A A A A A

God: [Unconditional Love]


1 ZÃ 4:16-18
[16] La ne tõndo, tõnd bãnga nonglem ning Wẽnnaam sẽn tar tõnd yĩngã, la tõnd tẽe nonglem kõngo. Wẽnnaam yaa nonglem. Ned ning sẽn be nonglem pʋgẽ, a bee Wẽnnaam pʋgẽ, la Wẽnnaam bee yẽ soab pʋgẽ.[17] Nonglema sã n zems zãng tõnd pʋsẽ, dẽ, bʋʋda kaoob daare tõnd pɛlg na n yɩɩ kãenkãe, bala, Kirist sẽn ya to-to wã, tõnd me vɩɩmã yaa a woto dũni kãngã pʋga.[18] Rabeem ka be nonglem pʋgẽ ye, la nonglem sẽn zems zãng yiisda rabeem. Bala, rabeem wilgdame tɩ sɩbgr n be, la ned ning sẽn zoet rabeem, nonglemã ka zems zãng yẽ pʋgẽ ye.

1 PIYƐR 4:8
La sẽn deng bũmb fãa, nong-y taab daar fãa. Bala, nonglem luta yel-wẽn wʋsgo.

Kolos 3:14
La sẽn yɩɩd fãa, bɩ y nong taab bala, tɩ nonglem yaa loɛtg sɩd-sɩda.

Efɛɛz 2:8
Sɩd me, yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga. Yãmb sẽn paam fãagrã, ka ne y mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni.

Efɛɛz 5:25
Raopã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga, a wa Kirist sẽn nong b tẽedbã, n kõ b meng b yĩnga,

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

1 KORẼNT 13:7
a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa.

1 KORẼNT 13:13
Moasã, ad bũmb a tãab nins sẽn paadã: yaa tẽebo, la saag-sõngo, la nonglem. La sẽn ya kãseng bãmb sʋk n yɩɩdã, yaa nonglem.

1 ZÃ 3:1
Ges-y nonglem ninga d ba wã sẽn nong tõndã, bala b boonda tõnd tɩ Wẽnnaam kamba. La tõnd sɩd yaa bãmb kamba. Ad bũmb ning sẽn kɩt tɩ dũni wã ka mi tõndã: Yaa t'a ka bãng d ba wã ye.

1 ZÃ 3:16
Ne bõn-kãnga, tõnd bãnga nonglem sẽn ya bũmb ninga: Yaa t'a Zezi Kirist kõo bãmb vɩɩmã tõnd yĩnga. Tõnd me tog n kõo d vɩɩmã d ba-biisã yĩnga.

1 ZÃ 4:8
Ned ning sẽn ka nong a taab ka bãng Wẽnnaam ye, bala Wẽnnaam yaa nonglem.

Zã 14:21
Ned ning sẽn talld-a mam tõodã n sakd-ba, yaa yẽ soab n nong maam. M ba na n nonga ned ning sẽn nong-a maam, la mam me na n nong-a lame, la m na n puka m meng ne-a.

Zã 15:12-13
[12] Ad mam tõogo: Nong-y taab wa mam sẽn nong yãmbã.[13] Nonglem ka be ninsaal yĩnga, n yɩɩd tɩ kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩng ye.

Luk 6:27
La mam yeta yãmba, yãmb sẽn kelgd maamã, tɩ y nong y bɛɛbã, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere.

Rom Dãmba 3:23
Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã.

Rom Dãmba 5:5-8
[5] Tẽeb pidsg gũudum yaool n ka tudgd ned ye, bala, Wẽnnaam Sɩɩg-sõng b sẽn kõ tõndã pidsda tõnd sũyã ne Wẽnnaam nonglem tõnd sũyã pʋse.[6] Bala, wakat ning tõnd sẽn da ka pãngã, Wẽnnaam wakatã sẽn wa n ta, Kirist kii nin-wẽnsã yĩnga.[7] Yaa toog tɩ ned sak n ki nin-tɩrg yĩnga. Daar ninga, nina na paam raood n ki nin-sõng yĩnga.[8] Wakat ning tõnd sẽn dag n ket n ya yel-wẽn maandba, Kirist kii tõnd yĩnga, la ne rẽnda, Wẽnnaam wilga b nonglem tõnd yĩnga.

Rom Dãmba 8:35
Ãnna n na n welg tõnd ne Kirist nonglmã? Toogo, bɩ sũ-sãoong kãsenga, bɩ namsgo, bɩ kom, bɩ naongo, bɩ sãoongo, bɩ zabr sʋʋga?

Rom Dãmba 12:9-10
[9] Kɩt-y tɩ zãmb da zĩnd nonglem pʋgẽ ye. Kisg-y wẽnga, la y nong sẽn ya sõama wã sõama.[10] Nong-y taab ne babiir nonglem. Nand-y taaba, n tagsd taab yelle.

Tit 3:4-5
[4] La tõnd fãagd a Wẽnnaam sõmblema la b nonglem neba fãa yĩngã sẽn puki,[5] bãmb fãaga tõndo, la ka tõnd sẽn tʋm tʋʋm-tɩrs yĩng ye, la yaa bãmb mengã nimbãan-zoeer yĩng la b fãag tõndo, bãmb soo tõnd ne soob sẽn palemda, tɩ Sɩɩg-sõng tũnug rẽnda n kõ tõnd rogem paalga la vɩ-paalga.

