa bilfu, la ned ning sẽn bʋt wʋsg na n tigsa wʋsgo.[7] Bɩ ned kam fãa kõ wa sẽn zems a sẽn yãk yam a sũur pʋgẽ, la ra yɩ ne neng-gãneng wall modgr ye. Bala, Wẽnnaam nonga ned ning sẽn kõt ne sũ-noogo.[8] La Wẽnnaam tara pãn-tõog tɩ kõ yãmb bark buud fãa tɩ seke. Tɩ yãmb tõe n paam bũmb fãa, daar fãa, sẽn na sõng yãmb y ratmã fãa pʋgẽ n sek n kell tɩ y maan tʋʋm soamã fãa,

Luk ১৪:২৮-৩০
[২৮] Bala, ãnna n be yãmb sʋkã n dat n me gãosgo, n ka reng n zĩnd n geel ligd ning fãa a sẽn tog n yiis tʋʋmdã yĩnga, n bãng a sã n tara sẽn sek tɩ me-a n sa?[২৯] Sã n ka rẽ, a sã n yẽbg roogã n sa, n yaool n ka tõe n baas-a, neb nins fãa sẽn na n yã wã na n yaala yẽnda n yeele:[৩০] Rao kãngã sɩnga gãosg meeb la a ka tõog n baas ye.

Luk 6:34-36
[34] La yãmb sã n pengd neb nins yãmb sẽn tẽed tɩ b na n paam n lebsa yãmbã bala, bõe bark la yãmb na n paame? Bala, yel-wẽn maandbã me pengda taaba, tɩ b tõe n leb n deeg sẽn zem a woto.[35] La, nong-y yãmb bɛɛba. Maan-y-b neere, la y peng n da tẽed tɩ b na lebs-y ye. La yãmb keoor na n yɩɩ kãsenga, la yãmb na n yɩɩ Wẽnnaam sẽn be saasẽ saasẽ wã kamba. Bala, bãmb yaa sõama zɩ-beoog rãmbã ne nin-wẽnsã yĩnga.[36] Bɩ y yɩ nimbãan-zoɛtba, wa yãmb ba wã sẽn ya nimbãan-zoɛtã.

Zak 5:1-3
[1] Mosã, mam gomda ne yãmba, arzegsã rãmba! Wɩsg-y y meng n yãbe, tood nins sẽn na n wa yãmb zutã yĩnga![2] Yãmb arzɛkã põogame. Zũnzũy dɩɩ yãmb futã.[3] Tẽngempiisim n dɩ yãmb sãnemã ne y wanzuri wã, la b tẽngempiismã na n yɩɩ kaset sẽn kaood yãmb bʋʋdo, n sãam yãmb yĩngã wa bugum. Yãmb tigsa paoong mosã wakat sẽn ya yaoolmã n bĩngi.

