A A A A A

God: [Viruses / Diseases]


Yɛl Pukr Sebre 6:3-8
[3] Pe-bilã sẽn sok soagdg a yiib soabã, mam wʋma bõn-vɩɩg a yiib soabã sẽn yeel yaa: Wa![4] La wed-moaag a to kõbg sẽn ya miuug wa bugum yiime. La b kõo sẽn da zao-a yẽ wã pãn-tõog t'a yiis dũni laafɩ, tɩ nebã kood taaba. La b kõo yẽ zabr sʋ-kãsenga.[5] La bãmb sẽn sok soagdg a tãabẽ soabã, mam wʋma bõn-vɩɩg a tãabẽ soabã sẽn yeel yaa: Wa! Mam gesame, la mam yãa wed-moaag sẽn ya sablga. Sẽn zao-a yẽnda wã dag n zãada balãns a nugẽ.[6] La mam wʋma bũmb sẽn wẽnd wa koɛɛg bõn-vɩɩs a naasa sʋka. A da yetame yaa: bɩle bɛɛl ne wũmbl na n koosa hal deniye. Orz ne wũmbl a tãab na n koosa deniye. La sã n ya kaamã la divẽ wã, ra sɩɩs-b ye.[7] Pe-bilã sẽn sok soagdg a naas soabã, mam wʋma bõn-vɩɩg a naas-n-soaba koɛɛg sẽn yeel yaa: Wa![8] Mam gesame la mam yãa wed-moaag t'a kõbgã ya kẽeg-kẽega. Sẽn da zao-a yẽnda wã yʋʋr boondame t'a kũum, la kɩɩm-kulg ra pʋgda yẽnda. La b kõo bãmb pãn-tõog tɩ b tõog dũniyã ned a yembr neb a naas fãa sʋk n kʋ-b ne zabr sʋʋga, la kom, la bãase, la ne dũniyã we-rũmsi.

2 KORẼNT 4:7
Tõnd zãada paoon-kãngã d yĩnsã sẽn ya wa yagd laasã pʋse. Tɩ pãn-kãseng kãngã na yɩ Wẽnnaam dẽnda, la kõn yɩ tõnd dẽnd ye.

Zak 4:10
Sik-y y meng Zu-soabã taoore, la bãmb na zẽk yãmba.

Matiye 6:24
Ned ba a yen ka tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala a na n kisga a yen la a nong a to wã, wala a loe a meng ne a yen la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe n sak Wẽnnaam la y sak arzegs me ye.

Filip 4:6
Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.

Zak 1:2-6
[2] M ba-biisi, makr buud toay-toay sẽn tõe n paam yãmbã, ges-y-b wa bũmb sẽn wat ne yãmb sũ-noog zãnga,[3] yãmb sẽn mi tɩ y tẽebã makr wata ne sũ-marã yĩnga.[4] La yaa tɩlɛ tɩ sũ-mar maan a tʋʋmd sẽn zems zãnga, tɩ yãmb zẽms zãnga la y yɩ neb sẽn bɩ, la tɩ bũmb da paoog yãmb ye.[5] Yam sã n paoog yãmb ned a yembre, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt nebã fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la b na kõ-a yamã.[6] La a sã na n kos bɩ a kos ne tẽeb n da sãmb ye: Bala, ned ning sẽn sãmbd wẽnda wa ko-kãseng ko-pɛm sobg sẽn lengd la a zẽkdẽ.

Yɛl Pukr Sebre 9:15-19
[15] La b baaga malegs a naasã sẽn da segl n sɛ wakate, la daare, la kiuugu ne yʋʋmdã yĩngã, tɩ b kʋ ninsaalbã ned a yembr tãab fãa sʋka.[16] La zab-zabdbã sẽn ya wed-rʋʋdbã sõor dag n yaa tus kẽema kobs-yi. Mam wʋma b sõorã.[17] Woto, vẽnegrã pʋgẽ mam yãa wiidã ne neb nins sẽn zao-bã. Bãmb da tara gãntigsi, tɩ b kõbgã ya wa bugum, la wa kugr b sẽn boond tɩ safɩɩre la wa kidbri. Wiidã zut dag n wẽnda gɩgem zutu. Bugum ne bug-zõos la kidbr n dag n yit b noeyẽ wã.[18] To-kãensã a tãabã sẽn ya bugmã, la bug-zõosã ne kidbrã sẽn da yit wiidã noeyẽ wã kʋʋ ninsaalbã ned a yembr tãab sʋka.[19] Bala, wiidã pãn-tõogã bee b noeyẽ wã ne b zʋyẽ wã. Bãmb zʋyã wẽnda wa wiisi. Zʋyã tara zutu, la yaa rẽ la b tar n namsd ninsaalbã.