1 ZÃ 4:9-10
[9] Ad Wẽnnaam sẽn puk b nonglemã to-to tõnd yĩnga: Bãmb tʋma b Bi-ribl yendã dũniyã pʋgẽ tɩ tõnd tõe n paam vɩɩm bãmb maasem yĩnga.[10] Nonglem kãng ka tõnd sẽn nong Wẽnnaam yĩng ye, yaa bãmb sẽn nong tõndo, n tʋm b Bi-riblã tɩ b yɩ maoong tõnd yel-wẽna sugr kũun yĩngã yĩnga.

Zã 13:34-35
[34] Mam kõta yãmb tõ-paalga: Nong-y taaba. Nong-y taab me wa mam sẽn nong yãmbã.[35] Yãmb sã n tall nonglem taab yĩnga, nebã fãa na bãng tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.

1 KORẼNT 13:4-7
[4] Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,[5] a ka maand zãmb baa bilfu, a ka baood a meng nafr bal ye, a ka yikd a sũuri, a ka bĩngd wẽng ning b sẽn maan-a wã a sũurẽ ye,[6] a ka maand sũ-noog ne ka-tɩrlem ye. Ayo! A maanda sũ-noog ne sɩda,[7] a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa.

Matiye 5:43-48
[43] Yãmb dag n wʋmame tɩ b yeelame tɩ f nong f to la f kisg f bɛya.[44] La mam yeta yãmb tɩ y nong y bɛɛba la y ning neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽnga la sẽn namsd yãmbã yĩnga,[45] tɩ yãmb tõe n yɩ yãmb ba sẽn be arzãnã kamba. Bala bãmb kɩtdame tɩ bãmb wĩntoogã zẽk nin-wẽns la nin-sõamy yĩnga, la b kɩtdame tɩ saagã niid nin-tɩrs la sẽn ka-b tɩrsã yĩnga.[46] Yãmb sã n nong neb nins sẽn nong yãmbã bala, bõe keoor la yãmb na n paame? Yaood-dɛɛgdbã me ka maand a woto sɩda?[47] La yãmb sã n pʋʋsd y ba-biisã bala, bõe la yãmb maand n yɩɩd y taabã? Neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã me ka maand a woto sɩda?[48] Dẽ yĩnga, bɩ yãmb yɩ neb sẽn zems zãnga, a wa yãmb ba sẽn be arzãnã sẽn zems zãngã.

1 KORẼNT 1:1-13
[1] Maam a Polle, sẽn paam-a boolg tɩ yɩ Kirist Zezi tẽn-tʋmda, wa sẽn zems ne Wẽnnaam daabã, ne ba-biig a Sostɛn n gʋlsd seb kãngã,[2] n na n tʋm Wẽnnaam tẽedbã sẽn be Korẽntã. Bãmb yaa neb sẽn welg toor Kirist maasem yĩnga, tɩ b tõe n yɩ pʋ-peelem dãmba. Sebrã yaa neb nins fãa sẽn pʋʋsd ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, baa b sẽn be zĩig ninga yĩnga. A Zezi Kirist yaa bãmb Zu-soaba, la tõnd me Zu-soaba.[3] Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam ne Zu-soab a Zezi Kirist ning yãmb zut barka, la b kõ yãmb laafɩ.[4] Mam sã n tagsd yãmb yelle, mam pʋʋsda Wẽnnaam bark wakat fãa, b sẽn ning yãmb zut bark Kirist Zezi pʋgẽ wã yĩnga.[5] Tɩ yãmb paam bũmb fãa wʋsgo, sã n yaa goama wall bãngr fãa.[6] Bala, Kirist kasetã kɩɩ yẽg yãmb pʋgẽ sõama.[7] Woto, yãmb sẽn gũud tõnd Zu-soab a Zezi pukrã, kũun baa a yen ka paoog yãmb ye.[8] Bãmb na n kɩtame tɩ y yals kãenkãe a woto hal tɩ wakat ta, tɩ rõadg kõn zĩnd yãmb zut tõnd Zu-soab a Zezi Kirist daarã ye.[9] Wẽnnaam, sẽn bool-a yãmb tɩ y paam lagem-n-taar ne bãmb Bi-ribl a Zezi Kirist sẽn ya tõnd fãagdã, bãmb yaa maan-sɩd soaba.[10] M ba-biisi, mam bõosda yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, tɩ y kɩt tɩ y goama tũud taaba, tɩ welgr da zĩnd yãmb sʋk ye. Zems-y taab sõama ne yam a yembre, tagsg a yembr pʋgẽ.[11] Bala, m ba-biisi, a Kolowe nebã wilga maam tɩ ka-wʋm-taab n be yãmb sʋka.[12] Mam wʋmdame tɩ yãmb ned fãa yetame tɩ yẽ yaa a Poll neda, wall a Apolos neda, wall a Sefas neda, wall Kirist neda.[13] Kirist welgame laa? Dẽ, b kaa a Poll da-pɩk zug yãmb yĩng laa? Bɩ yaa ne a Poll yʋʋr la yãmb paam lisgu?

Mossi (SB) 1998
No Data