Matiye 6:1-34
[1] Gũus-y y mens n da tʋm tẽebã tʋʋm nebã nin gesg yĩng tɩ b tõe n yãnd yãmb ye. Sã n ka rẽ, yãmb kõn paam keoor yãmb ba sẽn be arzãnã nengẽ ye.[2] Woto yĩnga, fo sã n na n sõng naong rãmba, da kɩt tɩ b peeb baorg fo taoor wa zãmb dãmbã sẽn maand karen-dotẽ la soayã zut tɩ nebã tõe n waoog-bã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.[3] La fo sã n kõt naong rãmba, da sak tɩ f nug-goabg bãng f nug-rɩtgã sẽn maand bũmb ningã ye.[4] Woto, fo kũunã na n yɩɩ soosgo, la fo ba sẽn yã tɩ fo soosame n kõ wã, bãmb na keo foom.[5] Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y da maan wa zãmb dãmbã sẽn nong n yals yĩngri, karen-dotẽ la so-tiisẽ n pʋʋs tɩ nebã tõe n yãnd bãmbã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.[6] La fo sã n na n pʋʋse, kẽ f roogẽ n pag kʋɩlenga, n pʋʋs f ba sẽn be zĩig sẽn solge. La fo ba sẽn yã tɩ fo soosame n pʋʋse, bãmb na n keoo foom.[7] Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y da gom n leb n gom gom-vɩɩd wa buud a taabã sẽn maanda, n tẽed tɩ b goamã wʋsgã yĩnga Wẽnnaam na n leoka bãmb pʋʋsgã ye.[8] Da yɩ-y wa bãmb ye, bala sẽn deng yãmb sẽn na n kose, yãmb ba wã mii bũmb nins yãmb sẽn tog n paame.[9] Woto yĩnga, ad yãmb sẽn tog n pʋʋs to-to: Tõnd ba sẽn be arzãna, bɩ yãmb yʋʋrã paam waoogre,[10] tɩ yãmb soolmã wa, tɩ yãmb daab maan tẽng zug wa a sẽn maand arzãnã.[11] Kõ-y tõnd d daar o daar dɩɩbã dũnna.[12] Kõ-y tõnd sugr d beegr yĩnga, a wa tõnd me sẽn kõt d bɛɛgdbã sugrã.[13] Da bas-y tõnd tɩ d kẽ makr pʋgẽ ye. Fãag-y tõnd wẽng soabã nugẽ, tɩ yãmb n so soolem la pãnga la waoogr wakat sẽn kõn sa. Ãmina![14] Yãmb sã n kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba sẽn be arzãnã na n kõo yãmb me sugri.[15] La yãmb sã n ka kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba kõn kõ yãmb me sugr y beegrã yĩng ye.[16] Yãmb sã n loe noore, bɩ y da gãnem y nens wa zãmb dãmbã sẽn gãnemd b nens tɩ wilg nebã tɩ bãmb loee noorã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.[17] La foom, fo sã n loe noor bɩ f sõog f zug kaam la f widg f nenga,[18] tɩ fo no-loeerã ra yɩ nebã nin gesg yĩng ye, la a na yɩ f ba sẽn be zĩig sẽn solgã yĩnga. La f baaba sẽn yã tɩ fo soosame n loe noorã, bãmb na keo foom.[19] Da bĩng-y paoong tẽng zug ka tɩ mogd bɩ tẽngempiisim sãamd-b lame, la wagda kẽed n wʋkdame.[20] Bĩng-y yãmb paoongã arzãna, tɩ mogd bɩ tẽngempiisim ka sãamd-a be ye, la wagda ka kẽed be n wʋk-a ye.[21] Tɩ bõe, fo paoong sẽn be zĩig ningã, fo sũur me na n zĩnda beene.[22] Nif yaa yĩng fɩtla. Fo nif sã n ya sõama, fo yĩngã tõr na n pida ne vẽenem.[23] La fo nif sã n ka sõama, fo yĩngã tõr na n yɩɩ lika. Dẽ yĩnga, vẽenem ning sẽn be fo pʋgẽ wã sã n ya lika, lik-kãng na n yɩɩ bida.[24] Ned ba a yen ka tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala a na n kisga a yen la a nong a to wã, wala a loe a meng ne a yen la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe n sak Wẽnnaam la y sak arzegs me ye.[25] Dẽ n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y ra maan yɩɩr ne y vɩɩmã yelle, yãmb sẽn na n dɩ bũmb ninga la y sẽn na n yũ bũmb ninga, wala y maan yɩɩr ne y yĩngã yelle, yãmb sẽn na n yeelg bũmb ningã ye. Vɩɩm ka yɩɩd dɩɩb la, bɩ yĩng ka yɩɩd futu?[26] Ges-y bõn-pɩgsã sẽn yɩgd yĩngrã. Bãmb ka bʋta, b ka tigsda, b ka suiid baoẽ ye. La yãmb ba sẽn be arzãnã rɩlgda bãmba. Yãmb ka yɩɩd bãmb wʋsg sɩda?[27] Yãmb ned a bõe n tõe n paas a vɩɩmã woglem kãntɩɩg a yen tãa a sẽn maand yɩɩr yĩnga?[28] La yaa bõe tɩ y na n maan yɩɩr ne fut yelle? Tags-y weoog rulg-lɛlem sẽn bɩt to-to wã yelle. Bãmb ka tʋmda, b ka wĩid lamdo.[29] Baoosgo, mam yeta yãmb t'a Salomo mengã sẽn dag n tar ziir wʋsgã, a ka tõog n yeelg a meng tɩ be neer n ta rulg lelemd a yembr ye.[30] Yãmb tẽeb bilf rãmba! Sã n yaa tɩ Wẽnnaam nagsa mood ning sẽn be weoogẽ dũnna n na n dɩ bugum beoogã a woto, bãmb kõn ges yãmb fut yell n yɩɩda?[31] Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr n sokd y mens y sẽn na n dɩ wall y yũ bũmb ninga, wall y sẽn na n yeelg bũmb ninga ye.[32] Bala yaa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã n baood bõn-kãense. La yãmb ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense.[33] Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.[34] Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr ne beoog yell ye, tɩ bõe, daar fãa yell sek-a lame.

Mossi (SB) 1998
No Data