Mark 13:32-37
[32] Sã n yaa ne da-kãng daare la a wakatã, ned baa a yen ka mi ye: Malegs sẽn be arzãn ka mi, bi-riblã me ka mi. Yaa m ba bal n mi.[33] Gũus-y neere. Neend-y, tɩ bõe, yãmb ka mi wakat ninga ra-kãng sẽn na n wa ye.[34] A na n yɩɩ wa rao sẽn togd sore, n bas a yir ne a tʋmtʋmdbã, n wilg ned kam fãa a tʋʋmde la a yeel zag-no-gũudã t'a gũ.[35] Woto yĩnga, neend-y, tɩ yãmb ka mi wakat ning yirã soab sẽn na n wa wã ye. Tõe n yɩɩ zĩ-sobdo, wall yʋʋn-sʋka, wall no-kɛleng wakate, wall yibeoogo.[36] Maan-y rabeem tɩ b ra ling n wa n mik tɩ yãmb gõeeme ye.[37] Bũmb ning mam sẽn yet yãmbã, mam yet-a-la neba fãa: Neend-y-yã.

Luk 21:5-38
[5] La neb kẽer sẽn dag n gomd wẽnd-doogã yell n wilgd tɩ b nags-a-la ne kug-neebã, la teedã neb sẽn tall n wa n kõ Wẽnnaamã, a Zezi yeelame yaa:[6] Day n wate, tɩ bũmb ningã yãmb sẽn ne wã, kugr baa a yen kõn pa a to zug b sẽn kõn leeb n lub ye.[7] Bãmb soka a Zezi yaa: Karen-saamba, dẽ, bõn-kãens na n waa dabʋre, la bõe bãnd n na n wilg bõn-kãens waoongo?[8] A Zezi leokame yaa: Gũus-y tɩ ned ra belg yãmb n tõog ye. Bala, neb wʋsg n na n dɩk mam yʋʋr n wa n yeel tɩ bãmb la Kirist, la tɩ wakat kolgame. Da tũ-y-b ye.[9] La yãmb sã n wa wʋm tɩ b gomd zabre, la tẽn-dãmbg yelle, bɩ y ra zoe rabeem ye. Bala, bõn-kãens tog n deng n waame, la ka dũniyã saab nand ye.[10] Dẽ, a Zezi yeel-b lame: Tẽng a yembr na yika zabr ne tẽng a to, la rĩung a yen na n yika ne rĩung a to.[11] Tẽn-digimdg kãsems na n zĩndame, la bã-longds ne kom na n zĩnda zĩig zĩiga, la yel-kãsems sẽn kẽesd rabeem ne bõn-bãn sẽn yit yĩngr na n zĩndame.[12] La sẽn deng bõn-kãens fãa, b na n yõga yãmba, n nams-yã. B na n yõga yãmb n tall n kẽng karen-dotẽ, b na n kẽesa yãmb bi-bees roto, b na n tall-y lame n kẽng rĩm-dãmb ne Gʋvɛrneer dãmb taoor mam yʋʋrã yĩnga.[13] Na n tũu ne rẽnda tɩ yãmb kɩs bãmb mam kaseto.[14] Dẽ wã, ning-y y yamẽ, n da reng n tags y sẽn na n tɩ gom bũmb ning n fãag y meng ye.[15] Bala, mam na n ninga goam y noorẽ, la m kõ-y yam, la yãmb bɛɛbã fãa baa a yen kõn tõog n kɩɩs wall b wẽ nokoeemd ye.[16] Baa yãmb ba-rãmba, la y ba-biisi, la y roagdba, la y zo-rãmb mens na n yõga yãmb n kɩse, la b na n kʋʋ yãmb neb kẽere.[17] Nebã fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga.[18] La yãmb zug zoobg baa a yen kõn menem ye.[19] Yãmb sã n yals kãenkãe, y na n fãaga y mense.[20] Dẽ, yãmb sã n wa n yã sodaas sẽn gũbg Zeruzalɛm, bɩ y bãng t'a sãoongã kolgame.[21] Dẽ, bɩ neb nins sẽn na n be Zude wã zoe n dʋ tãmse, tɩ neb nins sẽn be Zeruzalɛm tẽngã pʋgẽ wã zoe n yi, la tɩ neb nins sẽn na n be-b wetẽ da kẽ tẽngã pʋgẽ ye.[22] Bala, ra-kãens na n yɩɩ sũ-dokr rayã, tɩ bũmb nins fãa b sẽn gʋlsã na paam pidsgu.[23] Pagb nins sẽn tʋtã, la sẽn yẽsemd kamb ra-kãens daarã na n paama toogo. Bala, to-kãseng n na n zĩnd soolmã pʋgẽ, la Wẽnnaam sũ-puugr na n lʋɩɩ nin-kãens zutu.[24] Zabr sʋʋg n na n kʋ bãmba, la b na n yõga bãmb n maan yemse, n tall n kẽng buudã fãa sʋka. La bu-zẽms na n sooga Zeruzalɛm ne pãng hal tɩ b wakatã pidi.[25] Bãn na n zĩnda wĩndgẽ, la kiuugẽ, la ãdsẽ, la tẽngã zugu, ko-kãsengã bʋrgã, la a ko-pɛmã na n yɛɛsa buud toay-toayã tɩ b ka mi b sẽn na n maan bũmb ning ye.[26] Rabeem na n kʋʋ ninsaalba, bãmb sẽn gũud bũmb ning sẽn na n wa dũni zugã yĩngã. Bala, yĩngr pãens na n digimdame.[27] Dẽ, b na n yãa Ninsaal Bi-riblã sẽn zao sawadg n wat ne pãnga la ne ziiri.[28] La bõn-kãens sã n sɩng n watẽ, bɩ y roog la y nak n gese, tɩ bõe, yãmb fãagrã kolgame.[29] La a Zezi wẽe bãmb yel-bũnd n yeele: Ges-y kankanga, la tɩɩsã fãa.[30] Yãmb sã n yã b sẽn tobda, yãmb mens miime tɩ sigr zoe n kolgame.[31] Woto me, yãmb me sã n wa n yã tɩ bũmb kãensã maandame, bɩ y bãng tɩ Wẽnnaam soolmã kolgame.[32] Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ neb nins sẽn vɩ moasã wã fãa kõn ki tɩ bõn-kãensã ka pids ye.[33] Yĩngr la tẽng na looge, la mam goamã kõn tol n loog ye.[34] Gũus-y y mens tɩ rɩ-n-tɩk wall rã-tɩgre, la vɩɩmã yɛl yɩɩr da wa n zɩsg yãmb sũyã ye, la tɩ ra-kãng ra wa n ling yãmb[35] wa zĩm-gãmbre, bala, ra-kãng na n waa n linga neb nins fãa sẽn be tẽn-gãongã fãa zugã.[36] Dẽ yĩnga, bɩ y neend la y pʋʋs wakat fãa tɩ y tõe n paam pãng n põs bũmb nins fãa sẽn tog n wa wã, la y tõog n yals Ninsaal Bi-riblã taoore.[37] A Zezi da zãmsda nebã wẽnd-doogẽ wã wĩndga, la yʋngo bãmb kẽnd n gãee tãng ning b sẽn boond tɩ oliiv tɩɩs tãnga zugu.[38] La nebã fãa kẽngda bãmb nengẽ wẽnd-doogẽ wã, sẽn sɩng ne yibeoogo, n na n tɩ kelg bãmba.

