A A A A A

God: [Curse]


Galat 3:13
Kirist yolsa tõnd ne kãab-wẽngã, bãmb sẽn lebg kãab-wẽng tõnd yĩngã yĩnga. Bala, b gʋlsame tɩ kãab-wẽng n be ned ning sẽn lulg raoog zugã zugu.

Luk 6:28
Ning-y neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽngã yĩnga.

Galat 5:1
Kirist yolsa tõnd tɩ d na vɩ ne lohorem. Dẽ yĩngã, yals-y kãenkãe n da leb n kẽes y mens yembdẽ ye.

2 KORẼNT 5:17
Ned sã n tũud Kirist, yẽ soab yaa nin-paalga. Bõn-kʋdã loogame, tɩ bũmba fãa lebg paalse.

1 ZÃ 4:4
Ne yãmba, mam kom-bõonego, yãmb yaa Wẽnnaam kamba, la y tõoga belgr no-rɛɛsdbã, bala, soab ning sẽn be yãmb pʋgẽ wã yɩɩda sẽn be-a dũniyã pʋgẽ wã.

Rom Dãmba 8:37-39
[37] La bõn-kãens fãa pʋgẽ, tõnd yaa tõaagdb hakɩɩka, sẽn nong-a tõndã maasem yĩnga.[38] Bala, mam sũur keemame tɩ kũum, wall vɩɩm, wall malegse, wall pãn-soaadba, wall bũmb sẽn be moasã, wall bũmb sẽn wata,[39] wall pãense, wall yĩngr neba, wall tẽngr neba, wall bõn-naandg a to baa a yen kõn n welg tõnd ne Wẽnnaam nonglem sẽn be tõnd Zu-soab a Kirist Zezi pʋgẽ wã ye.

1 PIYƐR 5:8-9
[8] Yɩ-y neb sẽn tar yam! Gũus-y-yã! Yãmb bɛyã sẽn ya a Sʋtãan gõodame n kelemd wa gɩgemde, n baood a sẽn tõe n paam a soab n sãame.[9] Kɩɩs-y-yã-a, n yals tẽebã pʋg kãenkãe, la y bãng tɩ namsg a woto buud me namsda yãmb ba-biisã sẽn be duniyã pʋgã.

Efɛɛz 6:10-17
[10] Sẽn keta, mam yeta yãmb tɩ y paam raood Zu-soabã tũudum pʋgẽ, bãmb pãn-kãsengã maasem yĩnga.[11] Bob-y zab-teed nins fãa Wẽnnaam sẽn kõ yãmbã, tɩ y tõe n yals kãenkãe n zab ne a Sʋtãana, a sɩlemã pʋgẽ.[12] Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã.[13] Yaa woto yĩng n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y bob Wẽnnaam zab-teedã fãa, tɩ y tõe n yals n zab wẽngã wakate, la tɩ y sã n zab n tõog bũmb fãa, yãmb na yals kãenkãe.[14] Dẽ wã yĩnga, bɩ y yals kãenkãe. Rɩk-y sɩdã tɩ yɩ y sẽbdga, la y bob tɩrlem tɩ yɩ yãmb gãntika,[15] la y wid laafɩ koe-noogã togsg ratem tɩ yɩ yãmb neooda,[16] la y tall tẽeb tɩ yɩ y gãongo, tɩ y tar n kogsd wẽng soabã pɛɛmã fãa sẽn ya wa bugmã,[17] la y fõgen fãagrã me tɩ yɩ kut pugla, la y zã Sɩɩgã sʋʋg sẽn ya Wẽnnaam goamã.

Matiye 5:22
La mam yeta yãmb tɩ ned sũur sã n yik ne a ba-biiga, a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao yẽ bʋʋdo. Ned sã n yeel a ba-biig t'a ka bark ye, a zemsame tɩ kaorengã yɛl bʋ-bʋʋdbã kao a bʋʋdo. La ned sã n yeel a ba-biig tɩ yalma, yẽ soab zemsa bug-tẽnga.

Rom Dãmba 3:23
Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã.

Rom Dãmba 6:23
Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Rom Dãmba 12:14
Ning-y neb nins sẽn namsd yãmbã zut barka. Ning-y bark la y ra kãab-b wẽng ye.

Mossi (SB) 1998
No Data