A A A A A

God: [Who God Is]


Kolos 1:16
Bala, bãmb n naan bũmb nins fãa sẽn be yĩngr wall tẽng zugu, sẽn be yãab la sẽn ka tõe n yã, naam gɛyã, rĩm-dãmba, pãn-soaadba, la noeyã. Bãmb n naan fãa b mengã yĩnga.

Ebre 1:3
Bi-ribl kãng sẽn ya a ba wã ziir yãgbo, la a ba wã yalẽ pukrã n zãad bũmba fãa ne a gomd sẽn tar pãngã. Bãmb sẽn yɩlg nebã n yiis b yel-wẽnã n sa, b zĩnda naab a Wẽnd dɩtgo, hal saasẽ.

Ebre 4:12
Bala, Wẽnnaam goamã vɩɩme, la a tara tõogre, n saas sõama wa zabr sʋʋg sẽn tar noey a yiibu. A kẽedame, hal n tõe n welg vɩɩm ne Sɩɩg n bake, n welg kõb-sũgds ne sɩɩlem toay-toayã n bake. A yaa ninsaal sũur manesem la tagsg bʋ-kaooda.

Zã 1:1
Hal sɩngr wẽndẽ, gomdã dag n beeme, la gomdã dag n bee ne Wẽnnaam, la gomdã yaa Wẽnnaam.

Zã 1:14
B kɩtame tɩ gomdã rɩk yĩng n zĩnd tõnd sʋka. Tõnd gesa bãmb ziiri, Bi-ribl sẽn ka to ziir a sẽn deeg a ba wã nengẽ, la b pida ne bark la sɩda.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Zã 4:24
Wẽnnaam yaa Sɩɩga, la yaa tɩlɛ tɩ neb nins sẽn pʋʋsd bãmbã na pʋʋs ne b sɩɩse, la ne sɩda.

1 ZÃ 1:5
Ad koɛɛg ningã tõnd sẽn wʋm a Zezi Kirist nengẽ n togsd yãmbã: Wẽnnaam yaa vẽenem la lik baa bilf ka be bãmb pʋgẽ ye.

1 ZÃ 4:8
Ned ning sẽn ka nong a taab ka bãng Wẽnnaam ye, bala Wẽnnaam yaa nonglem.

1 ZÃ 4:16
La ne tõndo, tõnd bãnga nonglem ning Wẽnnaam sẽn tar tõnd yĩngã, la tõnd tẽe nonglem kõngo. Wẽnnaam yaa nonglem. Ned ning sẽn be nonglem pʋgẽ, a bee Wẽnnaam pʋgẽ, la Wẽnnaam bee yẽ soab pʋgẽ.

Zã 17:3
La vɩɩm sẽn kõn sa wã yaa tɩ nebã na bãng yãmb sẽn ya y yen, n ya sɩd Wẽnnaamã, la b bãng a Zezi Kirist, yãmb sẽn tʋm a soabã.

Yɛl Pukr Sebre 1:1
Woto yaa a Zezi Kirist vẽnegr Wẽnnaam sẽn kõ bãmb tɩ b wilg b nonglem yemsã bũmb nins sẽn tog n zĩnd wakat bilf sã n paase. La a Zezi Kirist tʋma b malɛk t'a wilg b tʋmtʋmd a Zã bõn-kãense.

Yɛl Pukr Sebre 22:13
Maam la Alfa la Omega, dẽenem la yaoolem, Sɩngre la Sɛɛbo.

Rom Dãmba 5:8
Wakat ning tõnd sẽn dag n ket n ya yel-wẽn maandba, Kirist kii tõnd yĩnga, la ne rẽnda, Wẽnnaam wilga b nonglem tõnd yĩnga.

Yɛl Pukr Sebre 1:17-18
[17] Mam sẽn yãnd-bã, mam lʋɩɩ b taoor n ya wa kũum. Bãmb tika maam ne b nug-rɩtg n yeel yaa: Da maan rabeem ye![18] Mam yaa dẽenem la yaoolem soaba, soab ning sẽn vɩ. Mam dag n kiime, la ad-ma, mam vɩɩme, zamaan o zamaane. Mam tara kũum ne kɩɩm-kulg kʋɩlen-biisi.

2 Timote 3:16-17
[16] Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ,[17] tɩ Wẽnnaam ned tõe n paam manegr la seglg tɩ maan tʋʋm-sõamy buud fãa.

Zã 10:30-33
[30] Maam ne m ba, tõnd yaa yembre.[31] Zuif-rãmbã leb n wʋka kug n na n lob a Zezi.[32] A Zezi leb n goma ne bãmb n yeele: Mam wilga yãmb tʋʋm sõamy wʋsg sẽn yit m ba nengẽ tɩ y yãnde. Tʋʋm-sõng bʋg poorẽ la yãmb dat n lob maam kugã?[33] Zuif-rãmbã leoka bãmb n yeele: Ka tʋʋm-sõng yĩng la tõnd dat n lob yãmb kug ye, yaa Wẽnnaam tʋʋsg yĩnga. Sẽn paase, yãmb sẽn ya ninsaalã, yãmb geenda y meng wa Wẽnnaam.

Mossi (SB) 1998
No Data