Matiye 24:1-35
[1] A Zezi sẽn yi wẽnd-doogẽ wã n loogdẽ, b karen-biisã kolgame n wilg bãmb tɩ b ges a meebã sẽn yɩ to-to[2] A Zezi leoka bãmb n yeele: Yãmb yãa bõn-kãensã fãa? Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ kugr baa a yen kõn pa a to zug ye. B na n leeb-b-la zãng n lubi.[3] Bãmb zĩnda oliiv tɩɩs tãngã zugu, la bãmb karen-biisã waa bãmb nengẽ neb sẽn ka be be wakat n yeel-b yaa: Togs-y tõnd wakat ning bõn-kãens fãa sẽn na n zĩndã, la bãnd ning sẽn na n wilg tɩ yãmb watame la tɩ dũni na n saame wã.[4] A Zezi leok-b lame n yeele: Gũus-y y mens tɩ ned da belg yãmb ye.[5] Tɩ bõe, neb wʋsg n na n dɩk mam yʋʋr n wa n yeel tɩ yaa bãmb la Kiristã. La b na n tudga neb wʋsgo.[6] Yãmb na n wʋmame tɩ b gomd zab yelle, la y wʋm zab rãamde. Yõk-y y mens n da yɛɛs ye, bala, bõn-kãens fãa tog n waame. La ket n nan ka wakat saab ye.[7] Soolem na n yika zabr ne soolem a to, tɩ rĩung yik ne rĩung a to, la kom ne tẽn-digimdg na n zĩnda zĩig-zĩiga.[8] Yõwã fãa na n yɩɩ wa rogem toog sɩngr bala.[9] Dẽ, b na n namsa yãmba, n kʋ yãmba, la soolem fãa nebã na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga.[10] Bõn-kãng na n waa ne neb wʋsg lʋɩɩse. B na n zãmba taaba, n kisg taaba.[11] Belgr no-rɛɛsdb wʋsg na n pukame la b na n belga neb wʋsg n tõoge.[12] Wẽngã maaneg sẽn na n paamd paoosgã yĩnga, neb wʋsg nonglem na n boogame.[13] La ned ning fãa sẽn na n mao-a tɩ wakat ta, a na paam fãagre.[14] Wẽnnaam soolmã koe-no-kãngã na n moona dũni gill fãa, tɩ yɩ kaset soolem fãa nebã yĩnga. Dẽ, wakat saab na yaool n ta.[15] Yaa woto yĩng tɩ yãmb sã n yãnd sũ-sãoong bõn-wẽngã Wẽnnaam no-rɛɛs a Daniyɛl sẽn dag n gom a yellã sẽn be zĩ-sõngẽ wã, bɩ sẽn karemd-a wã gũusi,[16] bɩ neb nins sẽn be Zude wã zoe n dʋ tãmsã,[17] bɩ ned ning sẽn be beoong zug da sig n kẽ a roogẽ n na n dɩk bũmb be ye,[18] la bɩ ned ning sẽn be a pʋʋgẽ ra leb a poorẽ n na n tɩ rɩk a fuug ye.[19] Pagb nins sẽn tʋte la sẽn yẽsemd kamb wakat kãngã na paam toogo.[20] Bõos-y Wẽnnaam tɩ y zoeesã ra yɩ waood wẽnd wall vʋʋsg daar ye.[21] Bala, wakat kãnga, to-kãseng n na n zĩndi, la a buud ka zĩnd hal dũni sɩngr wakat tɩ ta masã ye, la a buud kõn zĩnd yɛs ye, abada.[22] La da-kãens sõorã sã n dag n ka boogẽ, ned baa a yen dag n kõn põsẽ ye. La b booga da-kãens sõor nin-tũusdsã yĩnga.[23] Dẽ, ned sã n yeel yãmb tɩ Kiristã bee ka wall ka sẽne, bɩ y da tẽ a soab ye.[24] Tɩ bõe, belgr kirist-rãmb la belgr no-rɛɛsdb n na n puki. B na n maana bõn-kãsemse, la bõn-yɛɛsdse, hal tɩ b sã n tõe menga, b na n tudga nin-tũusdsã mense.[25] Gese, mam pĩnd n togsa yãmb bõn-kãnga.[26] Dẽ, b sã n yeel yãmb tɩ "ad Kiristã bee we-rasempʋɩɩgẽ wã," bɩ y ra kẽng ye, wall "ad b bee roogẽ wã," bɩ y ra tẽ ye.[27] Sɩda, a wa sa-yãgb sẽn yit yaang n yãg n tãag nin-taoorã, Ninsaal Bi-riblã waoong me na n yɩɩ a woto.[28] Dɩgr sẽn be zĩig ning fãa, yɩbrend na tigs taab be.[29] Tao-tao bala, ra-kãens toogã zugẽ, wĩndgã na n sobgame, kiuugã peelem kõn leb n zĩnd ye, ãdsã na n yii yĩngr n sʋʋge, la saasẽ pãens na rigimdi.[30] Wakat kãng masã, Ninsaal Bi-riblã bãnd na n puka saasẽ. Buud fãa sẽn be dũni na n wiisame, la b na n yãa Ninsaal Bi-riblã sẽn zao sawat n wat ne pãn-kãsenga la ne ziiri.[31] Bãmb na n tʋma b malegs ne baorg koe-kãsenga, tɩ b tigs bãmb nin-tũusdsã sẽn be kɩrems a naasã, hal saasẽ kɩreng a yen tɩ ta a to.[32] Reeg-y kankangã yel-bũndã tɩ yɩ zãmsg y yĩnga. Kankang sã n wa n tãood wil-poala, n sɩng n tobdẽ, yãmb miime tɩ sig-noy kolgame.[33] Woto me, yãmb me sã n wa n yã bõn-kãensã fãa, bɩ y bãng tɩ Ninsaal Bi-riblã kolgame la b bee dignoorẽ.[34] Sɩd sɩda, mam yeta yãmb tɩ zamaan kãngã kõn sa tɩ bõn-kãensã fãa ka maan ye.[35] Saasẽ la tẽng na looge, la mam goamã kõn loog ye.

Mossi (SB) 1998
No Data